Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τις συνθήκες γένεσης και καθιέρωσης του Μοναχισμού και ιδίως των Κοινοβίων κατεξοχήν στην Αίγυπτο, Συρία Ελλάδα, αλλά και τη Δύση. Θα γνωρίσει τις βασικότερες πατερικές μορφές οι οποίες επηρέασαν με τους Κανόνες τους την μοναστική ζωή (Παχώμιος, Μ. Αντώνιος, Μέγας Βασίλειος). Ταυτόχρονα θα προσεγγίσει την ιστορία σημαντικών μοναστικών κέντρων στον ελλαδικό χώρο όπως του Άθωνα, της Πάτμου και των Μετεώρων και μέσα από την επεξεργασία και τη σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, συμβατικές και ηλεκτρονικές) θα οδηγείται σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις. 

Θέμα του μαθήματος αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεολογικών ιδεών του αποστόλου Παύλου, όπως αυτές αναπτύσσονται στις γενικά αποδεκτές ως γνήσιες παύλειες επιστολές. Επιπλέον, θα συζητηθεί ο τρόπος που αυτές οι ιδέες προσλήφθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις λεγόμενες δευτεροπαύλειες επιστολές.