Με τη βοήθεια διαλέξεων-εισηγήσεων που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τομέων του ΤΑΤΜ καθώς και επαγγελματιών Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών οι φοιτητές εκπαιδεύονται και ενημερώνονται σχετικά με την παραδοσιακή και κυρίως τη σύγχρονη τεχνολογία με την οποία η επιστήμη τους εξελίσσεται και εφαρμόζεται στο επαγγελματικό πεδίο. Πρόκειται για μία πρώτη συνολική επαφή των φοιτητών με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που καλύπτει η επιστήμη του ΑΤΜ και τα όσα πρόκειται στη διάρκεια των σπουδών τους να διδαχθούν προκειμένου να ετοιμαστούν για τη μελοντική επαγγελματική τους ενασχόληση. Τέλος διδάσκονται τον τρόπο σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών άρθρων.

Μεθοδολογία αστικών αποτυπώσεων. Αστικά δίκτυα ελέγχου. Ειδικές περιπτώσεις αστικών αποτυπώσεων. Αποτυπώσεις γραμμών εξυπηρέτησης σε αστικές περιοχές. Εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησιών στο χάρτη. Σύνταξη πραγματογνωμοσύνης. Επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και πράξεις εφαρμογής.

Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια, σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

Υλικά, μέθοδοι κατασκευής, δοκιμές και μέθοδοι διαστασιολόγησης ευκάμπτων και δυσκάμπτων Οδοστρωμάτων

Επίγειες και διαστημικές τεχνικές στις γεωδαιτικές μεθόδους ανάλυσης των μετακινήσεων του εδάφους και των τεχνικών έργων. Εφαρμογές των Παγκόσμιων Συστημάτων Προσδιορισμού Θέσης στη μελέτη των παραμορφώσεων. Διαχρονικά δίκτυα. Χωριστές και ταυτόχρονες συνορθώσεις των διαχρονικών παρατηρήσεων. Σύγκριση δύο διαχρονικών μορφών ενός δικτύου. Ταχύτητες κίνησης των τεκτονικών πλακών και τοπικά πεδία παραμορφώσεων από γεωδαιτικές παρατηρήσεις. Αποκλίσεις από ιδανικές επιφάνειες. Ταυτόχρονη ανάλυση γεωδαιτικών και γεωφυσικών πληρορφοριών. Παραδείγματα-Εφαρμογές.

Μάθημα Σχεδιασμού Αστικών Συγκοινωνιακών Υποδομών & Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 9ου Εξαμήνου Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Μάθημα Οικονομικής των Μεταφορών 7ου Εξαμήνου στο Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Μάθημα Συγκοινωνιακής Τεχνικής 5ου Εξαμήνου Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Εισαγωγή στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS. Τα μέρη του συστήματος GPS. Χρόνος GPS. Το δορυφορικό σήμα. Δέκτες και παρατηρήσεις GPS. Κατηγορίες σφαλμάτων και επιδράσεις. Εξισώσεις παρατηρήσεων και μαθηματικά μοντέλα προσδιορισμού θέσης. Μέθοδοι και τεχνικές μετρήσεων με το σύστημα GPS. Επεξεργασία δεδομένων. Επίλυση βάσεων GPS. Χρήση του GPS στην πράξη. Δυνατότητες και εφαρμογές.

Εφαρμογες GPS στα γεωδαιτικά δίκτυα στις τοπογαρρφικες αποτυπώσεις με χρήση της τεχνικής παραγματικού χρόνου (RTK-GPS),στην υψομετρία, στην υδρογραφία και την πλοήγηση. Ποιοτικοί έλεγχοι. Συστήματα υψών, γεωειδές, GPS και γεωμετρική χωροστάθμηση.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να διδάξει τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας και συνόρθωσης παρατηρήσεων για την επίλυση και ποιοτική ανάλυση Τοπογραφικών Δικτύων Ελέγχου.