Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε φορείς  / οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και απαιτείται αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι φοιτήτριες/τές επιλέγουν σε συνεννόηση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ, το φορέα/οργανισμό/επιχείρηση που θα απασχοληθούν. Στο τέλος της πρακτικής, κατατίθεται από τους φοιτητές/τριες αναλυτική έκθεση με την απασχόληση και τις εργασίες που πραγματοποίησαν. Αξιολόγηση, του φοιτητή/τριας γίνεται επίσης, τόσο από το φορέα υποδοχής όσο και από την Καθηγήτρια/Καθηγητή που έχει την επιστημονική ευθύνη για την Πρακτική Άσκηση στο ΤΜΧΑ (εναλλακτικά από επόπτριες/επόπτες που θα οριστούν από το Τμήμα).
Για όλες τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες σε σχέση με την Π.Α., οι φοιτήτριες/τές ενημερώνονται σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου.

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος της Χωροταξίας στα Ρυμοτομικά Σχέδια με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί: 

-να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών, που σχετίζονται με τα Ρυμοτομικά Σχέδια.

- να κατανοεί τη βασική νομοθεσία Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών.

- να κατανοεί και να ερμηνεύει τις διαδικασίες Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης, Αναλογισμού και Απαλλοτρίωσης.

Στόχοι:

 • Η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.
 • Η πρακτική εμπέδωση της διεξαγωγής και ερμηνείας βασικών στατιστικών ελέγχων και διαδικασιών στις κοινωνικές επιστήμες με τη χρήση κυρίως χωρικών δεδομένων.
 • Η εκμάθηση βασικών λειτουργιών ενός λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (SPSS).

Περιεχομένο:

 • Ποσοτική ανάλυση και ερευνητική μεθοδολογία
 • Σχεδιασμός έρευνας, δειγματοληψία και συλλογή δεδομένων
 • Εισαγωγή, έλεγχος & και επεξεργασία δεδομένων στο SPSS
 • Εξερευνώντας τα δεδομένα
 • Περιγραφική στατιστική στο SPSS
 • Διερευνώντας σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση ANOVA
 • Πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Παραγοντική ανάλυση (factor analysis)
 • Ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis)

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία της πολεοδομικής επέμβασης. Επιδιώκονται πιο συγκεκριμένα: α) η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με τις διαχρονικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και β) η εξοικείωσή τους με τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου και με τη λογική της προγραμματικής διαδικασίας. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και η μελέτη σύγχρονων πολεοδομικών φαινομένων που αφορούν τόσο στο διεθνές αστικό περιβάλλον, όσο και στην ελληνική πόλη. Το μάθημα οργανώνεται σε δύο ενότητες οργανικά συνδεμένες μεταξύ τους. H πρώτη αποτελείται από έναν κύκλο εισηγήσεων-διαλέξεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασκήσεων. Καλύπτουν τόσο το σκέλος της εμβάθυνσης στις έννοιες και τις προσεγγίσεις της αστικής ανάλυσης και του αστικού προγραμματισμού-σχεδιασμού, όσο και το σκέλος των παραδειγμάτων από εφαρμογές στον ελληνικό, στον ευρωπαϊκό και στον ευρύτερα διεθνή χώρο σχετικά με την ειδική θεματολογία του μαθήματος. H δεύτερη ενότητα έχει χαρακτήρα εφαρμογής και αφορά στην εξάσκηση των ικανοτήτων των φοιτητών στον φυσικό σχεδιασμό του αστικού χώρου μέσα από την επεξεργασία σχετικών ασκήσεων-εργασιών.

Ο ορθολογικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός σε επίπεδο πόλης καθοδηγείται από την δομή του αστικού χώρου, εξυπηρετεί τους στόχους του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού και προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των σχέσεων οργάνωσης δικτύων μεταφορών και αστικού χώρου. Επίσης επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, τα πρότυπα και τα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές από τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία που στοχεύουν στη δημιουργία προσπελάσιμων και ελκυστικών πόλεων.

Το μάθημα ασχολείται με τη συστηματική περιγραφή και ερμηνεία της σχέσης αστικού χώρου και μετανάστευσης μέσα από ιστορικές, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Αναλύονται οι δημογραφικές, χωροταξικές, κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες που συνδέονται με την έλευση και παρουσία των μεταναστών αναφορικά με τη σύνθεση, τη δομή, την συγκρότηση και την ταυτότητα της πόλης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της μετανάστευσης στον αστικό χώρο, καθώς και με τις κεντρικές διαστάσεις της σχέσης μετανάστευσης και αστικής ανάπτυξης και πολιτικής.

