Σελίδα: 1 2 3 ()

Το μάθημα μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές με γνώσεις Γερμανικής από το επίπεδο Β1. Διδάσκονται ειδικά κείμενα τεχνικής ορολογίσς. 

Τυχαίες μεταβλητές. Συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής. Η κανονική κατανομή. Διάφορες κατανομές. Η εκτίμηση παραμέτρων. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Δειγματοληψία. Γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση μεταβλητότητας. Μη παραμετρικοί έλεγχοι. 

Ραδιομετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, φίλτρα. Εσωτερικός προσανατολισμός και βαθμονόμηση ψηφιακών δεκτών. Ψηφιακοί τελεστές, πυραμίδες εικόνων. Συσχέτιση ψηφιακών εικόνων. Αυτοματισμός στους προσανατολισμούς. Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM) και ορθο. Εκτίμηση αποτελεσμάτων ψηφιακής επεξεργασίας. Πρακτικά θέματα φωτογραμμετρικής παραγωγής στο Κτηματολόγιο.

2ο εξάμηνο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Εφαρμογές των GIS στο γνωστικό αντικείμενο του Αγρονόμου και Τοπογράφου.

Δημιουργία ψηφιακών χαρτών, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί συντεταγμένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Βασικές έννοιες του Κτηματολογίου. Συστήματα Καταγραφής Γης. Είδη Κτηματολογίου. Θεσμικό - Νομικό Πλαίσιο. Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύνταξη Κτηματολογίου. (Αναγνώριση Δικαιούχων, Προσδιορισμός Ακινήτων, Κτηματολογική Αποτύπωση). Κτηματολογικά Βιβλία και Χάρτες. Λειτουργία Κτηματολογίου (Τήρηση, Ενημέρωση, Απόδοση Πληροφοριών, Διοίκηση - Οργάνωση). Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών. Παραδείγματα Συστημάτων Καταγραφής Γης και Κτηματολογικών Συστημάτων. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές Κτηματολογικών Συστημάτων.

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον Άνθρωπο. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αλλά και μεσολαβεί και αλληλεπιδρά με τα συστήματα και τις διατάξεις των μετρήσεων του φυσικού και δομημένου κόσμου.

Εισαγωγή στα ρυμοτομικά σχέδια και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Οι πολεοδομικές μελέτες. Τα ρυμοτομικά σχέδια με βάση την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ). Υπολογισμός συντεταγμένων αξονομετρικών, εξισώσεις αξόνων, ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Υπολογισμός στοιχείων οικοδομικού τετραγώνου. Μελέτη και προσδιορισμός αναλυτικών στοιχείων ενός ρυμοτομικού σχεδίου. Το υψομετρικό δίκτυο. Η πράξη εφαρμογής. Τοπογραφικά προβλήματα και προβλήματα συνορθώσεων στα ρυμοτομικά σχέδια. Αστικά δίκτυα και οδεύσεις. Πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και απαλλοτρίωσης. Η αυτοματοποίηση των τοπογραφικών εργασιών και ρυμοτομικών σχεδίων. Θέμα υπολογισμού και εφαρμογής οικοδομικού τετραγώνου.

Επιτάχυνση και δυναμικό της βαρύτητας. Απόλυτες και σχετικές μετρήσεις-όργανα. Επίδραση της δύναμης Coriolis διόρθωση Eωtvωs. Βαρυτημετρικά δίκτυα εγκατάσταση συνόρθωση. Μετρήσεις των δευτέρων παραγώγων του δυναμικού. Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητας. Το γεωδαιτικό ενδιαφέρον των ανωμαλιών της βαρύτητας μοντέλα βαρύτητας δυναμικό της βαρύτητας και γεωμετρία. Αναγωγές της βαρύτητας και ισοστασία. Βαρυτημετρικά δίκτυα μεγάλης ακρίβειας. Συμβολή των βαρυτημετρικών μετρήσεων στη γεωδυναμική.

Νευτώνειο πεδίο έλξης. Το γήινο πεδίο βαρύτητας και οι συνιστώσες του. Τοπικό και γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς. Ανωμαλίες βαρύτητας και αναγωγές. Συστήματα υψών. Σφαιρικές αρμονικές και γεωδυναμικά μοντέλα. Το γεωειδές. Προσεγγίσεις του γεωειδούς με επίγεια και δορυφορικά δεδομένα. Χωροστάθμηση με υψόμετρα του γεωειδούς και υψόμετρα από το GPS.

Εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός τοπογραφικών δικτύων ελέγχου. Χρήση χαρτών και αεροφωτογραφιών στο ύπαιθρο. Προσδιορισμός και σημάνσεις φωτοσταθερών. Συλλογή πληροφοριών για τις χρήσεις και αξίες γης. Τοπογραφική αποτύπωση. Επεξεργασία και απεικόνιση τοπογραφικών στοιχείων. Τοπογραφικά διαγράμματα. Επεξεργασία κτηματολογικών και γεωγραφικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις χρήσεις και αξίες γης.

Σελίδα: 1 2 3 ()