Σελίδα: 1 2 3 ()

Εφαρμογές της πληροφορικής στην διαχείριση και ανάλυση της βιολογικών δεδομένων.

Τα Μαθηματικά είναι μία γλώσσα που βοηθά σημαντικά στην ανάλυση και στη μελέτη προβλημάτων που εμφανίζονται, εκτός από τις Θετικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Φαρμακευτική, στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, κ.λπ., όπως και στην παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις βασικές μαθηματικές τους γνώσεις που έχουν λάβει από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και να κατανοήσουν βασικά μαθηματικά εργαλεία και μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής. Τα θέματα που θα καλύψουμε, αφορούν τη θεωρία πινάκων και την επίλυση γραμμικών συστημάτων, τη μελέτη συναρτήσεων μίας και περισσοτέρων μεταβλητών, μεθόδους ολοκλήρωσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη Φαρμακευτική και στις συναφείς επιστήμες,

Εισαγωγή στη Χημεία. Δομή του ατόμου. Σχηματισμός και ιδιότητες χημικού δεσμού. Σχήμα και αλληλεπιδράσεις μικρών μορίων. Στοιχεία θερμοδυναμικής και κινητικής αντιδράσεων. Στοιχεία ατομικής και μοριακής φασματοσκοπίας. Ενώσεις των μετάλλων. Συνοπτική περιγραφή των ιδιοτήτων των στοιχείων ανά ομάδες.

Το μάθημα της Γενικής Χημείας απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων εκείνων στα οποία ένα σύνολο από εισαγωγικές γνώσεις Χημείας είναι απαραίτητες ως υπόβαθρο για τις μετέπειτα σπουδές τους, άσχετα αν αυτές συνεχίζονται στο τμήμα Χημείας ή όχι.

Στις γνώσεις αυτές περιλαμβάνονται, φυσικά, κάποια ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη των διαφόρων βασικών εννοιών της Χημείας από την εποχή που έγινε διακριτή ως φυσική επιστήμη μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνοται, οπωσδήποτε, στοιχεία για τις τρέχουσες αντιλήψεις για τη δομή του ατόμου που είναι το βασικό δομικό συστατικό του σύμπαντος. Περιλαμβάνονται τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να περιγράψουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων για το σχηματισμό χημικών δεσμών. Περιγράφεται ακόμη το σχήμα και η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση μικρού και μεσαίου μεγέθους μορίων με στοιχεία των κυρίων ομάδων του πίνακα περιοδικότητας καθώς και των μεταβατικών στοιχείων.

Δεν μπορεί να μην αναπτύσσονται, σε ένα τέτοιο εισαγωγικό μάθημα, οι έννοιες εκείνες που θα εξεταστούν σε μεγαλύτερο βάθος και έκταση από άλλα διδακτικά αντικείμενα και που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διάσπαση του χημικού δεσμού. Έτσι, οι βασικές φασματοσκοπικές μέθοδοι ταυτοποίησης των χημικών ενώσεων καθώς και στοιχεία θερμοδυναμικής και κινητικής, αποτελούν μέρος του μαθήματος. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία μια περιγραφική προσέγγιση της χημικής συμπεριφοράς των χημικών στοιχείων ανά ομάδες.

Το μάθημα συνοδεύεται (ή τουλάχιστον θα πρέπει να συνοδεύεται) από μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων στις οποίες επιχειρείται η ορθή προσέγγιση των πρωτοετών φοιτητών στην είσοδο και τη δραστηριότητα μέσα στο χημικό εργαστήριο καθώς και η μελέτη μερικών βασικών πειραματικών διαδικασιών που σχετίζονται με απλά χημικά πειράματα.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην πολυπλοκότητα της δομής και της βιολογίας του κυττάρου. Γίνεται εισαγωγή στο κύτταρο και τα συστατικά του. Περιγράφεται η δομή και λειτουργικότητα των οργανιδίων, αλλά και η σημασία του κυτταροσκελετού και των μεμβρανών. Περιγράφεται ο κυτταρικός κύκλος και η ρύθμισή του και ο κυτταρικός θάνατος. Περιγράφεται η οργάνωση, αποθήκευση, αναπαραγωγή και μετάδοση της γενετικής πληροφορίας, όπως και η μετάφραση, η αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. Επίσης περιγράφεται η πολυκυτταρική οργάνωη των θηλαστικών και ο καρκίνος.

Σελίδα: 1 2 3 ()