Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για το πλαίσιο, τις έννοιες, τις διεργασίες και τις τεχνικές εφαρμογής της ορθής διαχείρισης και διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των συνιστωσών του χρόνου και του κόστους. Στόχο του μαθήματος αποτελεί και η εξοικείωση του φοιτητή με λογισμικό πακέτο διαχείρισης έργων. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Έννοια του Έργου. Το Περιβάλλον Εφαρμογής της Διαχείρισης Έργου. Ο Σκοπός της Διαχείρισης Έργου. Συνοπτική παρουσίαση των συνιστωσών της διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ορισμός του Κύκλου Ζωής. Καθορισμός των Φάσεων του Κύκλου Ζωής. Εφαρμογή του Κύκλου Ζωής στη Διαχείριση Έργων. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεργασίες στη Διαχείριση Έργων. Ομάδες διεργασιών: έναρξης έργου, σχεδιασμού έργου, εκπόνησης έργου, επίβλεψης και ελέγχου έργου, λήξης έργου. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικές και Εργαλεία Εφαρμογής των Διεργασιών. Χρήση οργανογραμμάτων. Η Δημιουργία της Ιεραρχικής Δομής Εργασιών (WBS). Εισαγωγή δεδομένων σε λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης έργων. Υποδιαίρεση έργου σε εργασίες και ορόσημα. Εξαρτήσεις εργασιών. Διάρκεια και μέθοδοι προγραμματισμού εργασιών. Εκχώρηση πόρων. Ανάθεση πόρων. Χρονικός προγραμματισμός. Δίκτυα οροσήμων. Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης προγραμματισμού (διαγράμματα GANTT, μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), μέθοδος αξιολόγησης και επισκόπησης προγράμματος – PERT). Επίλυση χρονικού προγραμματισμού με τη χρήση λογισμικού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κοστολογικές εκτιμήσεις. Προϋπολογισμός έργου. Τεχνικές εκτίμησης κόστους. Χρηματικές ροές έργου. Σχέση συνολικού κόστους και χρονικής διάρκειας του έργου Ανάλυση Δεδουλευμένης Αξίας. (Earned value) Εισαγωγή στοιχείων κόστους και εκτίμηση κόστους έργου με τη βοήθεια λογισμικού προγράμματος. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Βασικές έννοιες. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Ποσοτική αποτίμηση κινδύνων Δένδρα αποφάσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ Διαδοχική και μαζική εξισορρόπηση πόρων. Βελτιστοποίηση δυναμικού έργων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Γραμμές βάσης. Ενδιάμεσα σχέδια (πλάνα). Ποσοστά ολοκλήρωσης. Εισαγωγή πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Εισαγωγή στοιχείων διάρκειας. Σύγκριση τρέχουσας διάρκειας με γραμμή βάσης. Αντιμετώπιση προβλημάτων χρόνου, κόστους και πόρων. Ανάλυση αποκλίσεων. Μέτρηση απόδοσης. Μείωση διακυμάνσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοινή χρήση πόρων. Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων. Διακοπή μοιράσματος πόρων. Κύρια έργα και υποέργα.

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις λειτουργίες του διεθνούς οικονομικού συστήματος με έμφαση στη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης. Ανάλυση των εκφάνσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίηση, αλλά και του ρόλου του κράτους και της πολιτικής. Οι συζητήσεις γύρω από τα παγκόσμια φαινόμενα είναι ο ένας άξονας του μαθήματος. Ο δεύτερος αφορά τη διερεύνηση των τρόπων που το παγκόσμιο επηρεάζεται, αλλά κυρίως επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης, είτε αυτά είναι χωρικά (περιφερειακό, εθνικό, τοπικό), είτε αφορούν τους βασικούς ‘παίκτες’ (εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κλπ), οι οποίοι συχνά έχουν πολύ σαφή χωρική υπόσταση μέσω των προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεών τους.

Εμβάθυνση σε κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση χωροταξικών σχεδίων. Αναγνώριση των χωρικών διαστάσεων των τομεακών πολιτικών. Κατανόηση του χωροταξικού σχεδιασμού ως εργαλείου που επιδιώκει να συνθέσει και να συντονίσει επιμέρους τομεακές πολιτικές με χωρική αναφορά. Γνωριμία με τα σύγχρονα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα για βασικούς τομείς κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων (Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια).

