Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Τι είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος είναι ο χρονικός τους ορίζοντας, πως διαμορφώνονται (σχεδιάζονται/υλοποιούνται) και πως αξιολογούνται; Το μάθημα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων συζητώντας μια σειρά από διεπιστημονικά θέματα (βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, μεταφορές, κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης και την πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα (θεωρητική) αφορά το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και μια σειρά πολιτικών από χώρες της Ε.Ε. Η δεύτερη ενότητα (εργαστήριο) εστιάζει στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος μιας ελληνικής περιφέρειας. Στην ενότητα αυτή συζητούνται πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων (αναζήτηση και αξιοποίηση δεδομένων, διακυβέρνηση, παρακολούθηση) δίνοντας έμφαση στη δημόσια συζήτηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγησή τους μέσα από κριτική σκέψη.

Αξιολόγηση: Οι φοιτητές εξετάζονται με τρεις τρόπους και επιπλέον από τη συμμετοχή τους στο μάθημα (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική).

  • Γραπτές εξετάσεις: 30%
  • Γραπτή εργασία: 30%
  • Εξέταση και αξιολόγηση λοιπών εργασιών (debate): 30%
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στην αίθουσα: 10%

Το µάθηµα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα θέµατα του χωρικού σχεδιασµού δίνοντας έµφαση στην ανάγνωση, κατανόηση, απεικόνιση και αξιολόγηση του αστικού και εξωαστικού τοπίου του χώρου της περιφέρειας.

Η Πολιτισμική Γεωγραφία ως κλάδος της Ανθρωπογεωγραφίας. Η ανθρωπολογία του χώρου ως μελέτη – διαχρονική και συγχρονική - της σύνθεσης κοινωνικών ομάδων και χώρου. Οι έννοιες του πολιτισμικού και του πολιτιστικού. Εξέλιξη των ιδεών στην Πολιτισμική Γεωγραφία. Κουλτούρα, πολιτισμός, πολιτισμικό σύστημα. Συστήματα αξιών σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Αφηγήσεις και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του χώρου στον κινηματογράφο. Η σημασία της εικόνας, της φαντασίας και των προκατασκευασμένων προτύπων. Συζήτηση πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα αφηγήσεων για την πόλη. Έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου της κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής του φύλου, της φυλής, της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης. Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο. Η έννοια της ετερότητας και της αντίστιξης του «εμείς» με τους «άλλους». Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο (Πομάκοι, Τσιγγάνοι, κ.α.). Πολιτισμικές ταυτότητες και αλληλεπιδράσεις σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Μετανεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση. Εθνοτισμός, εθνικισμός, τοπικές ταυτότητες και χώρος στην θεωρία και την πράξη: η ελληνική περίπτωση. Λέξεις Κλειδιά πολιτισμική γεωγραφία, ανθρωπολογία του χώρου, φύλο, ταυτότητες, μειονότητες, γερμανική, γαλλική και αμερικάνικη "σχολή"

Σκοπός του μαθήματος είναι η συνθετική παρουσίαση της χαρτογραφικής διάστασης των χωρικών φαινομένων σε συνδυασμό με τις κοινωνικοχωρικές όψεις των φαινομένων αυτών. Η ανάδειξη ενός πλαισίου αφενός περιγραφικών και αφετέρου ερμηνευτικών εργαλείων που θα υπηρετούν τον χωρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο όπου η κοινωνική χαρτογραφία είναι ο πλέον συγγενής επιστημονικός κλάδος με την ανθρωπογεωγραφία. Ο χάρτης είναι η αποτύπωση των φαινομένων καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους πάνω στο χώρο και αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο μέσο μετάδοσης γεωγραφικής γνώσης για την ανάλυση, κατανόηση και την μετάδοση αυτής της πληροφορίας. Η χρησιμότητα της χαρτογραφίας για την ανθρωπογεωγραφία και τις κοινωνικές επιστήμες έγκειται στο γεγονός του ότι αναδεικνύει οπτικά τη χωρική διάσταση μιας σειράς γενικών ή ειδικότερων και πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών. Η κοινωνικοχωρική ανάλυση των σύγχρονων φαινομένων (φτώχεια, παραβατικότητα κ.α) και διαδικασιών, όπως προβάλλονται στο χώρο (πόλη-ύπαιθρος, πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον) έχουν μια δραματική επικαιρότητα στις συνθήκες κρίσης και χρήζουν ανάλυσης και αναζήτησης προτάσεων σχεδιασμού και προγραμματισμού από πλευράς του μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης. Η χαρτογράφηση των χωρικών διαδικασιών και φαινομένων τροφοδοτούν την ερμηνευτική προσέγγιση -με τη χρήση βέβαια των κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων-, αναδεικνύουν αθέατες όψεις και διαστάσεις της κοινωνικοχωρικής πραγματικότητας. 

