Το μάθημα περιλαμβάνει 6 εργαστηριακές ασκήσεις: Aσκηση 1. Kινητική μελέτη αποχρωματισμού της Φαινολοφθαλεΐνης σε αλκαλικό διάλυμα. Aσκηση 2. Mελέτη της επίδρασης των ιδιοτήτων της υγρής φάσης στο σχεδιασμό στήλης φυσαλίδων. Aσκηση 3. Mελέτη της δυναμικής και ρύθμισης στάθμης σε δοχεία. Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με χρήση H/Y. Aσκηση 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού καυσίμων – Προδιαγραφές. Aσκηση 5. Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας, πορώδους και κατανομής μεγέθους πόρων των στερεών με ρόφηση. Aσκηση 6. Προσδιορισμός δομής υλικών με περίθλαση ακτίνων X Kύριος στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές: - να συλλέγουν αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα, - να τα αναλύουν σωστά, - να συντάσσουν σωστές τεχνικές εκθέσεις και - να εργάζονται αποτελεσματικά σαν ομάδα, γεγονός που είναι σημαντικό στην επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών. 

Γεωμετρική Οπτική, Κυματική Οπτική, Πόλωση, Συμβολή, Περίθλαση, Πρίσματα. Οπτικά Στοιχεία και Όργανα: Φακοί, Σφάλματα φακών, Αχρωματικά συστήματα, Οπτικές ίνες, Φωτογραφική Μηχανή, Μικροσκόπιο, Τηλεσκόπιο, Fabry-Perot, Συμβολόμετρα, Ολογραφία, Πολωτικά Πλακίδια, Φράγμα Περίθλασης, Φασματόμετρα. Πηγές φωτός, Συμφωνία και Λέιζερ. 

Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική 

Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα προσφέρονται οι απαραίτητες γνώσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου μεγέθους και επιδιώκεται η διαμόρφωση του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηματικότητας, Στη δεύτερη ενότητα οι φοιτητές απασχολούνται σε εργαστηριακά μαθήματα με την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, με χρήση λογισμικού. Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στην εξειδίκευση, στη σύνδεση της εκπαίδευσης – διδασκαλίας με την πράξη και στην καλλιέργεια ουσιαστικής επαφής των φοιτητών με τον κόσμο του επιχειρείν. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση από τους φοιτητές επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) με αντικείμενο την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομέα που θα επιλέξουν οι ίδιοι. 

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: ορισμοί, ταξινόμηση, λύσεις μέθοδοι επίλυσης (χωρισμός μεταβλητών, πλήρεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες, Bernoulli, Ricatti). Μοντελοποίηση αυτών σε φυσικά προβλήματα. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς ή μεταβλητούς συντελεστές: ορισμοί, oρίζουσα Wronsky, μέθοδοι επίλυσης, υποβιβασμός τάξης, μέθοδος μεταβολής σταθερών. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών για γραμμικές δ.ε. με σταθερούς συντελεστές. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων (μέθοδος απαλοιφής, μέθοδος πινάκων). Μετασχηματισμός Laplace και αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace: Oρισμoί, ιδιότητες και εφαρμογές στην επίλυση γραμμικών δ.ε., συστημάτων δ.ε και ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Συναρτήσεις Dirac και Γάμμα. Μια εισαγωγή στις σειρές Fourier. Συνθήκες Dirichlet. Τυπος Parseval.

Ορισμός και ερμηνεία της βιομηχανικής οικολογίας. Βασικές έννοιες και υπολογισμοί οικονομικών φυσικών πόρων. Κατανόηση της ενέργειας και εξέργειας. Ενεργειακή ανάλυση διεργασιών. Ανάλυση κύκλου ζωής. Διαμόρφωση βιομηχανικού οικοσυστήματος. 

Γενικές αρχές της εξαγωγικής μεταλλουργίας, φυσική μεταλλουργία των σιδηρούχων κραμάτων, αρχές της συγκόλλησης των μετάλλων, αρχές της χύτευσης των μετάλλων

Κεφάλαιο 1  Φάσεις - Δομές.pdfΚεφάλαιο 1 Φάσεις - Δομές.pdfΚεφάλαιο 2 Low-Carbon Steels.pdfΚεφάλαιο 2 Low-Carbon Steels.pdfΚεφάλαιο 3  Medium-Carbon Steels.pdfΚεφάλαιο 3 Medium-Carbon Steels.pdf

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις που συμβαδίζουν με τη θεωρία του μαθήματος και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Γονιδιακής Μηχανικής.

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές γνώσεις στην κυτταρική και γονιδιακή βιολογία, με περαιτέρω εφαρμογές στη Βιολογική Μηχανική

Το μάθημα αφορά στους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταφορά μιας εργαστηριακής σύνθεσης στερεών υλικών σε μια μεγάλης κλίμακας παραγωγική διαδικασία όπου οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα υπό διαφορετικές συνθήκες. Συζητούνται οι επιδράσεις όλων αυτών των φαινόμενων στις τελικές ιδιότητες των υλικών, οι κατευθύνσεις προς τις οποίες αναπτύσσονται αποκλίσεις καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Η εξειδίκευση των παραδοσιακών διεργασιών υπόβαθρου της Χημικής Μηχανικής στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους στην επεξεργασία των τροφίμων. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση από την πλευρά των φοιτητών τις κατάλληλες πληροφορίες μάθησης των διαδικασιών παραγωγής των τροφίμων ώστε να τις ικανοποιήσουν: - σαν εισαγωγή στη μύηση των διεργασιών παραγωγής για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως μηχανικού τροφίμων στις βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων, και - σαν ερευνητές ως οδηγό στην κατεύθυνση της μελλοντικής έρευνας σε θέματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και διεργασιών.