Νευτώνειο πεδίο έλξης. Το γήινο πεδίο βαρύτητας και οι συνιστώσες του. Τοπικό και γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς. Ανωμαλίες βαρύτητας και αναγωγές. Συστήματα υψών. Σφαιρικές αρμονικές και γεωδυναμικά μοντέλα. Το γεωειδές. Προσεγγίσεις του γεωειδούς με επίγεια και δορυφορικά δεδομένα. Χωροστάθμηση με υψόμετρα του γεωειδούς και υψόμετρα από το GPS.

Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών σήμερα.

Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης – Βασικές έννοιες και παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των προσόδων και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των ράντων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 

Με τη βοήθεια διαλέξεων-εισηγήσεων που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τομέων του ΤΑΤΜ καθώς και επαγγελματιών Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών οι φοιτητές εκπαιδεύονται και ενημερώνονται σχετικά με την παραδοσιακή και κυρίως τη σύγχρονη τεχνολογία με την οποία η επιστήμη τους εξελίσσεται και εφαρμόζεται στο επαγγελματικό πεδίο. Πρόκειται για μία πρώτη συνολική επαφή των φοιτητών με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που καλύπτει η επιστήμη του ΑΤΜ και τα όσα πρόκειται στη διάρκεια των σπουδών τους να διδαχθούν προκειμένου να ετοιμαστούν για τη μελοντική επαγγελματική τους ενασχόληση. Τέλος διδάσκονται τον τρόπο σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών άρθρων.

Εισαγωγή στα ρυμοτομικά σχέδια και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Οι πολεοδομικές μελέτες. Τα ρυμοτομικά σχέδια με βάση την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ). Υπολογισμός συντεταγμένων αξονομετρικών, εξισώσεις αξόνων, ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Υπολογισμός στοιχείων οικοδομικού τετραγώνου. Μελέτη και προσδιορισμός αναλυτικών στοιχείων ενός ρυμοτομικού σχεδίου. Το υψομετρικό δίκτυο. Η πράξη εφαρμογής. Τοπογραφικά προβλήματα και προβλήματα συνορθώσεων στα ρυμοτομικά σχέδια. Αστικά δίκτυα και οδεύσεις. Πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και απαλλοτρίωσης. Η αυτοματοποίηση των τοπογραφικών εργασιών και ρυμοτομικών σχεδίων. Θέμα υπολογισμού και εφαρμογής οικοδομικού τετραγώνου.

Εφαρμογές των GIS στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου.

Εφαρμογες GPS στα γεωδαιτικά δίκτυα στις τοπογαρρφικες αποτυπώσεις με χρήση της τεχνικής παραγματικού χρόνου (RTK-GPS),στην υψομετρία, στην υδρογραφία και την πλοήγηση. Ποιοτικοί έλεγχοι. Συστήματα υψών, γεωειδές, GPS και γεωμετρική χωροστάθμηση.

Βασικές έννοιες του Κτηματολογίου. Συστήματα Καταγραφής Γης. Είδη Κτηματολογίου. Θεσμικό - Νομικό Πλαίσιο. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύνταξη Κτηματολογίου. (Αναγνώριση Δικαιούχων, Προσδιορισμός Ακινήτων, Κτηματολογική Αποτύπωση). Κτηματολογικά Βιβλία και Χάρτες. Λειτουργία Κτηματολογίου (Τήρηση, Ενημέρωση, Απόδοση Πληροφοριών, Διοίκηση - Οργάνωση). Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών. Παραδείγματα Συστημάτων Καταγραφής Γης και Κτηματολογικών Συστημάτων. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές Κτηματολογικών Συστημάτων.

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής: Βασικές συναρτήσεις και αντίστροφές τους, όριο, παράγωγος συναρτήσεων και εφαρμογές στην εύρεση ακροτάτων, παράγωγος συναρτήσεων σε παραμετρικές και πολικές συντεταγμένες. Δυναμοσειρές και σειρές Taylor. Μέθοδοι ολοκλήρωσης και εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος (εμβαδόν, όγκος στερεού εκ περιστροφής, μήκος τόξου).

Βασική θεωρία μιγαδικών αριθμών.

Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας: Εξισώσεις ευθείας και επιπέδου στο χώρου, δευτεροβάθμιες επιφάνειες.

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Μερικές παράγωγοι και εφαρμογές στην εύρεση ακροτάτων. Διπλά ολοκληρώματα, τριπλά ολοκληρώματα και εφαρμογές. Διανυσματικά Πεδία: Κλίση, απόκλιση, περιστροφή.

Χάραξη Οδών

Εκμάθηση μεθοδολογίας για τη χάραξη της οδού – οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διάγραμμα οριογραμμών, κατά πλάτος τομές, ορατότητα καθώς και για τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών και την κίνηση και διανομή των γαιών. Εκμάθηση μεθόδων για την αντιμετώπιση λειτουργικών επιπτώσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια και τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Υλικά, μέθοδοι κατασκευής, δοκιμές και μέθοδοι διαστασιολόγησης ευκάμπτων και δυσκάμπτων Οδοστρωμάτων

Μάθημα Οικονομικής των Μεταφορών 7ου Εξαμήνου στο Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Αφορά την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων σε σχετικά θέματα Απόκτηση πρακτικών γνώσεων χρήσης Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας / Ανάλυσης τηλεπισκοπικών εικόνων για περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της πόλης και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η πόλη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η πόλη στον Μεσαίωνα. Η Βιομηχανική πόλη, η Κηπούπολη, η City Beautiful, η Λειτουργική πόλη. Οι σύγχρονες πόλεις και η παγκοσμιοποίηση. Παραγκουπόλεις και Megacities. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πράσινες πόλεις και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η εξέλιξη της ελληνικής πόλης. Νομοθετικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, στην Ελλάδα. Θεσμοί και εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια. Χρήσεις γης, δραστηριότητες και λειτουργίες στον χώρο της πόλης. Κατανομή και χωροθέτηση στον αστικό χώρο. Δίκτυα μεταφορών και κίνησης στο χώρο της πόλης. Μεθοδολογία σχεδιασμού και παραδείγματα αστικού σχεδιασμού. Αναπλάσεις πόλεων στον 20ο αι. Η σημασία των ΓΣΠ στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πράξεις εφαρμογής και κτηματολόγιο, στον πολεοδομικό σχεδιασμό.