Σελίδα: 1 2 3 4 ()

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ Προπαραδοσεις -διορθωσεις - τελικα κειμενα

Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μια εισαγωγή στα Ρυμοτομικά Σχέδια και στις Πράξεις Εφαρμογής. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής θεματικές ενότητες: Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του Ν.4447/2016 και οι Πράξεις Εφαρμογής ως εργαλεία υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τι είναι Ρυμοτομικό Σχέδιο. Το Ρυμοτομικό σχέδιο στα πλαίσια της πολεοδόμησης με κανονιστικούς όρους δόμησης. Ο ρόλος της ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό του αστικού χώρου. Ρυμοτομικό σχέδιο και αστική μορφή. Νομικές έννοιες και τίτλοι ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Αρτιότητα-οικοδομησιμότητα και όροι δόμησης. Πράξεις τακτοποίησης, προσκυρώσεις και απαλλοτριώσεις. Εισφορές σε γη και χρήμα και τρόποι υπολογισμού. Πράξεις αναλογισμού υποχρεώσεων και αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και η ιστορική του εξέλιξη. Βασική πολεοδομική νομοθεσία και ΝΟΚ. Χάραξη της ρυμοτομίας επί του εδάφους. Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης. 

Το μάθημα απευθύνεται στον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και έχει σκοπό να τον εφοδιάσει με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην Τοπογραφία και τη Γεωδαισία. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής ενότητες: Εισαγωγή στην Τοπογραφία και Γεωδαισία. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών, αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα στις μετρήσεις και τεχνικές απαλοιφής σφαλμάτων. Στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος. Η ροή των τοπογραφικών εργασιών. Η έννοια του γεωδαιτικού Datum, το γήινο γεωειδές και ελλειψοειδές. Προβολικά συστήματα και γεωμετρικοί μετασχηματισμοί από σύστημα σε σύστημα. Τα προβολικά συστήματα στην Ελλάδα. Τα θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας, εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, οδεύσεις, χαράξεις. Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων. Χάραξη ισοϋψών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEMs). Συστήματα GNSS (GPS, Galileo κτλ) και ορθή χρήση τους στις τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Τι είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος είναι ο χρονικός τους ορίζοντας, πως διαμορφώνονται (σχεδιάζονται/υλοποιούνται) και πως αξιολογούνται; Το μάθημα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων συζητώντας μια σειρά από διεπιστημονικά θέματα (βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, μεταφορές, κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης και την πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα (θεωρητική) αφορά το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και μια σειρά πολιτικών από χώρες της Ε.Ε. Η δεύτερη ενότητα (εργαστήριο) εστιάζει στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος μιας ελληνικής περιφέρειας. Στην ενότητα αυτή συζητούνται πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων (αναζήτηση και αξιοποίηση δεδομένων, διακυβέρνηση, παρακολούθηση) δίνοντας έμφαση στη δημόσια συζήτηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγησή τους μέσα από κριτική σκέψη.

Αξιολόγηση: Οι φοιτητές εξετάζονται με τρεις τρόπους και επιπλέον από τη συμμετοχή τους στο μάθημα (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική).

  • Γραπτές εξετάσεις: 30%
  • Γραπτή εργασία: 30%
  • Εξέταση και αξιολόγηση λοιπών εργασιών (debate): 30%
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στην αίθουσα: 10%

Το µάθηµα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα θέµατα του χωρικού σχεδιασµού δίνοντας έµφαση στην ανάγνωση, κατανόηση, απεικόνιση και αξιολόγηση του αστικού και εξωαστικού τοπίου του χώρου της περιφέρειας.

Η Πολιτισμική Γεωγραφία ως κλάδος της Ανθρωπογεωγραφίας. Η ανθρωπολογία του χώρου ως μελέτη – διαχρονική και συγχρονική - της σύνθεσης κοινωνικών ομάδων και χώρου. Οι έννοιες του πολιτισμικού και του πολιτιστικού. Εξέλιξη των ιδεών στην Πολιτισμική Γεωγραφία. Κουλτούρα, πολιτισμός, πολιτισμικό σύστημα. Συστήματα αξιών σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Αφηγήσεις και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του χώρου στον κινηματογράφο. Η σημασία της εικόνας, της φαντασίας και των προκατασκευασμένων προτύπων. Συζήτηση πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα αφηγήσεων για την πόλη. Έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου της κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής του φύλου, της φυλής, της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης. Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο. Η έννοια της ετερότητας και της αντίστιξης του «εμείς» με τους «άλλους». Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο (Πομάκοι, Τσιγγάνοι, κ.α.). Πολιτισμικές ταυτότητες και αλληλεπιδράσεις σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Μετανεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση. Εθνοτισμός, εθνικισμός, τοπικές ταυτότητες και χώρος στην θεωρία και την πράξη: η ελληνική περίπτωση. Λέξεις Κλειδιά πολιτισμική γεωγραφία, ανθρωπολογία του χώρου, φύλο, ταυτότητες, μειονότητες, γερμανική, γαλλική και αμερικάνικη "σχολή"

