Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το παρόν μάθημα έχει διττό στόχο. Από τη μια πλευρά, αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Από την άλλη, αφορά στην ανάλυση των πρακτικών, προγραμμάτων και πολιτικών που υποστηρίζουν και προωθούν αυτό το είδος ανάπτυξης. Έτσι, αφού αναλυθούν ορισμένες βασικές έννοιες, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρίες και πρακτικές σε μικρό-επίπεδο που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Στη συνέχεια, εστιάζοντας στο μακρο-επίπεδο, αναλύονται οι πολιτικές και τα προγράμματα που στοχεύουν σε αυτή, ενώ τέλος παρουσιάζονται ορισμένες σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις σε σχέση με το ζήτημα.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για το πλαίσιο, τις έννοιες, τις διεργασίες και τις τεχνικές εφαρμογής της ορθής διαχείρισης και διοίκησης έργων και προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των συνιστωσών του χρόνου και του κόστους. Στόχο του μαθήματος αποτελεί και η εξοικείωση του φοιτητή με λογισμικό πακέτο διαχείρισης έργων. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Έννοια του Έργου. Το Περιβάλλον Εφαρμογής της Διαχείρισης Έργου. Ο Σκοπός της Διαχείρισης Έργου. Συνοπτική παρουσίαση των συνιστωσών της διοίκησης και διαχείρισης έργων. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ορισμός του Κύκλου Ζωής. Καθορισμός των Φάσεων του Κύκλου Ζωής. Εφαρμογή του Κύκλου Ζωής στη Διαχείριση Έργων. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεργασίες στη Διαχείριση Έργων. Ομάδες διεργασιών: έναρξης έργου, σχεδιασμού έργου, εκπόνησης έργου, επίβλεψης και ελέγχου έργου, λήξης έργου. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικές και Εργαλεία Εφαρμογής των Διεργασιών. Χρήση οργανογραμμάτων. Η Δημιουργία της Ιεραρχικής Δομής Εργασιών (WBS). Εισαγωγή δεδομένων σε λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης έργων. Υποδιαίρεση έργου σε εργασίες και ορόσημα. Εξαρτήσεις εργασιών. Διάρκεια και μέθοδοι προγραμματισμού εργασιών. Εκχώρηση πόρων. Ανάθεση πόρων. Χρονικός προγραμματισμός. Δίκτυα οροσήμων. Τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης προγραμματισμού (διαγράμματα GANTT, μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM), μέθοδος αξιολόγησης και επισκόπησης προγράμματος – PERT). Επίλυση χρονικού προγραμματισμού με τη χρήση λογισμικού. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κοστολογικές εκτιμήσεις. Προϋπολογισμός έργου. Τεχνικές εκτίμησης κόστους. Χρηματικές ροές έργου. Σχέση συνολικού κόστους και χρονικής διάρκειας του έργου Ανάλυση Δεδουλευμένης Αξίας. (Earned value) Εισαγωγή στοιχείων κόστους και εκτίμηση κόστους έργου με τη βοήθεια λογισμικού προγράμματος. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Βασικές έννοιες. Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Ποσοτική αποτίμηση κινδύνων Δένδρα αποφάσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ Διαδοχική και μαζική εξισορρόπηση πόρων. Βελτιστοποίηση δυναμικού έργων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Γραμμές βάσης. Ενδιάμεσα σχέδια (πλάνα). Ποσοστά ολοκλήρωσης. Εισαγωγή πραγματικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Εισαγωγή στοιχείων διάρκειας. Σύγκριση τρέχουσας διάρκειας με γραμμή βάσης. Αντιμετώπιση προβλημάτων χρόνου, κόστους και πόρων. Ανάλυση αποκλίσεων. Μέτρηση απόδοσης. Μείωση διακυμάνσεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοινή χρήση πόρων. Ενημέρωση χώρου συγκέντρωσης πόρων. Διακοπή μοιράσματος πόρων. Κύρια έργα και υποέργα.

