Σκοπός του παρώντος μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδης αρχές της Οικονομετρικής επιστήμης. Η Οικονομετρία λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αφηρημένη παρουσίαση της Οικονομικής Θεωρίας και της πρακτικές εφαρμογές της για την ερμηνεία και την αντιμετώπιση διαφόρων οικονομικών φαινομένων.

Κύριος στόχος του μαθήματος της οικονομετρίας είναι η απόκτηση βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων για την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της οικονομετρικής επιστήμης. Το περιεχόμενο του μαθήματος της οικονομετρίας περιλαμβάνει την ανάλυση γραμμικών υποδειγμάτων, με έμφαση στην απλή και πολυμεταβλητή παλινδρόμηση, επεκτείνοντάς την ανάλυση και σε μη γραμμικές μορφές αυτών.

H διερεύνηση των μηχανισμών που μπορούν να ερμηνεύσουν την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων (γεωργίας,βιομηχανίας,εμπορίου,γραφείων, υπηρεσιών κλπ) στο γεωγραφικό χώρο, κυρίως μέσα από την παρουσίαση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων, αλλά και των σημαντικών αλλαγών που μεταβάλλουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις. Η μελέτη των χωρικών- γεωγραφικών διαστάσεων των σύγχρονων αναδιαρθρώσεων στην παραγωγή και την οικονομία.

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές, προγράμματα και μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων και υποδειγμάτων της οικονομικής θεωρίας.

Η ανάλυση των νέων μορφών οργάνωσης της επιχείρησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές αντανακλώνται στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες. Ο ρόλος του χώρου ως προσδιοριστικού παράγοντα και οι επιπτώσεις της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χωρική ανάπτυξη.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τες: α) θα έχουν κατανοήσει τη δομή του χώρου και τις ιδιαιτερότητες των ειδικών κατηγοριών χώρου, β) θα έχουν εμβαθύνει σε στις έννοιες, τους όρους, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα βασικά εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, γ) θα έχουν εμβαθύνει στις θεωρίες χωροθέτησης δραστηριοτήτων και στη λογική του τομεακού σχεδιασμού, δ) θα έχουν εμπεδώσει ζητήματα σχεδιασμού ανά λειτουργική και ειδική κατηγορία χώρου και ε) θα έχουν εξοικειωθεί με το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, καθώς και με ειδικά ζητήματα που άπτονται του χωροταξικού σχεδιασμού στην τοπική κλίμακα.

Στόχος η εισαγωγή στις θεωρητικές έννοιες, τις μεθόδους και τα εργαλεία της ανάλυσης του χώρου και του χωρικού σχεδιασμού

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση τόσο με το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού όσο και με την εκπόνηση σχεδίων οργάνωσης του χώρου σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα. Γενικά το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν την εκπόνηση μελετών χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και την ίδια τη διαδικασία του σχεδιασμού.

Το μάθημα εισάγει τους πρωτοετείς φοιτητές στη μελέτη του πληθυσμού, των χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων του στο χώρο: μεταξύ άλλων, ασχολείται με τα δημογραφικά φαινόμενα, την πληθυσμιακή μεταβολή, την περιφερειακή κατανομή του πληθυσμού, την αστικοποίηση και τη μετανάστευση. Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου του πληθυσμού στην ανάπτυξη, η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες, θεωρίες, εργαλεία και εφαρμογές του διεπιστημονικού αντικειμένου της πληθυσμιακής γεωγραφίας, αλλά και η εμβάθυνσή τους σε συγκεκριμένα ζητήματα μέσα από θεωρητική, εμπειρική και μεθοδολογική τεκμηρίωση, αναδεικνύοντας τη διεπιστημονικότητα του αντικειμένου.

Μελέτη των συνιστωσών και των επιδιώξεων του πολεοδομικού σχεδιασμού - Εξοικείωση με την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού - Κατανόηση των σχεδίων ως εργαλεία-πλαίσια και ως κανονιστικά εργαλεία που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης σε μια πόλη ή μιας περιοχής της και να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με τη δόμηση. 

