Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία - Βασικές αρχές της Φωτογραμμετρίας - Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τες: α) θα έχουν κατανοήσει τη δομή του χώρου και τις ιδιαιτερότητες των ειδικών κατηγοριών χώρου, β) θα έχουν εμβαθύνει σε στις έννοιες, τους όρους, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα βασικά εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, γ) θα έχουν εμβαθύνει στις θεωρίες χωροθέτησης δραστηριοτήτων και στη λογική του τομεακού σχεδιασμού, δ) θα έχουν εμπεδώσει ζητήματα σχεδιασμού ανά λειτουργική και ειδική κατηγορία χώρου και ε) θα έχουν εξοικειωθεί με το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, καθώς και με ειδικά ζητήματα που άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού στην τοπική κλίμακα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: α) να έχουν αποκτήσει ειδικές γνώσεις για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ) και ολοκληρωμένης διαχείρισης του παράκτιου και νησιωτικού χώρου, β) να έχουν αναπτύξει δεξιότητες χρήσης εργαλείων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το θαλάσσιο χώρο, γ) να είναι εξοικειωμένοι με τους θεσμούς και τις πολιτικές που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, καθώς και με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και πρακτικές ΘΧΣ στην Ελλάδα.

Κύριος στόχος του μαθήματος της οικονομετρίας είναι η απόκτηση βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων για την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της οικονομετρικής επιστήμης. Το περιεχόμενο του μαθήματος της οικονομετρίας περιλαμβάνει την ανάλυση γραμμικών υποδειγμάτων, με έμφαση στην απλή και πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, επεκτείνοντάς την ανάλυση και σε μη γραμμικές μορφές αυτών.

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις θεμελιώδης έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν την έννοια της ανάπτυξης, καθώς και σε ένα σύνολο στοιχείων και μεγεθών που συγκεντρώνονται όταν υπάρχει πραγματική ανάπτυξη. Σημαντικό σημείο ου μαθήματος θα είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να αναγνωριστεί και να προσδιοριστεί το είδος της ανάπτυξης που εμφανίζεται σε διάφορες περιπτώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εναλλακτικές προσεγγίσεις της οικονομικής ανάπτυξης, όπως επίσης και στο ρόλο του χώρου στη διαμόρφωση των μεγεθών της. Τέλος, εξετάζονται διεξοδικά οι συνεισφορές των ανθρωπίνων πόρων στην ανάπτυξη καθώς και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης ζωής ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών διαδικασιών.

Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να: 1. γνωρίζουν την κύρια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες, Κανονισμούς) που άπτεται της περιβαλλοντικής προστασίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της παρακολούθησης και της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων 2. κατανοούν τους τρόπους υιοθέτησης παγκόσμιων περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ε.Ε. 3. εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ε.Ε. του σημείου 1 στο Ελληνικό Δίκαιο

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού χρήσεων γης ως κεντρικό ζήτημα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνώνται θεωρίες σχεδιασμού χρήσης γης και χωροθέτησης λειτουργιών που βασίζονται σε οικονομικές προσεγγίσεις όπως επίσης και πιο πρόσφατες προσεγγίσεις π.χ. της οικοσυστιμικής προσέγγισης και της τοποκεντρικής θεώρησης. Γίνεται αναφορά σε βασικές πολιτικές που προωθούνται από την ΕΕ σε σχέση με το σχεδιασμό χρήσεων γης και τα κυριότερα ζητήματα που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της ανθεκτικής και αειφορικής ανάπτυξης. Παρουσιάζονται εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης όπως κανονιστικά, οικονομικά, επενδυτικά και συμπεριφορικά. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης που αυτό εμπεριέχει (π.χ. ΠΟΤΑ). Στο πλαίσιο των εργαλείων και των συστημάτων υποστήριξης σχεδιασμού ειδική αναφορά γίνεται στα μοντέλα προσομοίωσης χρήσεων γης με έμφαση στα μοντέλα αλληλεπρίδρασης χρήσεων γης και μεταφορών. Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση ενός μοντέλου προσομοίωσης για την ανάλυση των υφιστάμενων χρήσεων γης, την αναγνώριση και παραμετροποίηση των κύριων στοιχείων χωρικής οργάνωσης καθώς και την απεικόνιση εναλλακτικών σεναρίων αστικής ανάπτυξης βάσει παραδοχών, περιορισμών και εργαλείων που έχουν διδαχθεί στο μάθημα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να έχουν αποκτήσει εφαρμοσμένες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με: • Το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, τη συγγραφή και παρουσίαση ενός μικρού ερευνητικού θέματος • Την αναζήτηση, αξιολόγηση, κριτική και συνθετική αξιοποίηση επιστημονικών και άλλων πηγών και δευτερογενών δεδομένων και την αποφυγή της λογοκλοπής • Την ανάληψη θέματος και εκπόνηση της πτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές που ενδιαφέρονται να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα: - Πώς μπορεί ο αστικός σχεδιασμός να προάγει μια καλύτερη ζωή μέσα στην πόλη; - Τι κάνει ένα αστικό περιβάλλον ελκυστικό; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων δημόσιων χώρων; - Ποιες γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές χρειαζόμαστε για να σχεδιάσουμε την πόλη με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, αλλά και για ένα βιώσιμο μέλλον;

Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα νέο παράδειγμα ανάπτυξης και σχεδιασμού των πόλεων, αυτό της ευφυούς πόλης. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζουν α) το αστικό περιβάλλον σε διαφορετικές κλίμακες (πόλη, συνοικία, γειτονιά, κτίριο), β) τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των πόλεων και γ) την παραγωγή καινοτομίας και ανάπτυξη ευφυΐας στον αστικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει την αλληλεπίδραση κοινωνίας/ατόμου-τεχνολογίας στο αστικό πλαίσιο μέσα από παραδείγματα πόλεων απ’ όλο τον κόσμο οι οποίες έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους αλλά και χαρακτηριστικές εφαρμογές και λύσεις ανά τομέα (μεταφορές, ενέργεια, διακυβέρνηση).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ Προπαραδοσεις -διορθωσεις - τελικα κειμενα

Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μια εισαγωγή στα Ρυμοτομικά Σχέδια και στις Πράξεις Εφαρμογής. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής θεματικές ενότητες: Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του Ν.4447/2016 και οι Πράξεις Εφαρμογής ως εργαλεία υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τι είναι Ρυμοτομικό Σχέδιο. Το Ρυμοτομικό σχέδιο στα πλαίσια της πολεοδόμησης με κανονιστικούς όρους δόμησης. Ο ρόλος της ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό του αστικού χώρου. Ρυμοτομικό σχέδιο και αστική μορφή. Νομικές έννοιες και τίτλοι ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Αρτιότητα-οικοδομησιμότητα και όροι δόμησης. Πράξεις τακτοποίησης, προσκυρώσεις και απαλλοτριώσεις. Εισφορές σε γη και χρήμα και τρόποι υπολογισμού. Πράξεις αναλογισμού υποχρεώσεων και αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και η ιστορική του εξέλιξη. Βασική πολεοδομική νομοθεσία και ΝΟΚ. Χάραξη της ρυμοτομίας επί του εδάφους. Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης. 

Το μάθημα απευθύνεται στον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και έχει σκοπό να τον εφοδιάσει με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην Τοπογραφία και τη Γεωδαισία. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής ενότητες: Εισαγωγή στην Τοπογραφία και Γεωδαισία. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών, αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα στις μετρήσεις και τεχνικές απαλοιφής σφαλμάτων. Στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος. Η ροή των τοπογραφικών εργασιών. Η έννοια του γεωδαιτικού Datum, το γήινο γεωειδές και ελλειψοειδές. Προβολικά συστήματα και γεωμετρικοί μετασχηματισμοί από σύστημα σε σύστημα. Τα προβολικά συστήματα στην Ελλάδα. Τα θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας, εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, οδεύσεις, χαράξεις. Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων. Χάραξη ισοϋψών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEMs). Συστήματα GNSS (GPS, Galileo κτλ) και ορθή χρήση τους στις τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Τι είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος είναι ο χρονικός τους ορίζοντας, πως διαμορφώνονται (σχεδιάζονται/υλοποιούνται) και πως αξιολογούνται; Το μάθημα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων συζητώντας μια σειρά από διεπιστημονικά θέματα (βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, μεταφορές, κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης και την πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα (θεωρητική) αφορά το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και μια σειρά πολιτικών από χώρες της Ε.Ε. Η δεύτερη ενότητα (εργαστήριο) εστιάζει στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος μιας ελληνικής περιφέρειας. Στην ενότητα αυτή συζητούνται πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων (αναζήτηση και αξιοποίηση δεδομένων, διακυβέρνηση, παρακολούθηση) δίνοντας έμφαση στη δημόσια συζήτηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγησή τους μέσα από κριτική σκέψη.

Αξιολόγηση: Οι φοιτητές εξετάζονται με τρεις τρόπους και επιπλέον από τη συμμετοχή τους στο μάθημα (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική).

  • Γραπτές εξετάσεις: 30%
  • Γραπτή εργασία: 30%
  • Εξέταση και αξιολόγηση λοιπών εργασιών (debate): 30%
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στην αίθουσα: 10%
Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()