Σκοπός του μαθήματος είναι η συνθετική παρουσίαση της χαρτογραφικής διάστασης των χωρικών φαινομένων σε συνδυασμό με τις κοινωνικοχωρικές όψεις των φαινομένων αυτών. Η ανάδειξη ενός πλαισίου αφενός περιγραφικών και αφετέρου ερμηνευτικών εργαλείων που θα υπηρετούν τον χωρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο όπου η κοινωνική χαρτογραφία είναι ο πλέον συγγενής επιστημονικός κλάδος με την ανθρωπογεωγραφία. Ο χάρτης είναι η αποτύπωση των φαινομένων καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους πάνω στο χώρο και αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο μέσο μετάδοσης γεωγραφικής γνώσης για την ανάλυση, κατανόηση και την μετάδοση αυτής της πληροφορίας. Η χρησιμότητα της χαρτογραφίας για την ανθρωπογεωγραφία και τις κοινωνικές επιστήμες έγκειται στο γεγονός του ότι αναδεικνύει οπτικά τη χωρική διάσταση μιας σειράς γενικών ή ειδικότερων και πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών. Η κοινωνικοχωρική ανάλυση των σύγχρονων φαινομένων (φτώχεια, παραβατικότητα κ.α) και διαδικασιών, όπως προβάλλονται στο χώρο (πόλη-ύπαιθρος, πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον) έχουν μια δραματική επικαιρότητα στις συνθήκες κρίσης και χρήζουν ανάλυσης και αναζήτησης προτάσεων σχεδιασμού και προγραμματισμού από πλευράς του μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης. Η χαρτογράφηση των χωρικών διαδικασιών και φαινομένων τροφοδοτούν την ερμηνευτική προσέγγιση -με τη χρήση βέβαια των κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων-, αναδεικνύουν αθέατες όψεις και διαστάσεις της κοινωνικοχωρικής πραγματικότητας. 

Στόχος του μαθήμαγτος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο και τα πεδία ενασχόλησης της κοινωνιολογίας του χώρου. Η πρόσληψη των βασικών εννοιολογικών εργαλείων της νεότερης αυτής επιστήμης των αρχών του 20ου αιώνα όπως θεμελιώθηκε από τη Σχολή του Σικάγο, με όλες τις εκδοχές, τις συνθέσεις αλλά και τις αμφισβητήσεις της, αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων του χώρου και των κοινωνικών ομάδων. Η σύνθεση των θεωρήσεων αυτών με τις απόψεις των κλασικών (Marx, Weber, Durkheim, Simmel) καθώς επίσης και με τους νεώτερους αναλυτές παγκόσμιας πλέον εμβέλειας, όπως οι Η. Lefebvre και M. Castells, αποτελούν απαραίτητα εφόδια για τους επιστήμονες του σχεδιασμού και των δυναμικών ανάπτυξης του αστικού και του ύπαιθρου χώρου. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και από εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει εκτενή συζήτηση για τις κλασικές και σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρήσεις ευρύτερα του χώρου και ειδικότερα του αστικού φαινομένου. Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας σε θέμα που αφορά την μελέτη μιας συγκεκριμένης χωρικής παρέμβασης είτε στον αστικό, είτε στον ύπαιθρο χώρο. 

Το μάθημα αφορά τη μελέτη και κατανόηση α) της συγκρότησης και λειτουργίας χωρικών συστημάτων καινοτομίας, β) των μηχανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν τη χωρική καινοτομία και γ) των πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα.
Εξετάζονται θεωρίες, έννοιες και μέθοδοι για την ανάλυση και καλύτερη κατανόηση των μοχλών ανάπτυξης και καινοτομίας. Η έμφαση στη διάσταση του χώρου επιτρέπει την αναγνώριση της δυναμικής της καινοτομίας και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνει/επηρεάζει το επίπεδο ανάπτυξης σε διαφορετικές χωρικές ενότητες.
Κεντρικό θέμα αποτελούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και πόλεις. Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά των πολιτικών που έχουν γίνει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην πρόσφατη πολιτική για την Ευρώπη 2020 και τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Μελέτη των συνιστωσών και των επιδιώξεων του πολεοδομικού σχεδιασμού - Εξοικείωση με την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού - Κατανόηση των σχεδίων ως εργαλεία-πλαίσια και ως κανονιστικά εργαλεία που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης σε μια πόλη ή μιας περιοχής της και να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τη δόμηση. 

Εισαγωγή-Εφαρμογές, Βασικές έννοιες, Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Χαρτογραφικοί Δορυφόροι & Καταγραφικά Συστήματα, Χαρακτηριστικά Ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, Χωρική και Ραδιομετρική Διακριτική Ικανότητα, - Δειγματοληψία, H Ψηφιακή εικόνα και η γεωμετρία της, Αριθμητική των Εικόνων: Πράξεις και Φίλτρα, Γεωμετρικές και Ραδιομετρικές διορθώσεις, Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας, Ταξινόμηση εικόνας – Αλγόριθμοι, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία Ψηφιακής Εικόνας, Φωτοερμηνευτικά Χαρακτηριστικά, Φωτοερμηνεία Καλύψεων-Χρήσεων Γης. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()