Περιγραφή της επιστήμης και της τεχνολογίας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης και καθαρισμού υδάτινων αποβλήτων.

Περιγραφή και ανάλυση των αρχών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και των σχετικών τεχνολογιών.

Στο μάθημα ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ εξετάζεται η μεταβατική συμπεριφορά των δυναμικών συστημάτων σε κατάσταση μη ισορροπίας. Η χρονική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος μελετάται με τη βοήθεια του δυναμικού μοντέλου της διεργασίας που συνήθως αποτελείται από ένα σύστημα διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων. Η αναλυτική ή συνήθως αριθμητική επίλυση του δυναμικού μοντέλου επιτρέπει τη μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς του φυσικού/χημικού συστήματος, δηλαδή της χρονικής μεταβολής των μεταβλητών εξόδου συναρτήσει της χρονικής μεταβολής των μεταβλητών εισόδου στο σύστημα.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και κυρίως των πεπερασμένων στοιχείων στην επίλυση προβλημάτων χημικής μηχανικής με έμφαση στις εξισώσεις μεταφοράς ενέργειας, μάζας και ορμής. Στην κατεύθυνση αυτή αναλύονται προβλήματα μεταφοράς σε μια και δύο χωρικές διαστάσεις, σε μόνιμη ή σε δυναμική κατάσταση.

Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό

Εισαγωγή στην ποιότητα. Έλεγχος ποιότητας. Στατιστικός έλεγχος. Διασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα. πρότυπο ISO 9001:2008. Ολική διοίκηση ποιότητας (TQM). Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ανάπτυξη & εφαρμογή προτύπου διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005). Σύστημα HACCP. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Γενικές αρχές συσκευασίας τροφίμων. Υλικά. Μορφές και μέθοδοι συσκευασίας. Διαπερατότητα και μετανάστευση υλικών. Αποθήκευση τροφίμων. Μέθοδοι αποθήκευ- σης. Αλληλεπίδραση τροφίμου & υλικού συσκευασίας κατά την αποθήκευση. Διάρκεια ζωής προϊόντος τροφίμου. Ατμοσφαιρική αποθήκευση. Αποθήκευση ψυχρή και με κατά- ψυξη. Αποθήκευση με χρήση ελεγχομένων ατμοσφαιρών. Διαδικασίες διοίκησης συστη- μάτων αποθήκευσης (Logistics) 

Οι φοιτητές αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να:

  • 1. Να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας για την ασφάλεια ενός τροφίμου
  • 2. Να μπορούν να συντάξουν μια μελέτη HACCP/ISO
  • 3.Να εντοπίζουν και να ξέρουν πώς να ελέγξουν τους παράγοντες ποιότητας των προϊόντων
  • 4.Θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη συσκευασιών
  • 5. Θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τη διάρκεια ζωής ενός τροφίμου

Η κατανόηση της τέλειας και ατελούς (πραγματικής) κρυσταλλικής δομής των ανόργανων υλικών (μετάλλων, κεραμικών, κραμάτων, στερεών διαλυμάτων κλπ.), και των μορφολογικών χαρακτηριστικών της μικροδομής (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι) έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια κατανοητή η σχέση μεταξύ δομής και μακροσκοπικών ιδιοτήτων και συμπεριφοράς των υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ). Απώτερος στόχος είναι αφενός η ικανότητα επιλογής των κατάλληλων υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές, αφετέρου η ικανότητα εντοπισμού τρόπων παρέμβασης στο υλικό ώστε να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του στην επιθυμητή κατεύθυνση (σχεδιασμός).

Η κατανόηση της τέλειας και ατελούς (πραγματικής) κρυσταλλικής δομής των ανόργανων υλικών (μετάλλων, κεραμικών, κραμάτων, στερεών διαλυμάτων κλπ.), και των μορφολογικών χαρακτηριστικών της μικροδομής (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Ι) έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια κατανοητή η σχέση μεταξύ δομής και μακροσκοπικών ιδιοτήτων και συμπεριφοράς των υλικών (Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ). Απώτερος στόχος είναι αφενός η ικανότητα επιλογής των κατάλληλων υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές, αφετέρου η ικανότητα εντοπισμού τρόπων παρέμβασης στο υλικό ώστε να τροποποιηθεί η συμπεριφορά του στην επιθυμητή κατεύθυνση (σχεδιασμός).

Το μάθημα περιλαμβάνει πειραματικές ασκήσεις μηχανικής ρευστών, μεταφοράς θερμότητας και μάζας, θερμοδυναμικής και φυσικών διεργασιών.

Παραδείγματα εργαστηριακών ασκήσεων:

Ρευστοστερεές κλίνες αερίων/στερεών.

Eναλλαγή θερμότητας με αλλαγή φάσης (βρασμός – συμπύκνωση).

Θερμοδυναμικά ψυκτικά κύκλα με συμπίεση ατμών.

Εναλλάκτης θερμότητας.

Μετρήσεις μηχανικής ρευστών.

Διήθηση – φιλτροπρέσσα.