Το μάθημα μελετά την εξέλιξη, την πορεία και τη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ευρύτερου ιστορικού ελλαδικού χώρου. Επίσης, προβαίνει σε περιγραφή και ανάλυση στιγμών της ιστορίας τόσο του Οικουμενικού Πατριαρχείου όσο και της ελληνικού χώρου και μέσα από την επεξεργασία και τη σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές οδηγείται σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τις συνθήκες γένεσης και καθιέρωσης του Μοναχισμού και ιδίως των Κοινοβίων κατεξοχήν στην Αίγυπτο, Συρία Ελλάδα, αλλά και τη Δύση. Θα γνωρίσει τις βασικότερες πατερικές μορφές οι οποίες επηρέασαν με τους Κανόνες τους την μοναστική ζωή (Παχώμιος, Μ. Αντώνιος, Μέγας Βασίλειος). Ταυτόχρονα θα προσεγγίσει την ιστορία σημαντικών μοναστικών κέντρων στον ελλαδικό χώρο όπως του Άθωνα, της Πάτμου και των Μετεώρων και μέσα από την επεξεργασία και τη σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, συμβατικές και ηλεκτρονικές) θα οδηγείται σε συμπεράσματα και διαπιστώσεις. 

Παρουσιάζονται κείμενα της εποχής της Καινής Διαθήκης, εθνικά, ιουδαϊκά ή χριστιανικά, λόγια ή μη-λόγια. Αναλύονται ερμηνευτικά και συσχετίζονται γλωσσικά, κοινωνικο-ιστορικά και ιδεολογικά με το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ειδικότερες γνώσεις για τη γραμματεία της εποχής της Καινής Διαθήκης και να μάθουν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν τα πορίσματα της διακειμενικότητας στην ερμηνεία του καινοδιαθηκικού κειμένου. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βαθύτερη γνώση της φύσης και της λειτουργίας της Κοινής ελληνιστικής γλώσσας, στην οποία είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη, και να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή ως εργαλείο κατανόησης του καινοδιαθηκικού κειμένου. Διδάσκεται διαχρονική και συγχρονική εξέταση της ελληνικής γλώσσας στην ελληνορρωμαϊκή περίοδο και εφαρμόζονται οι σύγχρονες γλωσσολογικές απόψεις. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση ειδικών για τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης γραμματικών, λεξικών και υπομνημάτων, και στη σύνταξη σχετικών εργασιών.

Το θέμα των συναντήσεων του μεταπτυχιακού μαθήματος θα είναι ο οίκος ως φυσικός τόπος (κατοικία), ως θεσμός (οικογένεια) και ως πλέγμα σχέσεων (σχέσεις αίματος, φιλία, δουλεία, πατρωνία κτλ) στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και στην πρώτη Εκκλησία.

To μάθημα έχει ως θέμα του τις νεότερες θεωρίες της πρόσληψης και της ανταπόκρισης του αναγνώστης και τον τρόπο που αυτές οι θεωρίες αξιοποιήθηκαν στο χώρο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Εκτός από τη συζήτηση των γενικότερων θέσεων των θεωρητικών της πρόσληψης εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα βιβλικά κείμενα και ειδικότερα εκείνα της Καινής Διαθήκης προσλήφθηκαν και ερμηνεύθηκαν μέσα σε νέα πλαίσια μέσα στους αιώνες αποτελούν το θέμα του μαθήματος. Εξαιτίας του μεγάλου εύρους του θέματος το μάθημα θα επικεντρωθεί στα εξής σημεία: (α) στην παρουσίαση των βασικότερων σταθμών στην ανάπτυξη της σύγχρονης θεωρίας της πρόσληψης (Jauss, Iser), (β) στην περιγραφή των βασικών αρχών της θεωρίας, (γ) στην εφαρμογή της στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης κι ένταξη αυτής της τάσης στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιβλικής ερμηνευτικής μεθοδολογίας και (δ) στην εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τον χώρο του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής (το ενδιαφέρον θα εστιασθεί στην εικόνα του Ιησού στην τέχνη και τη λογοτεχνία)

