Εφαρμογές των GIS στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου.

Εφαρμογες GPS στα γεωδαιτικά δίκτυα στις τοπογαρρφικες αποτυπώσεις με χρήση της τεχνικής παραγματικού χρόνου (RTK-GPS),στην υψομετρία, στην υδρογραφία και την πλοήγηση. Ποιοτικοί έλεγχοι. Συστήματα υψών, γεωειδές, GPS και γεωμετρική χωροστάθμηση.

Βασικές έννοιες του Κτηματολογίου. Συστήματα Καταγραφής Γης. Είδη Κτηματολογίου. Θεσμικό - Νομικό Πλαίσιο. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύνταξη Κτηματολογίου. (Αναγνώριση Δικαιούχων, Προσδιορισμός Ακινήτων, Κτηματολογική Αποτύπωση). Κτηματολογικά Βιβλία και Χάρτες. Λειτουργία Κτηματολογίου (Τήρηση, Ενημέρωση, Απόδοση Πληροφοριών, Διοίκηση - Οργάνωση). Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών. Παραδείγματα Συστημάτων Καταγραφής Γης και Κτηματολογικών Συστημάτων. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές Κτηματολογικών Συστημάτων.

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής: Βασικές συναρτήσεις, Παραμετρικές Καμπύλες, Πολικές συντεταγμένες, Ακολουθίες και σειρές, Σειρές Taylor. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Όριο και Συνέχεια, Παραγώγιση, Αλυσωτή και Πεπλεγμένη Παραγώγιση, Συστήματα Συντεταγμένων, Σειρές Taylor και Ακρότατα Συναρτήσεων, Διπλά ολοκληρώματα, Τριπλά ολοκληρώματα 

Χάραξη Οδών

Εκμάθηση μεθοδολογίας για τη χάραξη της οδού – οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διάγραμμα οριογραμμών, κατά πλάτος τομές, ορατότητα καθώς και για τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών και την κίνηση και διανομή των γαιών. Εκμάθηση μεθόδων για την αντιμετώπιση λειτουργικών επιπτώσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια και τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Υλικά, μέθοδοι κατασκευής, δοκιμές και μέθοδοι διαστασιολόγησης ευκάμπτων και δυσκάμπτων Οδοστρωμάτων

Μάθημα Οικονομικής των Μεταφορών 7ου Εξαμήνου στο Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Αφορά την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων σε σχετικά θέματα Απόκτηση πρακτικών γνώσεων χρήσης Λογισμικού Ψηφιακής Επεξεργασίας / Ανάλυσης τηλεπισκοπικών εικόνων για περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της πόλης και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η πόλη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η πόλη στον Μεσαίωνα. Η Βιομηχανική πόλη, η Κηπούπολη, η City Beautiful, η Λειτουργική πόλη. Οι σύγχρονες πόλεις και η παγκοσμιοποίηση. Παραγκουπόλεις και Megacities. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πράσινες πόλεις και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η εξέλιξη της ελληνικής πόλης. Νομοθετικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού, στην Ελλάδα. Θεσμοί και εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικά σχέδια. Χρήσεις γης, δραστηριότητες και λειτουργίες στον χώρο της πόλης. Κατανομή και χωροθέτηση στον αστικό χώρο. Δίκτυα μεταφορών και κίνησης στο χώρο της πόλης. Μεθοδολογία σχεδιασμού και παραδείγματα αστικού σχεδιασμού. Αναπλάσεις πόλεων στον 20ο αι. Η σημασία των ΓΣΠ στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πράξεις εφαρμογής και κτηματολόγιο, στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Σειρές Fourier σε διάστημα, τετράεδρο, κύκλο και σφαίρα. Ευθύς και αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier σε μία και περισσότερες διαστάσεις. Βασικές έννοιες, ιδιότητες και θεωρήματα της ανάλυσης Fourier. Σήματα ισχύος και σήματα ενέργειας, γραμμικά συστήματα και φίλτρα. Διακριτοί μετασχηματισμοί Fourier και αριθμητικοί υπολογισμοί τους. Άλλοι μετασχηματισμοί (Hankel, Hartley) και εισαγωγή στα wavelets. Εφαρμογές της ανάλυσης Fourier στη γεωπληροφορική. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. 'Eννοια και φυσική σημασία της μερικής παραγώγου. Παραγώγιση διανυσμάτων. Mέγιστα και ελάχιστα. Aνάπτυγμα Taylor συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Mέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Στοιχεία θεωρίας γραμμών και επιφανειών. Kλίση, απόκλιση και περιστροφή, φυσική τους σημασία και εφαρμογές. Aναφορά στα επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Θεωρήματα Green, Gauss και Stokes.

Τυχαίες μεταβλητές. Συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής. Η κανονική κατανομή. Διάφορες κατανομές. Η εκτίμηση παραμέτρων. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Δειγματοληψία. Γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση μεταβλητότητας. Μη παραμετρικοί έλεγχοι. 

Μάθημα Συγκοινωνιακής Τεχνικής 5ου Εξαμήνου Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών