Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση του ζητήματος της κατοικίας ως ζητήματος κοινωνικού, καθώς και στην εμβάθυνση σε ορισμένες πλευρές της σχέσης μεταξύ κατοικίας και ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών διαδικασιών, πρακτικών και πολιτικών που (συν)διαμορφώνουν τον αστικό χώρο και τη ζωή των ανθρώπων που τον κατοικούν.

Το μάθημα επικεντρώνεται στην έννοια και τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως σύγχρονη μορφή του Προγραμματισμού/Σχεδιασμού που αφορά μεγάλες γεωγραφικές ενότητες (περιφέρειες, μητροπόλεις) και στοχεύει στη διαμόρφωση κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για τις χρήσεις γης, τις μορφές χωρικής οργάνωσης και τις μορφές χωρικής ανάπτυξης σε σχέση με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χωρικά ζητήματα.

Το εργαστήριο στοχεύει στην πρακτική εξάσκηση στα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα δύο θεωρητικά μαθήματα στο αντικείμενο των μεταφορών (4ο και 5ο εξάμηνο) με εφαρμογή των κατάλληλων μοντέλων, τεχνικών, λογισμικών και τεχνολογικών εργαλείων είτε στη νησίδα πληροφορικής, είτε στο πεδίο. Παρουσιάζονται στην πράξη με πραγματικά δεδομένα τα μαθηματικά μοντέλα και τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών έργων στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορών. Οργανώνονται μετρήσεις και έρευνες στο πεδίο. Επιλύονται πραγματικά προβλήματα αστικού σχεδιασμού δικτύων και εξετάζονται μελέτες περίπτωσης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.). Ιστορική εξέλιξη των Σ.Γ.Π. Βασικές διαδικασίες και τμήματα ενός Σ.Γ.Π. Συλλογή δεδομένων. Χωρικά φαινόμενα, ιδιότητες, μεθοδολογίες και τεχνικές απόδοσης των χωρικών φαινομένων. Χωρικές σχέσεις (Τοπολογία, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά των Φαινομένων, Ιδιότητες). Μορφές των Χωρικών Φαινομένων (Διανυσματικά, Ψηφιδωτά). Μεθοδολογία των περιγραφικών δεδομένων. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Δημιουργία τρισδιάστατου! μοντέλου εδάφους. Ανάλυση δικτύων. Η χρήση των Σ.Γ.Π. σε συγγενείς επιστήμες με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του χώρου, την χωροταξία και την πολεοδομία. Τρόποι οργάνωσης και επιλογής ενός GIS ανάλογα με τη εκάστοτε εφαρμογή. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Αποτελεί το εισαγωγικό μάθημα του κύκλου «Δίκτυα Υποδομών» και παρουσιάζει βασικά χαρακτηριστικά όλων των μέσων μεταφοράς για πρόσωπα και αγαθά. Επικεντρώνεται στην επιστημονική διαδικασία του ολοκληρωμένου σχεδιασμού των δικτύων μεταφορών στις διαφορετικές κλίμακες του χώρου. Αναλύει την αλληλεξάρτηση και συσχέτιση δικτύων και χρήσεων γης. Αναφέρεται σε θέματα αξιοποίησης ευφυών συστημάτων και νέων τεχνολογιών στο σχεδιασμό μεταφορών καθώς και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κινητικότητας. Παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της οδικών δικτύων και της κυκλοφορίας.

Τι είναι τα αναπτυξιακά προγράμματα και πως χρηματοδοτούνται; Ποιος είναι ο χρονικός τους ορίζοντας, πως διαμορφώνονται (σχεδιάζονται/υλοποιούνται) και πως αξιολογούνται; Το μάθημα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων συζητώντας μια σειρά από διεπιστημονικά θέματα (βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, μεταφορές, κοινωνική συνοχή) καθώς επίσης και την πολυπλοκότητα των μεταξύ τους σχέσεων.

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Η πρώτη ενότητα (θεωρητική) αφορά το σχεδιασμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, καθώς και μια σειρά πολιτικών από χώρες της Ε.Ε. Η δεύτερη ενότητα (εργαστήριο) εστιάζει στο σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος μιας ελληνικής περιφέρειας. Στην ενότητα αυτή συζητούνται πρακτικά θέματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων (αναζήτηση και αξιοποίηση δεδομένων, διακυβέρνηση, παρακολούθηση) δίνοντας έμφαση στη δημόσια συζήτηση πιθανών λύσεων και την αξιολόγησή τους μέσα από κριτική σκέψη.

Αξιολόγηση: Οι φοιτητές εξετάζονται με τρεις τρόπους και επιπλέον από τη συμμετοχή τους στο μάθημα (η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική).

  • Γραπτές εξετάσεις: 30%
  • Γραπτή εργασία: 30%
  • Εξέταση και αξιολόγηση λοιπών εργασιών (debate): 30%
  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στην αίθουσα: 10%

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργικής διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με το περιβάλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής γνώση των επιστημονικών μέσων και εργαλείων για μια ολοκληρωμένη (αειφορική) προσέγγιση στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.

