Πληροφορίες για δραστικές ουσίες και σκευάσματα φαρμακευτικά που χορηγούνται στα φαρμακεία χωρίς να είναι απαραίτητη η συνταγογράφηση απο γιατρό.

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης όπως αυτές εφαρμόζονται στον έλεγχο ποιότητας, στην ανάλυση και στην έρευνα στο χώρο των φαρμάκων 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης όπως αυτές εφαρμόζονται στον έλεγχο ποιότητας, στην ανάλυση και στην έρευνα στο χώρο των φαρμάκων 

Γνωστικοί στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στην ταχεία αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια «Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία», ώστε να αποκτήσουν γνώσεις στις βασικές έννοιες, τεχνολογίες και εφαρμογές της μοριακής βιοτεχνολογίας στις πειραματικές προσεγγίσεις στην παραγωγή φαρμάκων χρησιμοποιώντας, ένζυμα, γονίδια και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Περιεχόμενο του μαθήματος: Μοριακή Βιοτεχνολογία (Αρχές και Εφαρμογές) - Κλωνοποίηση, Ταυτοποίηση και Έκφραση γονιδίων για παραγωγή πρωτεϊνών – Συστήματα έκφρασης ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (βακτήρια, μύκητες, κύτταρα θηλαστικών και άλλων ευκαρυωτικών οργανισμών) - Προβλήματα σχετιζόμενα με την ποσότητα, ποιότητα (πρωτεϊνική αναδίπλωση και λειτουργικότητα) και καθαρισμό των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών - Μορφοποίηση Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Φαρμακοκινητική - Φαρμακοδυναμική και Ανοσογονικότητα Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Αιμοποιητικοί και Αυξητικοί παράγοντες - Ιντερφερόνες – Ιντερλευκίνες - Ινσουλίνες, Αυξητική Ορμόνη και λοιπές πεπτιδικές Ορμόνες - Ανασυνδυασμένοι παράγοντες πήξης αίματος, Θρομβολυτικά - Θεραπευτικά αντισώματα – Αντινοηματικά Ολιγονουκλεοτίδια - Εμβόλια – Γονιδιωματικές και λοιπές- ωμικές τεχνολογίες-Γονιδιακή Θεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες -Αναγεννητική Ιατρική - Βιοθεραπευτικά προϊόντα και Βιοομοειδή - Ρυθμιστικά θέματα που αφορούν την ποιότητα, παραγωγή και έγκριση βιοθεραπευτικών - Βιοηθική και θέματα σχετιζόμενα με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιοθεραπευτικών.

Γενικά χαρακτηριστικά των μικροβίων (βακτήρια, ιοί, μύκητες). Φυσικές και χημικές ιδιότητες τους. Φυσικοί και χημικοί παράγοντες που δρουν βλαπτικά επί των μικροβίων, αντιβιοτικά, αντιϊκά, αντιμυκητιακά φάρμακα.  Βασικές αρχές ανοσολογίας, σχέση μικροβίων-ξενιστή. Τρόποι απαλλαγής και προστασίας από τους μικροοργανισμούς. Στοιχεία εργαστηριακής διάγνωσης. Παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων μικροβίων.

Το μάθημα Φαρμακευτική Τεχνολογία είναι μάθημα του 8ου εξαμήνου του τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ. Είναι υποχρεωτικό μάθημα της Κατευθυνσης Ι. Οι παραδόσεις του μαθήματος συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις για τους φοιτητές.

Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενώσεων συναρμογής με εφαρμογή στη φαρμακευτική. Μελέτη του μηχανισμού δράσης των ενώσεων συναρμογής στον οργανισμό από φαρμακοχημική άποψη. Εξέταση των ορμονών από χημική, βιολογική και θεραπευτική άποψη καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικής σύνθεσης, σχεδιασμού, σχέσεις δομής-δράσης των συνθετικών αναλόγων ορμονών.