Η απόκτηση γνώσεων για την ολοκληρωμένη θεώρηση του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό σύμφωνα με τη σύγχρονη θεώρηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική διάσταση αναλύεται ως συνιστώσα του σχεδιασμού και περιγράφονται τα θεωρητικά εργαλεία και οι τεχνικές λύσεις (έργα) προστασίας του περιβάλλοντος και συντήρησης της βιωσιμότητας στην ανάπτυξη. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έννοια και Πτυχές. Περιβάλλον και Ευθύνη. Περιβάλλον καιΥποδομές. Περιβάλλον και Αγορά. Περιβάλλον και κοινωνία. Περιβάλλον και χωροταξία. Θεωρίες Ανάπτυξης και Χώρος (θεωρίες: μεγέθυνσης και ανάπτυξης, χωρικής και περιφερειακής ανάπτυξης- ισορροπίας, μη ισορροπίας, ενδογενής τοπική ανάπτυξη, κριτικές προσεγγίσεις-, σύγχρονες προσεγγίσεις χωρικής και περιφερειακής ανάπτυξης). Εργαλεία περιβαλλοντικής ανάλυσης, εκτίμησης και διαχείρισης. Μέτρηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Δείκτες. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ορισμός και σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης. Βιώσιμη ανάπτυξη και μακρόχρονος σχεδιασμός (Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο). Βιώσιμη Πόλη. Οικολογικές προσεγγίσεις ανάπτυξης. Γενικό, Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης – Παράδειγμα εφαρμογής. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βασικές έννοιες θεώρησης ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Θεώρηση του χώρου στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Προδιαγραφές ολοκληρωμένου χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Εκτίμηση του κύκλου ζωής. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. Μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων και απαιτήσεις χωροθέτησης (διάκριση ρύπων, οικιακά απορρίμματα ως παράμετρος σχεδιασμού, μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων, χωρικές απαιτήσεις,εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων μικρών οικισμών). Αντιμετώπιση υδατικής ρύπανσης. Μέθοδοι επεξεργασίαςλυμάτων και απαιτήσεις χωροθέτησης (υγρά απόβλητα, λύματα, όμβρια, παράμετροι σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, επεξεργασία λυμάτων μικρών οικισμών)

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το παρόν μάθημα έχει διττό στόχο. Από τη μια πλευρά, αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Από την άλλη, αφορά στην ανάλυση των πρακτικών, προγραμμάτων και πολιτικών που υποστηρίζουν και προωθούν αυτό το είδος ανάπτυξης. Έτσι, αφού αναλυθούν ορισμένες βασικές έννοιες, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρίες και πρακτικές σε μικρό-επίπεδο που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο μακρο-επίπεδο, αναλύονται οι πολιτικές και τα προγράμματα που στοχεύουν σε αυτή, ενώ τέλος παρουσιάζονται ορισμένες σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις σε σχέση με το ζήτημα.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για το πλαίσιο, τις έννοιες, τις διεργασίες και τις τεχνικές εφαρμογής της ορθής διαχείρισης και διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των συνιστωσών του χρόνου και του κόστους. Στόχο του μαθήματος αποτελεί και η εξοικείωση του φοιτητή με λογισμικό πακέτο διαχείρισης έργων. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Έννοια του Έργου. Το Περιβάλλον Εφαρμογής της Διαχείρισης Έργου. Ο Σκοπός της Διαχείρισης Έργου. Συνοπτική παρουσίαση των συνιστωσών της διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ορισμός του Κύκλου Ζωής. Καθορισμός των Φάσεων του Κύκλου Ζωής. Εφαρμογή του Κύκλου Ζωής στη Διαχείριση Έργων. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεργασίες στη Διαχείριση Έργων. Ομάδες διεργασιών: έναρξης έργου, σχεδιασμού έργου, εκπόνησης έργου, επίβλεψης και ελέγχου έργου, λήξης έργου. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικές και Εργαλεία Εφαρμογής των Διεργασιών. Χρήση οργανογραμμάτων. Η Δημιουργία της Ιεραρχικής Δομής Εργασιών (WBS). Εισαγωγή δεδομένων σε λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης έργων. Υποδιαίρεση έργου σε εργασίες και ορόσημα. Εξαρτήσεις εργασιών. Διάρκεια και μέθοδοι προγραμματισμού εργασιών. Εκχώρηση πόρων. Ανάθεση πόρων. Χρονικός προγραμματισμός. Δίκτυα οροσήμων. Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης προγραμματισμού (διαγράμματα GANTT, μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), μέθοδος αξιολόγησης και επισκόπησης προγράμματος – PERT). Επίλυση χρονικού προγραμματισμού με τη χρήση λογισμικού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κοστολογικές εκτιμήσεις. Προϋπολογισμός έργου. Τεχνικές εκτίμησης κόστους. Χρηματικές ροές έργου. Σχέση συνολικού κόστους και χρονικής διάρκειας του έργου Ανάλυση Δεδουλευμένης Αξίας. (Earned value) Εισαγωγή στοιχείων κόστους και εκτίμηση κόστους έργου με τη βοήθεια λογισμικού προγράμματος. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Βασικές έννοιες. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Ποσοτική αποτίμηση κινδύνων Δένδρα αποφάσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ Διαδοχική και μαζική εξισορρόπηση πόρων. Βελτιστοποίηση δυναμικού έργων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Γραμμές βάσης. Ενδιάμεσα σχέδια (πλάνα). Ποσοστά ολοκλήρωσης. Εισαγωγή πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Εισαγωγή στοιχείων διάρκειας. Σύγκριση τρέχουσας διάρκειας με γραμμή βάσης. Αντιμετώπιση προβλημάτων χρόνου, κόστους και πόρων. Ανάλυση αποκλίσεων. Μέτρηση απόδοσης. Μείωση διακυμάνσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοινή χρήση πόρων. Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων. Διακοπή μοιράσματος πόρων. Κύρια έργα και υποέργα.

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις λειτουργίες του διεθνούς οικονομικού συστήματος με έμφαση στη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης. Ανάλυση των εκφάνσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίηση, αλλά και του ρόλου του κράτους και της πολιτικής. Οι συζητήσεις γύρω από τα παγκόσμια φαινόμενα είναι ο ένας άξονας του μαθήματος. Ο δεύτερος αφορά τη διερεύνηση των τρόπων που το παγκόσμιο επηρεάζεται, αλλά κυρίως επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης, είτε αυτά είναι χωρικά (περιφερειακό, εθνικό, τοπικό), είτε αφορούν τους βασικούς ‘παίκτες’ (εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κλπ), οι οποίοι συχνά έχουν πολύ σαφή χωρική υπόσταση μέσω των προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεών τους.