Το μάθημα αναλύει τα αντικείμενα: Ιστορική Αναδρομή ενζύμων, δομή των ενζύμων, κριτήρια ενζυμικών αντιδράσεων, ποσοτικός προσδιορισμός των ενζύμων, εκλογή μεθόδου προσδιορισμού της δράσης των ενζύμων-πηγή ενζύμου, εκχύλιση των ενζύμων, μέθοδοι καθαρισμού των ενζύμων, ονομασία και κατάταξη των ενζύμων, μηχανισμοί ενζυμικών αντιδράσεων, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, αντιδράσεις μεταφοράς ομάδων, αντιδράσεις υδρόλυσης, διάσπαση δεσμών με μη υδρολυτική απομάκρυνση ομάδων, αντιδράσεις ισομερίωσης, συνθετικές αντιδράσεις, πως λειτουργούν τα ένζυμα. Επίδραση της συγκέντρωσης του υποστρώματος, εξίσωση Michaelis Menten, η έννοια των σταθερών Km και Vmax, γραφικός προσδιορισμός των Κm και Vmax, επίδραση του pH-επίδραση της θερμοκρασίας, επίδραση της συγκέντρωσης του ενζύμου, ενζυμικές αντιδράσεις με περισσότερα από ένα υποστρώματα, το ενεργό κέντρο, ιονικοί δεσμοί, δεσμοί υδρογόνου, υδρόφοβοι δεσμοί, ομοιοπολικοί δεσμοί, αναστολείς, συναγωνιστική αναστολή, μη συναγωνιστική αναστολή, μικτή αναστολή, ανταγωνιστική αναστολή, γραφική αναπαράσταση του είδους της αναστολής, αναστολείς “αυτοκτονίας”, ενεργοποιητές, τo μοντέλο του Hill-το μοντέλο του Adair, το μοντέλο MWC, τo μοντέλο KNF, το γενικό μοντέλο, αρνητική συνέργεια και αντιδραστικότητα των μισών κέντρων, περιπτώσεις ισομερίωσης ενζυμικών μορφών, βιολογική σημασία αλλοστερικών φαινομένων, στερεοεξειδίκευση ενζύμων, περιορισμένη πρωτεόλυση ζυμογόνων, φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίωση ενζύμων, άλλες αμφίδρομες ομοιοπολικές τροποποιήσεις της δομής των ενζύμων εκτός από φωσφορυλίωση, ρύθμιση της βιοσύνθεσης ενζύμων σε βακτήρια, ρύθμιση της βιοσύνθεσης ενζύμων, σε ζωϊκά κύτταρα, ρύθμιση της βιοσύνθεσης ενζύμων από υποστρώματα και μεταβολίτες, ρύθμιση της βιοσύνθεσης ενζύμων από ορμόνες, τα ένζυμα στην κλινική Χημεία, βιοτεχνολογικές εφαρμογές των ενζύμων.

Εξετάσεις στο μάθημα της Φυσιολογίας ΙΙ για τους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος Περιλαμβάνει τα συστήματα του Νευρικού, Πεπτικού, Ουροποιητικού και Ενδοκρινικού

Το μάθημα «Ειδική Οργανική Χημεία» θεραπεύει τις βασικές έννοιες της Φασματοσκοπίας και της Χημείας των Βιομορίων. Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της οργανικής χημείας και τη σημασία της οργανικής φασματοσκοπίας στην αποτίμηση της δομής των οργανικών ενώσεων. Στοχεύει επίσης στην κατανόηση της σημασίας της δομής και της λειτουργίας των βασικών κατηγοριών των βιομορίων. Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές στους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους ως εργαλείο σε μαθήματα ειδικής περιοχής όπως π.χ. στη Φαρμακευτική Χημεία. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του μαθήματος, η ύλη του θα κατανεμηθεί, συνοπτικά, στα ακόλουθα κεφάλαια: Α) Φαρματοσκοπία Υπερύθρου (Infrared, IR), Β) Φασματομετρία Μάζας (Mass Spectrometry, MS), Γ) Φασματοσκοπία NMR (Nuclear Magnetic Resonance), Δ) Συζυγιακά Συστήματα και Περικυκλικές Αντιδράσεις, Ε) Αρωματικότητα και Αρωματικές Ενώσεις, ΣΤ) Αντιδράσεις Αρωματικού Δακτυλίου, Ζ) Χημεία του Καρβονυλίου 1 – Αλδεΰδες και Κετόνες, Η) Χημεία του Καρβονυλίου 2 – Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα, Θ) Χημεία του Καρβονυλίου 3 – Ενόλες και Ενολικά Ιόντα, Ι) Αμίνες, Κ) Βιομόρια – Υδατάνθρακες, Λ) Βιομόρια – Αμινοξέα και Πρωτεΐνες, Μ) Βιομόρια – Λιπίδια.

Κατεύθυνση Γ.

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται οι βασικές έννοιες της υγιεινής διατροφής, της φυτοθεραπείας, της ομοιοπαθητικής. Παρουσιάζονται αναλυτικά ο ρόλος των θρεπτικών συστατικών στην διατροφή του ανθρώπου, καθώς και η θεραπευτική χρήση των φυτών και των αιθερίων ελαίων, αλλά και των υπεραραιών, δυναμοποιημένων διαλυμάτων φαρμακολογικά δραστικών ουσιών που χορηγούνται με θεραπευτικό σκοπό σε ανθρώπους, ζώα και φυτά.