Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Βιοδυναμική γεωργία. Σύγκριση συμβατικής γεωργίας με τις εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Βιολογική καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Έδαφος και εναλλακτικές μορφές Γεωργίας. Ενεργειακά ισοζύγια, αέρια θερμοκηπίου, ανθρακικό αποτύπωμα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Βιοποικιλότητα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων- Λίπανση. Ειδικά θέματα-Μελέτες περίπτωσης.

Προβλήματα των φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα. Οικοσυστήματα ορίων αγρών (field margins). Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οδηγία 92/43 ΕΕ. Διαχειριστικά σχέδια Προστατευόμενων Περιοχών (ειδικά και ολοκληρωμένα). Δομή, νομικές πλευρές, εκπόνηση, εφαρμογή, οδηγός παρακολούθησης Προστατευόμενων Περιοχών και αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων. Φορείς διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σχετική νομοθεσία.

Εισαγωγή, ορισμός και αντικείμενο της οικοτοξικολογίας. Τύποι ρύπων του περιβάλλοντος και πηγές ρύπανσης. Ιδιότητες των ρύπων και περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή τους στο περιβάλλον. Τρόποι διασποράς των ρύπων στο περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή και ρύποι. Συστήματα ταξινόμησης χημικών ουσιών. Ιστορική ανασκόπηση χαρακτηριστικών χημικών ουσιών με σπουδαίο τοξικολογικό αντίκτυπο. Αρχές οικοτοξικολογίας. Βασικές έννοιες για την εκτίμηση της τοξικότητας. Εκτίμηση τοξικότητας σε επίπεδο οργανισμού και βιοκοινότητας. Αλληλεπιδράσεις τοξικών χημικών ουσιών. Απόκτηση ανθεκτικότητας. Οικοτοξικολογία υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων και αντίστοιχες δοκιμασίες τοξικότητας. Μελέτες παρακολούθησης τοξικών ρύπων στο περιβάλλον. Πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων OΔΗΓΙΑ 2000/60/EΚ. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χημικές ουσίες. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemical Agency/ECHA). Διαδικασία έγκρισης δραστικών ουσιών γεωργικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνου (Environmental Risk assessment-ERA). Νέες προοπτικές στην τοξικολογία. Ειδικά θέματα τοξικολογίας (οι περιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων glyphosate, chlorpyrifos, 2,4-D, των πυρεθροειδών εντομοκτόνων και των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων).

Στάδια διεξαγωγής μιας Συστηματικής Ανασκόπησης. ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Ανασκόπησης. σχεδιασμός της στρατηγικής αναζήτησης και διαμόρφωση του ερωτήματος ανάκτησης εργασιών. Αναζήτηση, αναγνώριση και επιλογή επιστημονικών εργασιών βάσει της στρατηγικής αναζήτησης. Κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού εργασιών. Χαρακτηριστικά μελετών - καταγραφή. Διαχείριση των αναφορών μέσα από λογισμικά citation managers. Αξιολόγηση της ποιότητας των επιλεγμένων εργασιών. Ανίχνευση ετερογένειας μεταξύ των μελετών. Εξέταση δυνατότητας διεξαγωγής μετα-ανάλυσης. Υπολογισμός συγκεντρωτικού αποτελέσματος με βάσει τα στοιχεία επιμέρους μελετών (σύνθεση αποτελεσμάτων). Υποδείγματα Μετα-Ανάλυσης. Λογισμικά Μετα-Ανάλυσης. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας συστηματικής ανασκόπησης και Μετα-ανάλυσης. Σημεία προσοχής και συνηθισμένα λάθη στην εκτέλεση μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Εισαγωγή στα Μεικτά Γραμμικά Υποδείγματα και στην Πολυεπίπεδη Ανάλυση. Μεθοδολογικό πλαίσιο και προϋποθέσεις. Εισαγωγή στην πολυμεταβλητή-πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων. Βασικές αρχές και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σχολές Ανάλυσης Δεδομένων. Τα βιολογικά φαινόμενα ως σύστημα. Τι φέρνει το μέλλον.

Βιοσυνθετικές οδοί των δευτερογενών μεταβολιτών (τερπενίων, φαινολικών ουσιών και αζωτούχων ουσιών), ρύθμιση και έλεγχος. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις λειτουργίες του φυτού και στις αλληλεπιδράσεις φυτών με άλλα φυτά, με μικροοργανισμούς, με έντομα και με φυτοφάγα ζώα. Σχέση των δευτερογενών μεταβολιτών και των αμυντικών μηχανισμών του φυτού (θεμελιώδης - επαγόμενη άμυνα). Επικοινωνία των φυτών με πτητικά σήματα. Ρόλος των δευτερογενών μεταβολιτών στις αποκρίσεις των φυτών έναντι αβιοτικών καταπονήσεων. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Δευτερογενείς μεταβολίτες και καλλιεργούμενα φυτά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης. Τεχνικές απομόνωσης και ποιοτικού-ποσοτικού προσδιορισμού

Ηλιακή ακτινοβολία και καλλιεργούμενα φυτά. Θερμοκρασία περιβάλλοντος (έδαφος και αέρας) ως μέτρο ανάπτυξης των φυτών. Διαχείριση υδατικών πόρων για παραγωγή φυτών: Κατακρημνίσεις-υετός, διήθηση και διαδικασίες του εδαφικού νερού, εξατμισοδιαπνοή. Αγροπεριβάλλον (αγρο-μετεωρολογικοί δείκτες). Παρακολούθηση της ξηρασίας (δείκτες ξηρασίας). Υπολογιστικά μοντέλα (προσομοίωσης καλλιέργειας) για τη διαχείριση γεωργικών συστημάτων: θεωρία, εφαρμογές. Κλιματική αλλαγή: Θεωρία, εργαλεία (κλιματικά μοντέλα, πηγές δεδομένων από παρατηρήσεις και δεδομένα επανάλυσης), εφαρμογές. Παρουσιάσεις projects (προσωπικές / ομαδικές)