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις λειτουργίες του διεθνούς οικονομικού συστήματος με έμφαση στη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης. Ανάλυση των εκφάνσεων της οικονομικής παγκοσμιοποίηση, αλλά και του ρόλου του κράτους και της πολιτικής. Οι συζητήσεις γύρω από τα παγκόσμια φαινόμενα είναι ο ένας άξονας του μαθήματος. Ο δεύτερος αφορά τη διερεύνηση των τρόπων που το παγκόσμιο επηρεάζεται, αλλά κυρίως επηρεάζει τα υπόλοιπα επίπεδα ανάλυσης, είτε αυτά είναι χωρικά (περιφερειακό, εθνικό, τοπικό), είτε αφορούν τους βασικούς ‘παίκτες’ (εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κλπ), οι οποίοι συχνά έχουν πολύ σαφή χωρική υπόσταση μέσω των προς τα εμπρός ή προς τα πίσω διασυνδέσεών τους.

Εμβάθυνση σε κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν κατά την κατάρτιση χωροταξικών σχεδίων. Αναγνώριση των χωρικών διαστάσεων των τομεακών πολιτικών. Κατανόηση του χωροταξικού σχεδιασμού ως εργαλείου που επιδιώκει να συνθέσει και να συντονίσει επιμέρους τομεακές πολιτικές με χωρική αναφορά. Γνωριμία με τα σύγχρονα εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα για βασικούς τομείς κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων (Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια).

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις θεμελιώδεις έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις της οικονομικής επιστήμης. Αρχίζοντας με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι περνάμε στη ανάλυση της οικονομίας εξετάζοντας την μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές της.

Εξάωρο Συνθετικό Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού που περιλαμβάνει διαλέξεις θεωρίας και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το µάθηµα έχει ως σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στα θέµατα του χωρικού σχεδιασµού δίνοντας έµφαση στην ανάγνωση, κατανόηση, απεικόνιση και αξιολόγηση του αστικού και εξωαστικού τοπίου του χώρου της περιφέρειας.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στις μεθόδους και τεχνικές εκτίμησης ακινήτων. Ο ρόλος των μηχανικών και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Η συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ακινήτων. Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών σήμερα. Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης – Βασικές έννοιες και παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Επενδυτική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των Προσόδων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Το μάθημα "Εναλλακτικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές Χωρικής Ανάπτυξης" εστιάζει στη μελέτη των σύγχρονων θεμάτων και προκλήσεων που επηρεάζουν τη χωρική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της ανάπτυξης,

Συγκεκριμένα, το μάθημα εξετάζει μία ποικιλία θεωρητικών προσεγγίσεων, όπως η θεωρία της μετα-ανάπτυξης και της αποανάπτυξης, οι οικονομίες της Κοινότητας, τα κοινά και τα κινήματα του «Νέου Δημοτισμού». Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην μέθοδο του συμμετοχικού σχεδιασμού καθώς και παρουσιάζονται εργαλεία αξιολόγησης συμμετοχικών πολιτικών που συνδέονται με όψεις κρίσιμων κοινωνικών φαινομένων όπως η αστικοποίηση, η ερημοποίηση των αγροτικών περιοχών, οι κοινωνικές ανισότητες, η εξάντληση των φυσικών πόρων κλπ. Επιπλέον, εξετάζονται κριτικά οι έννοιες της «αστικής βιωσιμότητας», των «Έξυπνων Χωριών», της «συνεργατικής κατοικίας» και της «αστικής διακυβέρνησης». Τέλος, θα εξεταστούν διάφορες χωρικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ή προτείνονται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και μια ποικιλία παραδειγμάτων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με στόχο την αναγνώριση και αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν την παγκόσμια κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν "εργαλεία" για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών που αποσκοπούν στην υλοποίηση εναλλακτικών οραμάτων/προσεγγίσεων της χωρικής ανάπτυξης, καθώς και να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αναπτυξιακά οράματα για έναν τόπο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ Προπαραδοσεις -διορθωσεις - τελικα κειμενα

Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικό και από εμπειρικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει την διδασκαλία της μεθόδου ανάδειξης και δόμησης του επιστημονικού αντικειμένου της Έρευνας. Συντείνει στην θεμελίωση της επιστημονικής εργασίας στο πεδίο της κοινωνικής έρευνας που υποστηρίζει τις επιστήμες του χωρικού σχεδιασμού. Το εμπειρικό μέρος αφορά την άσκηση η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση ομαδικής εργασίας των φοιτητών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Αναφέρεται στην παρουσίαση και κριτική προσέγγιση της μεθοδολογίας περαιωμένων Διπλωματικών εργασιών παρελθόντων ετών.