Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια, σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

Αντικείμενο της υδρογραφίας και θαλάσσιας γεωδαισίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ο χάρτης και η ναυσιπλοϊα. Στοιχεία φυσικής ωκεανογραφίας. Η δορυφορική αλτιμετρία. Το θαλάσσιο γεωειδές. Ραδιοκύματα και ραδιοεντοπισμός. Οριζόντιος προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα. Αλγόριθμοι εντοπισμού. Ραδιοσυστήματα και GPS. Προσδιορισμός βάθους. Ηχοβολιστικές συσκευές. Παράκτιες υδρογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. Όργανα και μέθοδοι. Αυτοματοποίηση των υδρογραφικών εργασιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον υπολογισμό της κορεσμένης ροής νερού στο έδαφος. O/Η φοιτητής/τρια αποκτά γνώση των μεθοδολογιών επίλυσης προβλημάτων ροής σε κορεσμένο πορώδες μέσο. Ο/Η φοιτητής/τρια αποκτά θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο για την επίλυση προβλημάτων προσομοίωσης και σχεδιασμού υπόγειας ροής και την ικανότητα δημιουργίας απλών υπολογιστικών μοντέλων για προβλήματα ροής υπό πίεση και ροής με ελεύθερη επιφάνεια καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση υπολογιστικών προβλημάτων και προβλημάτων προσομοίωσης και σχεδιασμού μόνιμης και χρονικά μεταβαλλόμενης (μη-μόνιμης) ροής προς τάφρους, πηγάδια και γεωτρήσεις σε υδροφορείς υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια, ροή μέσα και κάτω από φράγματα, κλπ. Η επαρκής γνώση του μαθήματος παρέχει ένα σημαντικό θεωρητικό εφόδιο για την μελέτη και σχεδιασμό υδραυλικών έργων και συναφών κατασκευών

Βασικές παράμετροι του πεδίου βαρύτητας της Γης, κατανόηση ειδικών μεθόδων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας και των αναγωγών βαρύτητας. Ανάλυση προβλημάτων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας μέσω του βέλτιστου συνδυασμού επίγειων, από αέρα και δορυφορικών δεδομένων. Δορυφορικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες αιχμής στον υπολογισμό του πεδίου βαρύτητας. Εφαρμογές των συστημάτων υψών και του γεωειδούς σε προβλήματα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των γεωεπιστημών. Χρήση αλγορίθμων προσδιορισμού των παραμέτρων του πεδίου βαρύτητας σε διάφορες κλίμακες και των τοπογραφικών διορθώσεων για εφαρμογές στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και τις γεωεπιστήμες. Ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμός για τις προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας.

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Υπό αυτή την άποψη, το φυσικό περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και διαφοροποιείται από το δομημένο περιβάλλον, στο οποίο συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές περιοχές που δέχονται σημαντική επιρροή από τον Άνθρωπο. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αλλά και μεσολαβεί και αλληλεπιδρά με τα συστήματα και τις διατάξεις των μετρήσεων του φυσικού και δομημένου κόσμου.

Εισαγωγή στις έννοιες της ανάπτυξης και του χώρου, στις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Χωροταξικός / Περιφερειακός Σχεδιασμός: διαχρονική εξέλιξη, βασικά θέματα χωρικής ανάλυσης, μεθοδολογική προσέγγιση του Χωροταξικού / Περιφερειακού Σχεδιασμού. Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Νομοθετικό πλαίσιο και προγράμματα ανάπτυξης. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ε.Ε. – Περιφερειακή Πολιτική, Πολιτική Συνοχής, Ευρώπη 2020. Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα – ΜΟΠ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ. Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περιοχές με ειδικά χωρικά χαρακτηριστικά: οι ορεινές και οι θαλάσσιες περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας: χαρακτηριστικά, προβλήματα και προοπτικές. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Κτηματολόγιο και Χωροταξικός Σχεδιασμός: έννοιες, ορισμοί, συσχέτιση του Κτηματολογίου με τον Χωροταξικό/Περιφερειακό Σχεδιασμό. Εισαγωγή στις έννοιες της Περιβαλλοντικής / Πολιτιστικής Οικονομίας και της συμβολής της στον Χωροταξικό / Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Ραδιομετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, φίλτρα. Εσωτερικός προσανατολισμός και βαθμονόμηση ψηφιακών δεκτών. Ψηφιακοί τελεστές, πυραμίδες εικόνων. Συσχέτιση ψηφιακών εικόνων. Αυτοματισμός στους προσανατολισμούς. Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM) και ορθο. Εκτίμηση αποτελεσμάτων ψηφιακής επεξεργασίας. Πρακτικά θέματα φωτογραμμετρικής παραγωγής στο Κτηματολόγιο.

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και μοντελοποίηση αυτών σε φυσικά προβλήματα. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς ή μεταβλητούς συντελεστές. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμός Laplace και εφαρμογές στην επίλυση προβλημάτων αρχικών τιμών. Συναρτήσεις Dirac και Γάμμα. Εισαγωγή σε Σειρές Fourier. Συνθήκες Dirichlet. Τυπος Parseval.