Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στην επιστήμη της Διοίκησης. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους, όπως επίσης και στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στο χώρο αυτό. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ και των εφαρμογών τους στον αθλητισμό και στην αναψυχή.

Το μάθημα είναι μάθημα επιλογής το οποίο αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και τη διδασκαλία ομαδικών, ή ατομικών προγραμμάτων γιόγκα και πιλάτες με στόχο την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας.

Το μάθημα αναφέρεται στα απερχόμενα προγράμματα σπουδών του τμήματος. 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και φοιτήτριες να:

1. Να εξηγούν την εφαρμογή των βασικών νόμων της μηχανικής στην ανάλυση των κινήσεων

2. Να επιλύουν προβλήματα εμβιο-μηχανικής ανάλυσης των κινήσεων

3. Να περιγράφουν τις βασικές τεχνικές της εμβιομηχανικής ανάλυσης

4. Να μπορούν να ερμηνεύσουν και να παρουσιάσουν με απλό τρόπο τα αποτελέσματα μιας εμβιομηχανικής ανάλυσης σε κάθε ενδιαφερόμενο 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και τη διδασκαλία ομαδικών και ατομικών προγραμμάτων άσκησης σε κλειστούς χώρους σκησης, υδρογυμναστική, προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης με βάρη, λάστιχα, pilates, γιόγκα), με στόχο την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των ασκουμένων.

Αποτελεί βασικό μάθημα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να κάνει πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή όλων των θεωρητικών γνώσεων που απέκτησε στα δύο προηγούμενα έτη. Η ύλη του μαθήματος ταυτίζεται με αυτή του σχολείου που ο/η φοιτητής/τρια θα κάνει την πρακτική του εξάσκηση. 

Αποτελεί βασικό μάθημα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να ενημερωθεί για βασικές έννοιες και σύγχρονα θέματα της επιστήμης της διδακτικής στο χώρο της φυσικής αγωγής. Η ύλη του μαθήματος είναι έτσι δομημένη ώστε να γίνει αντιληπτή από τον/την φοιτητή/τρια η σημασία και η αξία της επιστήμης της διδακτικής και της μεθοδολογίας, ως κλάδος της επιστήμης της παιδαγωγικής, ως μια κοινωνική και ερμηνευτική επιστήμη, προσανατολισμένη στην πράξη (ερμηνεία και προώθηση)