Στόχος του μαθήμαγτος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το αντικείμενο και τα πεδία ενασχόλησης της κοινωνιολογίας του χώρου. Η πρόσληψη των βασικών εννοιολογικών εργαλείων της νεότερης αυτής επιστήμης των αρχών του 20ου αιώνα όπως θεμελιώθηκε από τη Σχολή του Σικάγο, με όλες τις εκδοχές, τις συνθέσεις αλλά και τις αμφισβητήσεις της, αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση και ανάλυση των αλληλεπιδράσεων του χώρου και των κοινωνικών ομάδων. Η σύνθεση των θεωρήσεων αυτών με τις απόψεις των κλασικών (Marx, Weber, Durkheim, Simmel) καθώς επίσης και με τους νεώτερους αναλυτές παγκόσμιας πλέον εμβέλειας, όπως οι Η. Lefebvre και M. Castells, αποτελούν απαραίτητα εφόδια για τους επιστήμονες του σχεδιασμού και των δυναμικών ανάπτυξης του αστικού και του ύπαιθρου χώρου. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και από εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει εκτενή συζήτηση για τις κλασικές και σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρήσεις ευρύτερα του χώρου και ειδικότερα του αστικού φαινομένου. Το εμπειρικό μέρος περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας σε θέμα που αφορά την μελέτη μιας συγκεκριμένης χωρικής παρέμβασης είτε στον αστικό, είτε στον ύπαιθρο χώρο. 

Το μάθημα αφορά τη μελέτη και κατανόηση α) της συγκρότησης και λειτουργίας χωρικών συστημάτων καινοτομίας, β) των μηχανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν τη χωρική καινοτομία και γ) των πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα.
Εξετάζονται θεωρίες, έννοιες και μέθοδοι για την ανάλυση και καλύτερη κατανόηση των μοχλών ανάπτυξης και καινοτομίας. Η έμφαση στη διάσταση του χώρου επιτρέπει την αναγνώριση της δυναμικής της καινοτομίας και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνει/επηρεάζει το επίπεδο ανάπτυξης σε διαφορετικές χωρικές ενότητες.
Κεντρικό θέμα αποτελούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και πόλεις. Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά των πολιτικών που έχουν γίνει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην πρόσφατη πολιτική για την Ευρώπη 2020 και τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Μελέτη των συνιστωσών και των επιδιώξεων του πολεοδομικού σχεδιασμού - Εξοικείωση με την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού - Κατανόηση των σχεδίων ως εργαλεία-πλαίσια και ως κανονιστικά εργαλεία που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης σε μια πόλη ή μιας περιοχής της και να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τη δόμηση. 

