Παρουσίαση της δημιουργίας και εξελικτικής πορείας της ΚΑΠ στο ευρωπαϊκό και διεθνές της πλάισιο.

Α. Η επιστήμη των των Γεωργικών Εφαρμογών 1. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των Γεωργικών Εφαρμογών 2. Η επιστήμη των Γεωργικών Εφαρμογών: Επαναπροσδιορισμός του ρόλου τους στη σύγχρονη γεωργία 3. Συστήματα των Γεωργικών Εφαρμογών στον κόσμο 4. Το συμβουλευτικό έργο των Γεωργικών Εφαρμογών και λοιπών φορέων ανάπτυξης. Β. Γνώση και πληροφόρηση 5. Πηγές γνώσης και δίκτυα πληροφόρησης 6. Συστήματα γεωργικής γνώσης και πληροφόρησης 7. Επικοινωνία με άτομα και ομάδες 8. Γεωργικές Εφαρμογές και νέες τεχνολογίες. Γ. Πεδία δράσης των Γεωργικών Εφαρμογών 9. Γεωργικές Εφαρμογές, αειφορική γεωργία και αειφορική γεωργική ανάπτυξη 10. Γεωργικές Εφαρμογές και Αγροτική Ανάπτυξη,11. Γεωργικές Εφαρμογές και κοινοτική ανάπτυξη 12. Οι “Αγροτικές Εφαρμογές” στην υπηρεσία των αγροτών. Δ. Προγράμματα Γεωργικών Εφαρμογών 13. Προγραμματισμός και συνεχής εκπαίδευση ενηλίκων, 14. Προγράμματα Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας και αγροτικής νεολαίας, 15. Ανάπτυξη, εκτέλεση και αξιολόγηση προγραμμάτων Γεωργικών Εφαρμογών, 16. Οργάνωση και Διοίκηση των Γεωργικών Εφαρμογών. Ε. Στρατηγικές δράσης των Γεωργικών Εφαρμογών17. Η μεταφορά της τεχνολογίας και η μετασχηματιστική της γνώσης, 18. Γεωργικές Εφαρμογές στα πλαίσια της “έρευνας συστημάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων”, 19. Η συμμετοχή των γεωργών σε προγράμματα ανάπτυξης, 20. Οι Γεωργικές Εφαρμογές στην υπηρεσία των μικρογεωργών 21. Γεωργικές Εφαρμογές στα πλαίσια ομαδικής δράσης. ΣΤ. Μεθοδολογία Γεωργικών Εφαρμογών 22. Μέθοδοι Γεωργικών Εφαρμογών, 23. Το ερευνητικό πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών

The soil environment. Soil management (erosion, degradation & fertility). Soil organic matter. Organic amendments: composting, manure and organic fertilizers. Biological soil fertility. Biological nitrogen fixation and management. Arbuscular mycorrhizae and organic farming. PGPR and microbial bio-products.