Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται η εξέλιξη της σκέψης γύρω από τη μετάφραση καθώς και οι σημαντικότερες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά με τη μεταφραστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσολογικές, συστημικές και λειτουργικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική ερευνητική εργασία.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Υ-ΛΟΓ-05. Παραγωγή κριτικού λόγου. Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. 

Το μάθημα είναι μύηση στην ανάλυση του γνήσιου λογοτεχνικού κειμένου. Επικεντρώνεται στα προβλήματα και στις μεθόδους της λογοτεχνικής ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες ώστε να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνία γενικά, τα προβλήματα που προκύπτουν από το λογοτεχνικό κείμενο ιδιαίτερα, τους ειδικούς όρους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου. Το μάθημα εγγράφεται ήδη σε μια προοπτική υφολογική, ειδολογική (θέατρο, μυθιστόρημα, ποίηση) αλλά και λογοτεχνική (λογοτεχνικά ρεύματα, ιστορία ιδεών). Προσεγγίζονται, ανεξάρτητα από χρονολογικές περιόδους, κείμενα διαφόρων ειδών και ρευμάτων. 

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής μυθιστορηματικής παραγωγής από το 1789 ως τις μέρες μας και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής : προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνουν και προβολές αποσπασμάτων από μεταφορές λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των δεξιοτήτων στην ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα. Συνέχεια του Υ-ΜΕΤ-01, το μάθημα στηρίζεται στην παραγωγή λόγου στη βάση της δημιουργικής γραφής. Σε μια πρώτη φάση, περιλαμβάνει ανάγνωση εκτενών κειμένων και τη συζήτηση πάνω σ’ αυτά. Στη συνέχεια, το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη θα είναι αναδιατύπωση ποικίλης μορφής σε κείμενα πρακτικής επικοινωνίας· η δεύτερη θα αφορά αυτόνομη παραγωγή λόγου. Η α ενότητα έχει στόχο να προσδώσει δεξιότητες αναδιατύπωσης που όλο και περισσότερο ζητούνται από τους μεταφραστές, δεξιότητες δηλαδή γραφής και επιμέλειας. Στο πλαίσιό της, παρουσιάζονται και οι βασικοί κανόνες διόρθωσης και παρουσίασης κειμένου. Η β ενότητα έχει στόχο τη γλωσσική ευαισθητοποίηση στην πράξη. Το μάθημα εξετάζεται με εργασία και τελική εξέταση, προφορική και γραπτή. 

Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή με τη μεταφραστική διαδικασία του υπερτιτλισμού και της μεταγλώττισης. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές αρχές και τις μεταφραστικές τεχνικές. Συγκεκριμένα αναλύονται και μεταφράζονται μικρά σε έκταση οπτικοακουστικά κείμενα και οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τα διάφορα στάδια της μεταφραστικής πράξης μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική εργασία. 

Το μάθημα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Υ-ΓΛΩ-07. Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου : κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση προφορικών κειμένων. Επιπλέον δίνεται έμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, στην καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών, στη συνοχή και στη συνεκτικότητα του λόγου καθώς και στην ευχέρεια. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Tο μάθημα αυτό αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Υ-ΓΛΩ-15, το οποίο και συμπληρώνει. Έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου αφού ασκηθεί στον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών τους. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες και με ένα ορισμένο αριθμό γραπτών δοκιμασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς. Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. 

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου και προφορικές εξετάσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατέχουν διαμεσολαβητικές και συνομηλιακές δεξιότητες στα Γαλλικά σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. Περιεχόμενο μαθήματος: Ασκήσεις λήψης παραγωγής και διαμεσολάβησης προφορικών κειμένων. Συνεχής αξιολόγηση.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα Υ- ΓΛΩ-02 και Υ-ΓΛΩ-05. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής: κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ποικίλων προφορικών κειμένων. Επικέντρωση στη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, στην καταλληλότητα (των) γλωσσικών επιλογών, στη συνοχή και στη συνεκτικότητα του λόγου. Αναπτύσσεται επίσης η ευχέρεια λόγου. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου αφού ασκηθεί στον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών τους. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες και με ένα ορισμένο αριθμό γραπτών δοκιμασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη οπτικοακουστικής μετάφρασης (με ιδιαίτερη έμφαση στον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τον υπερτιτλισμό). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών στην ακουστική κατανόηση αποσπασμάτων γαλλικών ταινιών, ταινιών κινουμένων σχεδίων αλλά και ταινιών τεκμηρίωσης. Εντοπίζονται και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πεδίου σε σχέση με την πράξη της μετάφρασης γραπτού κειμένου. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού μέσω ειδικού λογισμικού. H παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής. 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της επιχώριας προσαρμογής, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση, αλλά και την ιδιαίτερη σύνδεσή της με την ορολογία. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την προσαρμογή λογισμικού και ιστοσελίδων και παρουσιάζονται τα ειδικά εργαλεία και οι μεταφραστικές και ορολογικές μνήμες που υποστηρίζουν τη διαδικασία της προσαρμογής. 

Το μάθημα αυτό μελετά την επιστημολογική και ενοιολογική εξέλιξη της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών και συγκεκριμένα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Μέσα από τη μελέτη των βασικών εννοιών της παιδαγωγικής, των επιστημών της εκπαίδευσης, της διδακτικής των ξένων γλωσσών αλλα και του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων στην εφαρμογή δραστηριοτήτων για την διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο- πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()