Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου και προφορικές εξετάσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατέχουν διαμεσολαβητικές και συνομηλιακές δεξιότητες στα Γαλλικά σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. Περιεχόμενο μαθήματος: Ασκήσεις λήψης παραγωγής και διαμεσολάβησης προφορικών κειμένων. Συνεχής αξιολόγηση.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα Υ- ΓΛΩ-02 και Υ-ΓΛΩ-05. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής: κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ποικίλων προφορικών κειμένων. Επικέντρωση στη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, στην καταλληλότητα (των) γλωσσικών επιλογών, στη συνοχή και στη συνεκτικότητα του λόγου. Αναπτύσσεται επίσης η ευχέρεια λόγου. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη συνεχούς γραπτού λόγου αφού ασκηθεί στον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών τους. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες και με ένα ορισμένο αριθμό γραπτών δοκιμασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη οπτικοακουστικής μετάφρασης (με ιδιαίτερη έμφαση στον υποτιτλισμό, τη μεταγλώττιση και τον υπερτιτλισμό). Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών στην ακουστική κατανόηση αποσπασμάτων γαλλικών ταινιών, ταινιών κινουμένων σχεδίων αλλά και ταινιών τεκμηρίωσης. Εντοπίζονται και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πεδίου σε σχέση με την πράξη της μετάφρασης γραπτού κειμένου. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού μέσω ειδικού λογισμικού. H παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής. 

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της επιχώριας προσαρμογής, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση, αλλά και την ιδιαίτερη σύνδεσή της με την ορολογία. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την προσαρμογή λογισμικού και ιστοσελίδων και παρουσιάζονται τα ειδικά εργαλεία και οι μεταφραστικές και ορολογικές μνήμες που υποστηρίζουν τη διαδικασία της προσαρμογής. 

Το μάθημα αυτό μελετά την επιστημολογική και ενοιολογική εξέλιξη της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών και συγκεκριμένα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Μέσα από τη μελέτη των βασικών εννοιών της παιδαγωγικής, των επιστημών της εκπαίδευσης, της διδακτικής των ξένων γλωσσών αλλα και του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων στην εφαρμογή δραστηριοτήτων για την διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο- πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μετάφραση επιστημονικών κειμένων, των οποίων κύριο χαρακτηριστικό είναι η απαίτηση για αυστηρότητα και συνέπεια στην ορολογία αφενός και η ιδιαίτερη αντιμετώπιση του επιπέδου λόγου ανάλογα με τον γνωστικό τομέα στον οποίο ανήκει το κείμενο αφετέρου. Ο /η φοιτητής/τρια εισάγεται στην ορολογική τεκμηρίωση και τη χρησιμοποίηση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών όπως και στη μετάφραση, μέσα από παραδείγματα προερχόμενα από κλάδους των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Μετά το πέρας των μαθημάτων, ο/ η φοιτητής/τρια αναμένεται να μπορεί να εντοπίζει τις δυσκολίες ενός επιστημονικού κειμένου, να κατέχει τις βασικές τεχνικές για την επίλυσή τους καθώς και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πηγές ορολογίας και τεκμηρίωσης. 

Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς. Το μάθημα εξετάζεται γραπτώς. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές όσον αφορά την αναδιατύπωση στη μετάφραση, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στα ελληνικά. Μετά από μια θεωρητική εισαγωγή στη γλώσσα, το κείμενο και τον πολιτισμό, διερευνάται η ιδιαιτερότητα ή μη του μεταφρασμένου λόγου. Στη συνέχεια, εντοπίζονται τα ειδικά προβλήματα αναλόγως με το είδος κειμένου και μελετώνται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα λόγια και δάνεια στοιχεία της νέας ελληνικής και στη χρήση τους, όπως επίσης και σε λεξιλογικές, μορφολογικές και συντακτικές δυσκολίες. Οι φοιτητές ασκούνται στην παραγωγή λόγου με απλές ασκήσεις. Το μάθημα εξετάζεται με εργασία και τελική εξέταση, προφορική και γραπτή. 

Άσκηση των φοιτητών/τριών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου /συνοπτικού λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων, κλπ.). Σχολιασμός, αναδιατύπωση, μεταδιατύπωση. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και την ποιότητα των γραπτών δοκιμασιών τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 

Μελέτη των καθοριστικών στοιχείων που συνιστούν τη δομή κάθε γλώσσας. Η δομή μελετάται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την μορφοσύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία. 

Εξετάζεται η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι μέθοδοι και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνεται η θεματική της. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης πεζογραφίας (με έμφαση στον 20ό και 21o αιώνα), μέσα από τη συγκριτολογική προσέγγιση μυθιστορημάτων ή διηγημάτων διαφορετικών εθνικών λογοτεχνιών. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()