Εισαγωγή-Εφαρμογές, Βασικές έννοιες, Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Χαρτογραφικοί Δορυφόροι & Καταγραφικά Συστήματα, Χαρακτηριστικά Ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, Χωρική και Ραδιομετρική Διακριτική Ικανότητα, - Δειγματοληψία, H Ψηφιακή εικόνα και η γεωμετρία της, Αριθμητική των Εικόνων: Πράξεις και Φίλτρα, Γεωμετρικές και Ραδιομετρικές διορθώσεις, Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας, Ταξινόμηση εικόνας – Αλγόριθμοι, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία Ψηφιακής Εικόνας, Φωτοερμηνευτικά Χαρακτηριστικά, Φωτοερμηνεία Καλύψεων-Χρήσεων Γης. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην Τοπογραφία και Γεωδαισία, με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Αντικείμενο και βασικές έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Χαρτογραφίας μέχρι σήμερα. Τα “μαθηματικά” της Χαρτογραφίας, από την Γη στον Χάρτη. Η έννοια της κλίμακας στη Χαρτογραφία. Η χαρτογραφική γενίκευση. Η έννοια και η διαδικασία της Χαρτογραφικής Αναγνώρισης. Τα δεδομένα της Χαρτογραφίας. Η Χαρτογραφική διαδικασία. Κατηγορίες Χαρτών και πήγες χαρτογραφικών δεδομένων. Η Θεματική Χαρτογραφία. Θεματικά φαινόμενα και ταξινόμηση. Επεξεργασία θεματικών πληροφοριών. Κανόνες γραφικών απεικονίσεων των θεματικών πληροφοριών. Γραφικές παραστάσεις και διαγράμματα. Συμβολισμοί ποιοτικών και διατεταγμένων στοιχείων. Συμβολισμοί ποσοτικών στοιχείων. Χωροπληθείς και ισαριθμικοί χάρτες. Χάρτες κουκίδων. Τοπολογικοί μετασχηματισμοί και χαρτογράμματα. Συνδυασμός και συσχέτιση θεματικών πληροφοριών. Ειδικές κατηγορίες θεματικών χαρτών, χάρτες σύνθεσης, θεματικοί χάρτες πολλών μεταβλητών, πολεοδομικοί χάρτες, χωροταξικοί χάρτες, χάρτες προγραμματικών επεμβάσεων κ.ά. Θεματική Χαρτογραφία και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Κανόνες χαρτογραφικής σύνθεσης. Γραφισμός και χρώμα στη Θεματική Χαρτογραφία. Κατασκευή θεματικού χάρτη, οπτική ιεραρχία, σύνθεση, οπτική αντιληψιμότητα. Χαρτογραφία και πολυμέσα. Χαρτογραφία και διαδίκτυο. Σύγχρονοι Γεωγραφικοί Άτλαντες. Η Χαρτογραφική Παραγωγή. Η Χαρτογραφία “αύριο”.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.). Ιστορική εξέλιξη των Σ.Γ.Π. Βασικές διαδικασίες και τμήματα ενός Σ.Γ.Π. Συλλογή δεδομένων. Χωρικά φαινόμενα, ιδιότητες, μεθοδολογίες και τεχνικές απόδοσης των χωρικών φαινομένων. Χωρικές σχέσεις (Τοπολογία, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά των Φαινομένων, Ιδιότητες). Μορφές των Χωρικών Φαινομένων (Διανυσματικά, Ψηφιδωτά). Μεθοδολογία των περιγραφικών δεδομένων. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Δημιουργία τρισδιάστατου! μοντέλου εδάφους. Ανάλυση δικτύων. Η χρήση των Σ.Γ.Π. σε συγγενείς επιστήμες με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του χώρου, την χωροταξία και την πολεοδομία. Τρόποι οργάνωσης και επιλογής ενός GIS ανάλογα με τη εκάστοτε εφαρμογή. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στη Φωτογραμμετρία, με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Η ανάλυση των νέων μορφών οργάνωσης της επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές αντανακλώνται στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες. Ο ρόλος του χώρου ως προσδιοριστικού παράγοντα και οι επιπτώσεις της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χωρική ανάπτυξη.

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις λειτουργίες του διεθνούς οικονομικού συστήματος με έμφαση στη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης. Ανάλυση των εκφάνσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίηση, αλλά και του ρόλου του κράτους και της πολιτικής. Οι συζητήσεις γύρω από τα παγκόσμια φαινόμενα είναι ο ένας άξονας του μαθήματος. Ο δεύτερος αφορά τη διερεύνηση των τρόπων που το παγκόσμιο επηρεάζεται, αλλά κυρίως επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης, είτε αυτά είναι χωρικά (περιφερειακό, εθνικό, τοπικό), είτε αφορούν τους βασικούς ‘παίκτες’ (εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κλπ), οι οποίοι συχνά έχουν πολύ σαφή χωρική υπόσταση μέσω των προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεών τους.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στις μεθόδους και τεχνικές εκτίμησης ακινήτων. Ο ρόλος των μηχανικών και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Η συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ακινήτων. Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών σήμερα. Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης – Βασικές έννοιες και παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Επενδυτική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των Προσόδων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()