Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

ΤΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 19ος ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΗ-ΤΑΞΗ-ΦΥΛΟ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΗ

Το θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος υποστηρίζει την αξία της κινητικής έκφρασης και του χορού στην εκπαίδευση και συνδέεται άμεσα με την πράξη. Εστιάζεται σε σύγχρονες θεωρίες και ερευνητικά ευρήματα για το χορό στην εκπαίδευση και για το ρόλο του παιδαγωγού στην κινητική έκφραση. Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος, στο πλαίσιο προσωπικού πειραματισμού, προσφέρονται ιδέες, διδάσκονται τεχνικές και προβάλλεται η ομαδοσυνεργατική δουλειά. Ο χορός προβάλλεται ως πυρήνας αυτής της διαδικασίας, προσεγγίζεται με διαφοροποιημένους τρόπους, ενώ παράλληλα δίνονται ερεθίσματα για θεατρικό αυτοσχεδιασμό και μουσικοκινητικές συνθέσεις. Στο περιεχόμενο του πρακτικού μέρους του μαθήματος προβάλλεται ο δημιουργικός χορός, συγκαταλέγονται επιλεγμένα στοιχεία από τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χορό και τους latin, αυτοσχεδιασμοί με ελεύθερο σώμα και με όργανα ρυθμικής κ.ά. Η σχέση μουσικής και κίνησης μελετάται, εκτός από το χορό, και με συνεργατικές αυτοσχέδιες συνθέσεις ήχων (με μελωδικά και κρουστά όργανα), οι οποίες συνοδεύουν αντίστοιχα κινητικά μοτίβα. Η θεατρική έκφραση προσεγγίζεται ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ των ποικιλότροπων εκφάνσεων της χορευτικής και της μουσικοκινητικής έκφρασης . 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή σύγχρονων περιβαλλοντικών γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τα συναφή περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα και η αξιοποίηση των γνώσεων αυτών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μικρά παιδιά στο πλαίσιο της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές βασικές έννοιες από το πεδίο των περιβαλλοντικών επιστημών και της οικολογίας. Ειδικότερα, συζητούνται ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την όξινη βροχή, το στρώμα του όζοντος, τη μείωση της βιοποικιλότητας, όπως και θέματα σχετικά με το αστικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση αειφόρων πόλεων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την προσέγγιση και παρουσίαση της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και ιδεολογικής διάστασης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προοπτική της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας. Στο μάθημα αναπτύσσονται το περιεχόμενο των όρων περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), αειφορία, και αειφόρος ανάπτυξη, η φιλοσοφία και οι στόχοι, αρχές και αξίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ), η ιστορία και η εξέλιξη της ΠΕ/ΕΠΑ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το παιδαγωγικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο της ΠΕ/ΕΠΑ, η οικοσυστημική, συστημική και κριτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, ζητήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τις κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι για τη συγκρότηση δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία στην προσχολική ηλικία. Παρουσιάζεται και συζητείται το «αειφόρο σχολείο», οι αρχές, ο σκοπός και οι στόχοι του για την προαγωγή της ιδέας της αειφορίας.

Κατανόηση βασικών εννοιών όπως η διγλωσσία, οι εκπαιδευτικές και πολιτικές της διαστάσεις, η εναλλαγή κωδίκων, οι θεωρίες μάθησης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι εφαρμογές στην εκπαίδευση. Πραγματοποίηση ερευνών που να αφορούν τα σχετικά θέματα και ικανότητα κριτικής επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας. Υλοποίηση πρακτικών που προάγουν τη διγλωσσία στην εκπαίδευση.

 •Έννοια και περιεχόμενο συμβουλευτικής. Φιλοσοφική θεώρηση συμβουλευτικής: υπαρξιακή φιλοσοφία, διαλεκτική, η σημασία των συναισθημάτων. Θεωρίες συναισθημάτων. Συμβουλευτική ψυχολογία. Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος.
 •ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (εφαρμογές στην εκπαίδευση)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (εφαρμογές στην εκπαίδευση)

ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (εφαρμογές στην εκπαίδευση)

  •Προαγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας. Ενδογενείς και περιβαλλοντικοί προστατευτικοί παράγοντες. Εκπαίδευση και ψυχική ανθεκτικότητα.
  • Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος και παιδιά με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς.
  •Στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας και δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Διερεύνηση, συνειδητοποίηση, δράση.
  • Συγκρούσεις παιδιών.. Συμπεριφορά παιδιών κατά τη σύγκρουση. Διαχείριση συγκρούσεων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
  • Κρίση: έννοια, χαρακτηριστικά, ταξινομήσεις. Αντιδράσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας στην κρίση. Κριτήρια παραπομπής. Παρέμβαση και διαχείριση κρίσης στο σχολείο. Στόχοι-αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων. Στάδια διαχείρισης τάξης μετά από κρίση.

Το συγεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες στο να διακρίνουν τις μορφές προβλημάτων μάθησης και μαθησιακών δυσκολιών. Δίνεται έμφαση στις διαφορές μεταξύ των καταστάσεων που επηρεάζουν τη σχολική μάθηση στην προσχολική ηλικία και πώς αυτές συνδέονται με την εμφάνιση δυσκολιών στην ανάγνωση, γραφή και ανάπτυξη του λόγου. Τέλος, σκοπός είναι να αξιολογείται η τυπική και μη τυπική ανάπτυξη του λόγου και να σχεδιάζονται κατάλληλες παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο.

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες, οι αρχές και τα μοντέλα της ειδικής αγωγής στο πλαίσιο που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και την εκπαιδευτική πράξη. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση καθώς και στη σχέση της με την γενική αγωγή. Τονίζεται ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της ειδικής αγωγής και η συμβολή της στα εκπαιδευτικά δρώμενα στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής ή ολικής εκπαίδευσης. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στις βασικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Όταν λέμε «Τοπική Ιστορία» εννοούμε το ιστορικό υλικό, το οποίο αναφέρεται στην κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και οικονομική ιστορία ενός τόπου, σε σχέση με την ιστορία της ευρύτερης επαρχίας ή του γεωγραφικού διαμερίσματος, αλλά και σε σχέση με τη γενική ή εθνική και την παγκόσμια ιστορία. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ -Να διερευνήσουν θεματικές, όπως την ιστορία του τοπίου, την οικονομική, την τεχνική, την κοινωνική, την πολιτική ή την πολιτισμική ζωή ενός τόπου σε όλες τους τις εκφάνσεις. Να αναδείξουν την αξία του κάθε τόπου, μέσα από τις θεματικές της Να γνωρίσουν τα αγαθά του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από τεκμήρια της ιστορίας του τόπου (παλαιότερα μνημεία, αρχεία, κτίσματα, εργαλεία άλλων εποχών, συνήθειες και τρόποι ζωής, σύγχρονα έργα, τοπικοί θρύλοι, ήθη και έθιμα κ.τ.λ.). Η τοπική ιστορία Αποτελεί εργαλείο που μας οδηγεί στην κατανόηση της γενικής ιστορίας. Αποτελεί ένα είδος ιστοριογραφικής δραστηριότητας Εστιάζει το ενδιαφέρον της κυρίως προς τις μικρές κοινωνικές ομάδες Συμβάλλει στη διαμόρφωση ιστοριογραφικού λόγου, ο οποίος μπορεί να καλλιεργείται και να αναπτύσσεται συστηματικά στην εκπαίδευση προς όφελός της.

Μέσα από α) τη μελέτη της θεωρίας του οπτικού και υλικού πολιτισμού β) την κριτική ανάλυση παραδειγμάτων εικαστικών ερευνητικών πρακτικών και γ) εργαστηριακές εικαστικές βιωματικές δραστηριότητες οι φοιτήτριες/τές: • θα εξοικειωθούν με τον τρόπο που παράγεται το νόημα στις οπτικές αφηγήσεις, σε εικόνες των εικαστικών τεχνών, αλλά και του ευρύτερου οπτικού και υλικού πολιτισμού. • θα γνωρίσουν τις βασικές ερευνητικές εικαστικές πρακτικές των οπτικών αφηγήσεων. • θα εξοικειωθούν με την χρήση υλικών, τεχνικών, και δημιουργικών διαδικασιών στο εικαστικό εργαστήριο. • θα διερευνήσουν τις αφηγηματικές διαστάσεις της παιδικής εικαστικής δημιουργίας. • θα γνωρίσουν και θα σχεδιάσουν δραστηριότητες εικαστικού εργαστηρίου του οπτικού πολιτισμού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. • Θα γνωρίσουν την οπτική αφήγηση ως μέθοδο έρευνας. • θα δημιουργήσουν εικαστικά ερευνητικά σχέδια αξιοποιώντας τις οπτικές αφηγήσεις.

Οι προπτυχιακές/οι φοιτήτριες/τές που εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την εποπτεία μου θα πρέπει να καταθέτουν την τελική μορφή της στο συγκεκριμένο μάθημα και να την υποβάλουν άμεσα σε έλεγχο λογοκλοπής μέχρι 3 φορές max με το turnitin, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεσή τους.

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΕ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

Η νεότερη ελληνική ιστορία περιλαμβάνει τη διαμόρφωση τους έθνους κράτους στην Ευρώπη, τις σχέσεις εξάρτησης, τα ιστορικά γεγονότα, τα επώνυμα και ανώνυμα πρόσωπα που μετείχαν από την επανάσταση του 1821 μέχρι και την μεταπολεμική περίοδο. Η διδασκαλία της Ιστορίας ως κοινωνικής επιστήμης και της εθνικής ιστορίας της Νεοελληνικής - ως κλάδου αυτής, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης απαιτεί τόσο την κατάκτηση γνώσεων όσο και την κατανόηση ιστορικών όρων και εννοιών από τους φοιτητές, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τις γνώσεις τους και να έχουν την ικανότητα να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις, να έχουν δηλαδή ιστορικό γραμματισμό (historical literacy). 

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, υπό την επίδραση τεχνολογικών και κοινωνιο-πολιτισμικών εξελίξεων, το επικοινωνιακό και αναπαραστατικό τοπίο αναδιαμορφώθηκε ριζικά: νέοι τρόποι νοηματοδότησης (οπτικοί, χωρικοί, κινητικοί κ.α.), που μάλιστα αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά σε έντυπα ή ψηφιακά περιβάλλοντα, ανέτρεψαν την μέχρι πρότινος πρωτοκαθεδρία της γλώσσας ως μέσου δημιουργίας νοήματος και άνοιξαν τον δρόμο για την ανάδυση νέων, συχνά υβριδικών, κειμενικών ειδών με αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών τρόπων αναπαράστασης. Η διαδικασία παραγωγής νοήματος σε αυτά τα νέα, έντυπα και ψηφιακά, κειμενικά είδη που προέκυψαν συνδέθηκε αναπόδραστα με νέες πρακτικές 'ανάγνωσης'/κατανόησης. Σε αυτό το πλαίσιο το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών αρχών της πολυτροπικότητας, την εξοικείωση με τρόπους ανάλυσης πολυτροπικών κειμένων, την ανάπτυξη πολυτροπικής μεταγλώσσας και την απόκτηση ικανοτήτων κριτικής προσέγγισης των πολυτροπικών κειμένων και εντοπισμού των Λόγων (Discourses) που αποσιωπώνται ή υπονοούνται. Επίσης, συζητάται η κατανόηση πολυτροπικών κειμένων από παιδιά μικρών ηλικιών και η ένταξη της πολυτροπικότητας στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Τέλος, παρουσιάζονται παραδείγματα πολυτροπικής επικοινωνίας σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα και αναλύεται η συνεισφορά των ποικίλων τρόπων στη δημιουργία νοήματος.

Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας στις μικρές ηλικίες. Ειδικότερα, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ανάπτυξης του γραμματισμού σε παιδιά μικρών ηλικιών και ο σχεδιασμός παιδαγωγικών πλαισίων (άτυπες δράσεις και δραστηριότητες) για την εισαγωγή των νηπίων στο γραμματισμό. Το μάθημα στοχεύει α) να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις σύγχρονες θεωρίες για την ανάδυση του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών β) να αναδείξει τη σημασία της κατανόησης των διαφορετικών αντιλήψεων των παιδιών για τη γραφή και την ανάγνωση, γ) να διασυνδέσει τις σύγχρονες θεωρίες για το γραμματισμό με τη διδακτική πράξη. Το μάθημα έχει ως κεντρικό του άξονα την κατανόηση των διαδικασιών ανάδυσης του γραμματισμού. Προσδιορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο προσέγγισης του γραμματισμού και οι βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή και την ανάγνωση και οι διάφορες θεωρίες για την προσέγγιση του γραμματισμού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Τέλος, σχεδιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται διδακτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών μικρών ηλικιών με το γραμματισμό. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()