Εισαγωγή-Εφαρμογές, Βασικές έννοιες, Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Χαρτογραφικοί Δορυφόροι & Καταγραφικά Συστήματα, Χαρακτηριστικά Ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, Χωρική και Ραδιομετρική Διακριτική Ικανότητα, - Δειγματοληψία, H Ψηφιακή εικόνα και η γεωμετρία της, Αριθμητική των Εικόνων: Πράξεις και Φίλτρα, Γεωμετρικές και Ραδιομετρικές διορθώσεις, Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας, Ταξινόμηση εικόνας – Αλγόριθμοι, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία Ψηφιακής Εικόνας, Φωτοερμηνευτικά Χαρακτηριστικά, Φωτοερμηνεία Καλύψεων-Χρήσεων Γης. Πρακτική εφαρμογή των GIS σε γνωστικά αντικείμενα του Τ.Μ.Χ.Α.

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος της Χωροταξίας στην επιστήμη της Τοπογραφίας και Γεωδαισίας, με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Καλύπτονται οι εξής ενότητες:

Εισαγωγή στην Τοπογραφία και Γεωδαισία. Ο τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του. Τοπογραφικοί χάρτες και διαγράμματα. Κλίμακα χάρτη και ακρίβειες.

Συστήματα συντεταγμένων, γεωδαιτικές και γεωγραφικές συντεταγμένες. Η έννοια του Γεωδαιτικού Datum. Το ελλειψοειδές εκ περιστροφής και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του.Το γεωειδές. Βασικά γεωμετρικά μεγέθη στη γήινη σφαίρα. Απεικονίσεις και προβολικά συστήματα στην Ελλάδα.

Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων αναφοράς. Θεμελιώδη προβλήματα. Πολυγωνική όδευση. Μέθοδοι προσδιορισμού εμβαδών.

Υψομετρία.

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος

Το μάθημα απευθύνεται στον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και έχει σκοπό να τον εφοδιάσει με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην Τοπογραφία και τη Γεωδαισία. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι εξής ενότητες: Εισαγωγή στην Τοπογραφία και Γεωδαισία. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών, αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών. Σφάλματα στις μετρήσεις και τεχνικές απαλοιφής σφαλμάτων. Στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος. Η ροή των τοπογραφικών εργασιών. Η έννοια του γεωδαιτικού Datum, το γήινο γεωειδές και ελλειψοειδές. Προβολικά συστήματα και γεωμετρικοί μετασχηματισμοί από σύστημα σε σύστημα. Τα προβολικά συστήματα στην Ελλάδα. Τα θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας, εμπροσθοτομία, οπισθοτομία, οδεύσεις, χαράξεις. Υπολογισμοί εμβαδών και όγκων. Χάραξη ισοϋψών και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DEMs). Συστήματα GNSS (GPS, Galileo κτλ) και ορθή χρήση τους στις τοπογραφικές αποτυπώσεις.

Η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στη Φωτογραμμετρία, με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Το μάθημα αφορά τη μελέτη και κατανόηση α) της συγκρότησης και λειτουργίας χωρικών συστημάτων καινοτομίας, β) των μηχανισμών και θεσμών που υποστηρίζουν τη χωρική καινοτομία και γ) των πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυση της καινοτομίας σε διαφορετικά χωρικά επίπεδα.
Εξετάζονται θεωρίες, έννοιες και μέθοδοι για την ανάλυση και καλύτερη κατανόηση των μοχλών ανάπτυξης και καινοτομίας. Η έμφαση στη διάσταση του χώρου επιτρέπει την αναγνώριση της δυναμικής της καινοτομίας και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνει/επηρεάζει το επίπεδο ανάπτυξης σε διαφορετικές χωρικές ενότητες.
Κεντρικό θέμα αποτελούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες αλλά και πόλεις. Το μάθημα περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά των πολιτικών που έχουν γίνει από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι και σήμερα, ενώ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην πρόσφατη πολιτική για την Ευρώπη 2020 και τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στόχος είναι η σφαιρική γνώση των πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης καθώς και των πρωτοβουλιών χωρικού σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Επίσης η κατανόηση της σχέσης τους με τις μορφές χωρικής οργάνωσης και με την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό στις βασικές έννοιες, αρχές, διαδικασίες και μεθόδους του. Επίσης, σκοπός είναι η γνώση των μηχανισμών και των δράσεων εφαρμογής του χωροταξικού σχεδιασμού. Σε εθνικό επίπεδο επιχειρείται η εξοικείωση με τη χωροταξική πολιτική καθώς και τις εφαρμογές του χωροταξικού σχεδιασμού (Χωροταξικά Σχέδια κλπ), μέσω της εκπόνησης συνθετικής εργασίας.

Αντικείμενο και βασικές έννοιες της επιστήμης της Χαρτογραφίας. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Χαρτογραφίας μέχρι σήμερα. Η έννοια της κλίμακας στη Χαρτογραφία. Η χαρτογραφική γενίκευση. Τα “μαθηματικά” της Χαρτογραφίας, από την Γη στον Χάρτη. Οι χαρτογραφικές προβολές. Συστήματα και μετατροπές συντεταγμένων. Η έννοια και η διαδικασία της Χαρτογραφικής Αναγνώρισης. Τα δεδομένα της Χαρτογραφίας. Η Χαρτογραφική διαδικασία. Κατηγορίες Χαρτών και πήγες ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων. Διαχείριση ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων. Διανυσματικά και ψηφιδωτά μοντέλα. Χαρτογραφική Ψηφιοποίηση. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Τεχνικές αναπαράστασης των χαρτογραφικών δεδομένων. Το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο. Η Χαρτογραφική Παραγωγή.

Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία - Βασικές αρχές της Φωτογραμμετρίας - Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας