Ε237 / ΚΕ-ΛΟΓ-29: Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών.

Μελέτη και ανάλυση γραπτών κειμένων διάφορων ειδών. Κριτική σύγκριση μεταξύ κειμένων διαφορετικού τύπου αλλά και του ιδίου είδους γραπτού λόγου. Εμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια, στη συνοχή και συνεκτικότητα. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: 1. να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να διακρίνουν διάφορους τύπους και είδη γραπτού λόγου, και 2. θα αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτών κειμένων. Λέξεις Κλειδιά: γραπτός λόγος, κατανόηση, παραγωγή.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι και τον 20ο αιώνα) μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς και η απόκτηση γνώσεων για τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες της κοινωνιογλωσσικής αναπαράστασης και της εναλλαγής κωδίκων, βασικό χαρακτηριστικό του πολύγλωσσου επικοινωνιακού ρεπερτορίου. Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: – Εναλλαγή κωδίκων και γλωσσική παρεμβολή – Εναλλαγή κωδίκων και δάνεια – Εναλλαγή κωδίκων και μίξη γλωσσικών κωδίκων – Προσεγγίσεις ανάλυσης της εναλλαγής κωδίκων και τύποι εναλλαγής κωδίκων – Λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων – Εναλλαγή κωδίκων και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας – Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση της εναλλαγής κωδίκων – Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις και πολυγλωσσία – Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας – Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται μέσω της πραγματοποίησης μικροερευνών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το μάθημα πραγματεύεται την ανάλυση και παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτών κειμένων. Δίνονται στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης του λόγου (λεξιλογική ακρίβεια, καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών, συνοχή του λόγου) έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να επιλέξουν τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα για να ανταποκριθούν στην περίσταση επικοινωνίας μέσα στην οποία εντάσσουν την παραγωγή τους. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις τεχνικές κατανόησης του κειμένου, η οποία αποτελεί τη βάση της διαδικασίας της μετάφρασης. Η περίληψη, η σύμπτυξη κειμένου, η εξαγωγή ορολογίας κ.ά. αναδεικνύουν τις φανερές και τις κρυφές δυσκολίες των κειμένων και επιτρέπουν την εφαρμογή στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους, με την κατάλληλη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών. Το μάθημα εξετάζεται με διαρκή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου για την ανάπτυξη, τη διάθεση και την υποστήριξη μαθημάτων γλώσσας στο διαδίκτυο.Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι: -Οι Online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. -Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs). -Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία από απόσταση. -Οι Υπηρεσίες web για την ανάπτυξη ερευνών και ηλεκτρονικών ασκήσεων εργαλεία ανάπτυξης online ερευνών, ψηφοφοριών, φορμών και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. -Eργαλεία παραγωγής μαθημάτων κατάλληλων για elearning. -Τα Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMSs). -Τα προσωπικά μαθησιακά περιβάλλοντα τα προσωπικά διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα (PLEs) και η αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/δημιουργού του μαθήματος και γίνεται δοκιμαστική ανάπτυξη ενός PLE για γλωσσική εκπαίδευση.Στο μάθημα παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας των παραπάνω εργαλείων καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται για γλωσσική εκπαίδευση /κατάρτιση.

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία πολυμεσικών αρχείων καθώς και τα λογισμικά και τις online υπηρεσίες παραγωγής διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο.Τα θέματα που εξετάζονται είναι η παραγωγή πολυμεσικού διδακτικού υλικού, οι βασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, και η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων.

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση / κατάρτιση. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι: -Πολυμεσικά λογισμικά και online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. -Η αξιοποίηση και ο ρόλος των τεχνολογιών στην εκμάθηση διδασκαλία ξένων γλωσσών. -Οι πολυμεσικές εφαρμογές και οι online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. -Το web 2.0 και οι υπηρεσίες παραγωγής περιεχομένου (Blogs, wikis, podcasts, presentation tools). -Τα εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα. -Η απόκτηση ψηφιακής παρουσίας στο διαδίκτυο και η δημιουργία προσωπικών ιστοτόπων. Το μάθημα ασχολείται ακόμη με τη δημιουργία πολυμεσικών ιστολογίων (blogs), podcasts, καθώς και με τις υπηρεσίες δημιουργίας σελίδας προσωπικής παρουσίας στο διαδίκτυο (personal profile web pages).

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της (παράφραση, κατά λέξη απόδοση, προσαρμογή, κτλ.). Για το σκοπό αυτό μελετώνται μικρά σε έκταση κείμενα γενικού περιεχομένου, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί, οδηγίες χρήσεως, δελτία τύπου, και εξετάζονται οι τρόποι προσέγγισης του προς μετάφραση κειμένου καθώς και οι εκάστοτε μεταφραστικές λύσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στην οργάνωση και διαχείριση της μεταφραστικής διαδικασίας και στη χρήση των μεταφραστικών πηγών μέσω της πραγματοποίησης συγκεκριμένων κάθε φορά μεταφραστικών ασκήσεων. Το μάθημα εξετάζεται με διαρκή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.