Θέμα του μαθήματος αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεολογικών ιδεών του αποστόλου Παύλου, όπως αυτές αναπτύσσονται στις γενικά αποδεκτές ως γνήσιες παύλειες επιστολές. Επιπλέον, θα συζητηθεί ο τρόπος που αυτές οι ιδέες προσλήφθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις λεγόμενες δευτεροπαύλειες επιστολές.

Θέμα του μαθήματος είναι η συνοπτική παράδοση και η προγενέστερή της Πηγή των Λογίων καθώς επίσης οι ιδιαίτερες πηγές των επιμέρους συνοπτικών ευαγγελίων και οι μεταξύ των τριών συνοπτικών σχέσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν: (α) το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, (β) οι πηγές των συνοπτικών ευαγγελίων, προφορικές και γραπτές, (γ) η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία, (δ) οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων, (ε) θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών και (στ) η πιθανή σχέση των τριών συνοπτικών με το κατά Ιωάννην.

Συστηματική ερμηνεία των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας των Α΄και Β΄ Οικουμενικών Συνόδων. Συνεξέταση κειμένων, αγιογραφικών και πατερικών, ως πηγών του Συμβόλου της πίστεως. Διερεύνηση του ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο αναδύθηκαν οι πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες: ο ρόλος του Ιουδασμού και του Ελληνισμού στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Ο ρόλος των αυτοκρατόρων και η αυτοκρατορική λατρεία στη διαμόρφωση της χριστιανικής πολιτείας. Οι απαρχές της Εκκλησίας ως λατρεύουσας κοινότητας.Oι απαρχές του διαθρησκειακού διαλόγου.

Η Συστηματική ερμηνεία των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας των Γ΄, Δ΄,Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ Οικουμενικών Συνόδων.

α) Η θεολογική εμβάνθυση στην ορθόδοξη δογματική διδασκαλία όπως αυτή έχει διατυπωθεί στα δογματικά και συμβολικά κείμενα της Εκκλησίας από τον ένατο μέχρι και το δέκατο τέταρτο αιώνα.β)Η ανάδειξη της συνέχειας και της ενότητας της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και Παραδόσης στην ποικιλία των εκφάνσεων της.(Δόγμα - Ήθος- Λατρεία).

Η θεματολογία του μαθήματος δομείται γύρω από τα μεγάλα θέματα που απασχόλησαν την Ορθόδοξη Εκκλησία στούς επτά τελευταίους αιώνες, από την εποχή του Ησυχασμού μέχρι σήμερα.

Εξετάζονται θέματα από την ιστορία της Εκκλησίας (3ος-5ος αι.) 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές πληρέστερη και πιο ενημερωμένη γνώση για τις θεωρίες ερμηνείας του κειμένου της Καινής Διαθήκης και για τη συμβολή της Ερμηνευτικής επιστήμης στην κατανόησή του. Διδάσκονται αρχαίες και νεότερες ερμηνευτικές μέθοδοι και η σύγχρονη εφαρμογή τους, με έμφαση στις νεότερες γλωσσολογικές και γραμματολογικές θεωρίες. Παράλληλα, παρουσιάζεται και αξιοποιείται ανάλογα η πατερική και εκκλησιαστική ερμηνευτική.

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται: (α) η ιστορική πορεία της λειτουργιολογικής έρευνας, με αντικείμενο τη βυζαντινή παράδοση, από τους πρόδρομους μελετητές έως τις μέρες μας, (β) το εύρος των λεπτομερειακών ζητημάτων που καλείται να θεραπεύσει σήμερα ο κλάδος της Λειτουργικής και (γ) η λειτουργική παραγωγή και σύγχρονη λατρευτική πράξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.