Το μάθημα τεκμηριώνει το σκοπό και τα αντικείμενα των πολεοδομικών σχεδίων.Αναλύονται κρίσιμες έννοιες που σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και επεξηγούνται οι μέθοδοι με τις οποίες μελετώνται ο αστικός και εξωαστικός χώρος και η δυναμική αστικής ανάπτυξης. Το μάθημα εστιάζεται στην επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος εφαρμογής.

Στο μάθημα εξετάζονται οι έννοιες, οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι μέθοδοι και πρακτικές, οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες διαμόρφωσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου πριν και μετά τη συγκρότηση της πολεοδομίας ως ιδιαίτερου επιστημονικού κλάδου, με στόχο τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των σχετικών Συνθετικών Εργαστηρίων.

Το μάθημα Πολιτική και Οικονομική των Μεταφορών έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής των μεταφορών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει στη κατανόηση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των συστημάτων μεταφορών. Επίσης, το μάθημα αποσκοπεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή στοιχείων της οικονομικής ανάλυσης στoν τομέα των μεταφορών και για τη χρήση βασικών τεχνικών στην κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων.

Η Πολιτισμική Γεωγραφία ως κλάδος της Ανθρωπογεωγραφίας. Η ανθρωπολογία του χώρου ως μελέτη – διαχρονική και συγχρονική - της σύνθεσης κοινωνικών ομάδων και χώρου. Οι έννοιες του πολιτισμικού και του πολιτιστικού. Εξέλιξη των ιδεών στην Πολιτισμική Γεωγραφία. Κουλτούρα, πολιτισμός, πολιτισμικό σύστημα. Συστήματα αξιών σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους. Αφηγήσεις και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις του χώρου στον κινηματογράφο. Η σημασία της εικόνας, της φαντασίας και των προκατασκευασμένων προτύπων. Συζήτηση πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα αφηγήσεων για την πόλη. Έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου της κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής του φύλου, της φυλής, της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης. Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο. Η έννοια της ετερότητας και της αντίστιξης του «εμείς» με τους «άλλους». Παραδείγματα από την πόλη και την ύπαιθρο (Πομάκοι, Τσιγγάνοι, κ.α.). Πολιτισμικές ταυτότητες και αλληλεπιδράσεις σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. Μετανεωτερικότητα και παγκοσμιοποίηση. Εθνοτισμός, εθνικισμός, τοπικές ταυτότητες και χώρος στην θεωρία και την πράξη: η ελληνική περίπτωση. Λέξεις Κλειδιά πολιτισμική γεωγραφία, ανθρωπολογία του χώρου, φύλο, ταυτότητες, μειονότητες, γερμανική, γαλλική και αμερικάνικη "σχολή"

Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματοποιήσει μια εισαγωγή στα Ρυμοτομικά Σχέδια και στις Πράξεις Εφαρμογής. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής θεματικές ενότητες: Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής του Ν.4447/2016 και οι Πράξεις Εφαρμογής ως εργαλεία υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τι είναι Ρυμοτομικό Σχέδιο. Το Ρυμοτομικό σχέδιο στα πλαίσια της πολεοδόμησης με κανονιστικούς όρους δόμησης. Ο ρόλος της ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό του αστικού χώρου. Ρυμοτομικό σχέδιο και αστική μορφή. Νομικές έννοιες και τίτλοι ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Αρτιότητα-οικοδομησιμότητα και όροι δόμησης. Πράξεις τακτοποίησης, προσκυρώσεις και απαλλοτριώσεις. Εισφορές σε γη και χρήμα και τρόποι υπολογισμού. Πράξεις αναλογισμού υποχρεώσεων και αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και η ιστορική του εξέλιξη. Βασική πολεοδομική νομοθεσία και ΝΟΚ. Χάραξη της ρυμοτομίας επί του εδάφους. Τροποποιήσεις σχεδίου πόλης. 

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στα ρυμοτομικά σχέδια, τις πράξεις εφαρμογής, τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.