Παράδοση Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση των οικονομικών στόχων των δημοσίων φορέων και των μέσων που χρησιμοποιούν για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Βασικές έννοιες. Εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας.

Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Αναλογικοί και ψηφιακοί δέκτες. Ραδιομετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, φίλτρα.

Μονοσκοπική και Στερεοσκοπική χρήση αναλογικών και ψηφιακών εικόνων.

Προγραμματισμός λήψης αεροφωτογραφιών. Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, προϊόντα και χρήση τους.

Προσανατολισμοί και μετρική αξιοποίηση αεροφωτογραφιών.

Παραγωγή και χρήση φωτογραμμετρικών χαρτογραφικών υποβάθρων. Παραγωγή και χρήση Ψηφιακών Mοντέλων Εδάφους (DTM). Παραγωγή και χρήση ορθοφωτοχαρτών.

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε φορείς  / οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και απαιτείται αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι φοιτήτριες/τές επιλέγουν σε συνεννόηση με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ, το φορέα/οργανισμό/επιχείρηση που θα απασχοληθούν. Στο τέλος της πρακτικής, κατατίθεται από τους φοιτητές/τριες αναλυτική έκθεση με την απασχόληση και τις εργασίες που πραγματοποίησαν. Αξιολόγηση, του φοιτητή/τριας γίνεται επίσης, τόσο από το φορέα υποδοχής όσο και από την Καθηγήτρια/Καθηγητή που έχει την επιστημονική ευθύνη για την Πρακτική Άσκηση στο ΤΜΧΑ (εναλλακτικά από επόπτριες/επόπτες που θα οριστούν από το Τμήμα).
Για όλες τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες σε σχέση με την Π.Α., οι φοιτήτριες/τές ενημερώνονται σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην αρχή του εαρινού εξαμήνου.

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος της Χωροταξίας στα Ρυμοτομικά Σχέδια με έμφαση στις απαιτήσεις της Πολεοδομίας και Χωροταξίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα μπορεί: 

-να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών, που σχετίζονται με τα Ρυμοτομικά Σχέδια.

- να κατανοεί τη βασική νομοθεσία Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών.

- να κατανοεί και να ερμηνεύει τις διαδικασίες Πράξεων Εφαρμογής, Τακτοποίησης, Αναλογισμού και Απαλλοτρίωσης.

Στόχοι:

 • Η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.
 • Η πρακτική εμπέδωση της διεξαγωγής και ερμηνείας βασικών στατιστικών ελέγχων και διαδικασιών στις κοινωνικές επιστήμες με τη χρήση κυρίως χωρικών δεδομένων.
 • Η εκμάθηση βασικών λειτουργιών ενός λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (SPSS).

Περιεχομένο:

 • Ποσοτική ανάλυση και ερευνητική μεθοδολογία
 • Σχεδιασμός έρευνας, δειγματοληψία και συλλογή δεδομένων
 • Εισαγωγή, έλεγχος & και επεξεργασία δεδομένων στο SPSS
 • Εξερευνώντας τα δεδομένα
 • Περιγραφική στατιστική στο SPSS
 • Διερευνώντας σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση και ανάλυση ANOVA
 • Πολλαπλή παλινδρόμηση
 • Παραγοντική ανάλυση (factor analysis)
 • Ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis)

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των θεωρητικών, τεχνικών και μεθοδολογικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαδικασία της πολεοδομικής επέμβασης. Επιδιώκονται πιο συγκεκριμένα: α) η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με τις διαχρονικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και β) η εξοικείωσή τους με τις διάφορες τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου και με τη λογική της προγραμματικής διαδικασίας. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και η μελέτη σύγχρονων πολεοδομικών φαινομένων που αφορούν τόσο στο διεθνές αστικό περιβάλλον, όσο και στην ελληνική πόλη. Το μάθημα οργανώνεται σε δύο ενότητες οργανικά συνδεμένες μεταξύ τους. H πρώτη αποτελείται από έναν κύκλο εισηγήσεων-διαλέξεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ασκήσεων. Καλύπτουν τόσο το σκέλος της εμβάθυνσης στις έννοιες και τις προσεγγίσεις της αστικής ανάλυσης και του αστικού προγραμματισμού-σχεδιασμού, όσο και το σκέλος των παραδειγμάτων από εφαρμογές στον ελληνικό, στον ευρωπαϊκό και στον ευρύτερα διεθνή χώρο σχετικά με την ειδική θεματολογία του μαθήματος. H δεύτερη ενότητα έχει χαρακτήρα εφαρμογής και αφορά στην εξάσκηση των ικανοτήτων των φοιτητών στον φυσικό σχεδιασμό του αστικού χώρου μέσα από την επεξεργασία σχετικών ασκήσεων-εργασιών.

Ο ορθολογικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός σε επίπεδο πόλης καθοδηγείται από την δομή του αστικού χώρου, εξυπηρετεί τους στόχους του χωροταξικού/πολεοδομικού σχεδιασμού και προωθεί τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των σχέσεων οργάνωσης δικτύων μεταφορών και αστικού χώρου. Επίσης επιδιώκει την εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, τα πρότυπα και τα μέτρα σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Δίνεται έμφαση στις καλές πρακτικές από τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία που στοχεύουν στη δημιουργία προσπελάσιμων και ελκυστικών πόλεων.

Το μάθημα ασχολείται με τη συστηματική περιγραφή και ερμηνεία της σχέσης αστικού χώρου και μετανάστευσης μέσα από ιστορικές, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Αναλύονται οι δημογραφικές, χωροταξικές, κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες που συνδέονται με την έλευση και παρουσία των μεταναστών αναφορικά με τη σύνθεση, τη δομή, την συγκρότηση και την ταυτότητα της πόλης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της μετανάστευσης στον αστικό χώρο, καθώς και με τις κεντρικές διαστάσεις της σχέσης μετανάστευσης και αστικής ανάπτυξης και πολιτικής.