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις θεμελιώδεις έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις της οικονομικής επιστήμης. Αρχίζοντας με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι περνάμε στη ανάλυση της οικονομίας εξετάζοντας την μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές της.

Εξάωρο Συνθετικό Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει διαλέξεις θεωρίας και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το µάθηµα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα θέµατα του χωρικού σχεδιασµού δίνοντας έµφαση στην ανάγνωση, κατανόηση, απεικόνιση και αξιολόγηση του αστικού και εξωαστικού τοπίου του χώρου της περιφέρειας.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στις μεθόδους και τεχνικές εκτίμησης ακινήτων. Ο ρόλος των μηχανικών και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Η συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ακινήτων. Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών σήμερα. Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης – Βασικές έννοιες και παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Επενδυτική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των Προσόδων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ Προπαραδοσεις -διορθωσεις - τελικα κειμενα

Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και από εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την διδασκαλία της μεθόδου ανάδειξης και δόμησης του επιστημονικού αντικειμένου της Έρευνας. Συντείνει στην θεμελίωση της επιστημονικής εργασίας στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας που υποστηρίζει τις επιστήμες του χωρικού σχεδιασμού. Το εμπειρικό μέρος αφορά την άσκηση η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση ομαδικής εργασίας των φοιτητών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Αναφέρεται στην παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της μεθοδολογίας περαιωμένων Διπλωματικών εργασιών παρελθόντων ετών. 

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό χώρο του μαθήματος Θ3-1 Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιφερειακές ανισότητες: Θεσμοί και Πολιτικές  

Οι διαλέξεις του μαθήματος αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε), και τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.  

Αναλύεται η πορεία της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, τα βασικά στοιχεία της Ε.Ε, τα θεσμικά Οργάνων και ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και οι διαδικασίες διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επίσης παρουσιάζεται η αποτύπωση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ε.Ε., η διαχρονική τους εξέλιξη και η παράλληλη ανάπτυξη πολιτικών για τη αντιμετώπιση τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ως την μοναδική μέχρι σήμερα ολοκληρωμένη κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιγραμματικά, τα κυριότερα θέματα που  εξετάζονται είναι:

  •   Ιστορική αναδρομή στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες,  διευρύνσεις της Ένωσης και μεταρρυθμίσεις

    των Συνθηκών, σύγχρονα προβλήματα και προοπτικές.

  •   Βασικά στοιχεία λειτουργίας της Ε.Ε: Θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές και πόροι της Ε.Ε. Τα όργανα και οι φορείς δράσης της Ε.Ε.

  •   Πολιτικές της Ε.Ε.: Ευρωπαϊκές πολιτικές, Κοινοτικός Προϋπολογισμός: Μεγέθη, διάρθρωση εσόδων και δαπανών.

  •   Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε : διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών – διεύρυνση της Ε.Ε και διεύρυνση των ανισοτήτων (μεταξύ κρατών και μεταξύ περιφερειών).

  •   Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής: διαχρονική εξέλιξη, βασικές αρχές και εργαλεία. Εισαγωγή στο ΕΣΠΑ.

  •   Οι χωρικές επιπτώσεις άλλων πολιτικών στην Ε.Ε. ΚΑΠ, Γεωργία, Ανταγωνισμός, Έρευνα και Τεχνολογία, Εξωτερικές Σχέσεις της Ε.Ε. 

Με την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν να: 1. γνωρίζουν την κύρια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες, Κανονισμούς) που άπτεται της περιβαλλοντικής προστασίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της παρακολούθησης και της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων 2. κατανοούν τους τρόπους υιοθέτησης παγκόσμιων περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ε.Ε. 3. εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ε.Ε. του σημείου 1 στο Ελληνικό Δίκαιο

Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα νέο παράδειγμα ανάπτυξης και σχεδιασμού των πόλεων, αυτό της ευφυούς πόλης. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζουν α) το αστικό περιβάλλον σε διαφορετικές κλίμακες (πόλη, συνοικία, γειτονιά, κτίριο), β) τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των πόλεων και γ) την παραγωγή καινοτομίας και ανάπτυξη ευφυΐας στον αστικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει την αλληλεπίδραση κοινωνίας/ατόμου-τεχνολογίας στο αστικό πλαίσιο μέσα από παραδείγματα πόλεων απ’ όλο τον κόσμο οι οποίες έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους αλλά και χαρακτηριστικές εφαρμογές και λύσεις ανά τομέα (μεταφορές, ενέργεια, διακυβέρνηση).