1. Πιστοποιούμενα συστήματα παραγωγής προϊόντων (ορισμοί των εννοιών: σύστημα παραγωγής, πρότυπο-πρωτόκολλο παραγωγής, ποιότητα, ασφάλεια, πιστοποίηση, σήμανση, ιχνηλασιμότητα, ISO, HACCP, ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική γεωργία, συμβολαιακή γεωργία). Λόγοι εφαρμογής πιστοποιούμενων συστημάτων παραγωγής. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις επιτυχούς εφαρμογής. Οφέλη από την εφαρμογή. 2. Ανάπτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 2.2, GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή 3. Ανάπτυξη των προτύπων-πρωτοκόλλων (Agro 2.1, Agro 2.2, GLOBALGAP) που εφαρμόζονται στα συστήματα της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή 4. Γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) στην ολοκληρωμένη παραγωγή 5. Προβλήματα θρέψης των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Μέθοδοι, μέσα και μέτρα διαχείρισης εδάφους. Οργανική ουσία του εδάφους και μέθοδοι διατήρησής της. Κατανόηση των συστατικών, απωλειών και εισροών των θρεπτικών στοιχείων για καλύτερο σχεδιασμό του σχεδίου λίπανσης. Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Συστάσεις για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσματος. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θρέψης. 6. Αποτελεσματική αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων μέσω της ορθότερης χρήσης των λιπασμάτων. Σύστημα αποφάσεων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης παραγωγής. Βελτίωση της διαχείρισης θρεπτικών στοιχείων. Εφαρμογή του συστήματος. 7. Μέθοδοι, μέσα και μέτρα διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ορισμός της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αρδευτικού νερού και παράγοντες που την επηρεάζουν. Μέθοδοι άρδευσης και αξιοποίηση του νερού από φυτά. 8. Κριτήρια επιλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (ποικιλίες, υβρίδια) και καλλιεργητικών φροντίδων στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής. 9. Ανάπτυξη πιστοποιούμενων συστημάτων ή ISO στη γεωργία. 10. Αμειψισπορά: βασικοί κανόνες, παραδείγματα αειφορικών συστημάτων αμειψισποράς. Φυτά κάλυψης και χλωράς λίπανσης: αρχές, εφαρμογές. Αρχές μειωμένης κατεργασίας του εδάφους: κριτήρια επιλογής, αποτελέσματα εφαρμογής 11. Ποιότητα του αρδευτικού νερού – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 12. Σύνοψη-συμπεράσματα επί των πιστοποιούμενων συστημάτων παραγωγής. 13. Παρουσίαση θεμάτων αιχμής από μεταπτυχιακούς φοιτητές

1. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση του τρόπου δράσης των ζιζανιοκτόνων (απορρόφηση, μετακίνηση, συσσώρευση στον χώρο δράσης, πρόσδεση στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης, αναστολή διεργασίας, απορρύθμιση λειτουργίας κυττάρων, συμπτώματα τοξικότητας σε φυτά). 2. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων (μεταβολισμός, μειωμένη απορρόφηση-μετακίνηση-συσσώρευση στον χώρο δράσης, αδυναμία πρόσδεσης στον πρωτεϊνικό στόχο δράσης λόγω τροποποίησης) εντός των φυτών. Παράγοντες μείωσης της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων και συμπτώματα τοξικότητας σε καλλιέργειες. 3. Μοριακή (βιοχημική, φυσιολογική, γενετική) βάση των αλληλεπιδράσεων των ζιζανιοκτόνων με άλλα ζιζανιοκτόνα ή γεωργικά φάρμακα ή συνεργιστικές ή αταγωνιστικές ή επιφανειοδραστικές ή αντιφυτοτοξικές ουσίες. 4. Επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στη γεωργία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 5. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν το φωτοσύστημα ΙΙ (PS II)]. 6. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη λειτουργία του φωτοσυστήματος Ι (PS Ι), τη βιοσύνθεση χλωροφύλλης (ένζυμο PPG-O) ή καροτενοειδών (ένζυμο PDS, 4-HPPD, DOXP). 7. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων (ένζυμο ACCase ή ένζυμα fatty acid elongases). 8. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν βιοσύνθεση αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας ατόμων άνθρακα (ένζυμο ALS ή AHAS). 9. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων (ένζυμο EPSPS) ή τη βιοσύνθεση γλουταμίνης (ένζυμο GS). 10. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη μίτωση (πρωτεΐνη tubulin) ή την κυτταροδιαίρεση (ένζυμα elongases). 11. Φυσικοχημικές ιδιότητες και τρόπος δράσης των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση κυτταρίνης (ένζυμο CESA) ή των ζιζανιοκτόνων με δράση αυξίνης (TIR1, πρωτεϊνικός υποδοχέας αυξίνης). 12. Γενετική, βιοχημική και φυσιολογική βάση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. Ανθεκτικά ζιζάνια στη χώρα και παγκοσμίως. Διαχείριση ανθεκτικότητας ζιζανίων. 13. Γενετική και βιοχημική βάση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των φυτών (τροποποιημένων με κλασική βελτίωση ή γενετική μηχανική) σε ζιζανιοκτόνα και οι επιδράσεις τους στη γεωργία, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 14. Σύνοψη-συμπεράσματα επί των τρόπων δράσης και εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων. Παρουσιάσεις εργασιών από μεταπτυχιακούς φοιτητές