Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον Άνθρωπο. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αλλά και μεσολαβεί και αλληλεπιδρά με τα συστήματα και τις διατάξεις των μετρήσεων του φυσικού και δομημένου κόσμου.

Εισαγωγή στις έννοιες της ανάπτυξης και του χώρου, στις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Χωροταξικός / Περιφερειακός Σχεδιασμός: διαχρονική εξέλιξη, βασικά θέματα χωρικής ανάλυσης, μεθοδολογική προσέγγιση του Χωροταξικού / Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Νομοθετικό πλαίσιο και προγράμματα ανάπτυξης. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ε.Ε. – Περιφερειακή Πολιτική, Πολιτική Συνοχής, Ευρώπη 2020. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα – ΜΟΠ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ. Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περιοχές με ειδικά χωρικά χαρακτηριστικά: οι ορεινές και οι θαλάσσιες περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας: χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Κτηματολόγιο και Χωροταξικός Σχεδιασμός: έννοιες, ορισμοί, συσχέτιση του Κτηματολογίου με τον Χωροταξικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό. Εισαγωγή στις έννοιες της Περιβαλλοντικής / Πολιτιστικής Οικονομίας και της συμβολής της στον Χωροταξικό / Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ραδιομετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, φίλτρα. Εσωτερικός προσανατολισμός και βαθμονόμηση ψηφιακών δεκτών. Ψηφιακοί τελεστές, πυραμίδες εικόνων. Συσχέτιση ψηφιακών εικόνων. Αυτοματισμός στους προσανατολισμούς. Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM) και ορθο. Εκτίμηση αποτελεσμάτων ψηφιακής επεξεργασίας. Πρακτικά θέματα φωτογραμμετρικής παραγωγής στο Κτηματολόγιο.

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και μοντελοποίηση αυτών σε φυσικά προβλήματα. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς ή μεταβλητούς συντελεστές. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές στην επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών. Συναρτήσεις Dirac και Γάμμα. Εισαγωγή σε Σειρές Fourier. Συνθήκες Dirichlet. Τυπος Parseval.