Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας όλων των βασικών συσκευών που συναντώνται σε βιοδιεργασίες βιομηχανικής κλίμακας. Στο μάθημα τις Βιοχημικής Μηχανικής θα συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας βιολογικού υλικού (κυττάρων, ενζύμων και λοιπών πρωτεϊνών) κατά την παραγωγική διαδικασία. Συνεπώς, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις φυσικές διεργασίες διαχωρισμού και ανάκτησης ευπαθών προϊόντων από υδατικά διαλύματα και θα διδαχθούν τις αρχές σχεδιασμού και τεχνοοικονομικής μελέτης βιομηχανικών βιοδιεργασίων.

Κεραμικά υλικά - Σϋνθεση, ιδιότητες και εφαρμογές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το μάθημα ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα επικεντρωθεί σε εφαρμογές της θερμοδυναμικής σε θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, την μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας με χαμηλό ή/και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, εστιάζοντας στις τεχνολογίες υδρογόνου και ειδικότερα στην θερμοδυναμική ανάλυση των ηλεκτροχημικών διατάξων ηλεκτρόλυσης του νερού και κυψελών καυσίμου καθώς και της παραγωγής βιοενέργειας.

Το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης. Ιστορικά στοιχεία ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κλίμακες ατμοσφαιρικής ρύπανσης – Παγκόσμιες μεταβολές. Αέριοι ρύποι – Φωτοχημική ρύπανση. Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου – Καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος. Τεχνικές μέτρησης ποιότητας αέρα. Όρια συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Συνθήκες ευστάθειας στην ατμόσφαιρα – Αναστροφές. Μοντέλα διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων. Ανάλυση και σχεδιασμός τεχνικών απομάκρυνσης αιωρούμενων σωματιδίων (βαρυτικοί συλλέκτες, αεροκυκλώνες, ηλεκτροστατικοί συλλέκτες, σακκόφιλτρα, φίλτρα βάθους). Απομάκρυνση οξειδίων του θείου, οξειδίων του αζώτου και οργανικών ενώσεων. Καταλυτικοί μετατροπείς.

Εισαγωγή στη μεταβολική μηχανική - Κυτταρικός μεταβολισμός - Μοντέλα κυτταρικών αντιδράσεων - Ισοζύγια μάζας και ενέργειας στα κύτταρα - Ρύθμιση μεταβολικών μονοπατιών - Παραδείγματα μεταβολικής χειραγώγησης - η μεταβολική μηχανική στην πράξη - Σύνθεση μεταβολικών μονοπατιών - Ανάλυση μεταβολικών ροών και εφαρμογές - Ανάλυση ελέγχου του μεταβολισμού - Δομική ανάλυση μεταβολικών δικτύων - Δυναμική ανάλυση των ροών μεταβολικών δικτύων - Κυτταρική μηχανική και η συνολική λειτουργία των μεταβολικών δικτύων - Εκτέλεση εργαστηριακής άσκησης / βιοπληροφορικής

Βασικές Αρχές Οργάνωσης Βιομηχανικής Ασφάλειας. Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Εργασίας, Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Εργατικό ατύχημα. Ατομικά Μέτρα Προστασίας. Επικίνδυνες, Εύφλεκτες, Τοξικές Χημικές Ουσίες. Θόρυβος. Σήμανση. Φωτισμός. Πυρκαγιά. Ραδιενέργεια

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν τη σχεδίαση 3D αντικειμένων/συσκευών, την ερμηνεία των μηχανολογικών τους σχεδίων και τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση των κατασκευών. Όλα τα παραπάνω γίνονται με τη χρήση Η/Υ και του λογισμικού παραμετρικού σχεδιασμού. Στο μάθημα καλύπτονται τα εξής: Περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού αντικειμένων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό όψεων και τομών αντικειμένων, ενώ αναλύεται και η λογική για την τοποθέτηση διαστάσεων. Αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του παραμετρικού σχεδιαστικού λογισμικού. Γίνεται αναλυτική περιγραφή και εξάσκηση στη χρήση των βασικών εργαλείων του λογισμικού (sketch, views, extruded, extruded cut, revolve, mirror, pattern, κ.α.) για το σχεδιασμό δισδιάστατων αντικειμένων και στη συνέχεια μετατροπή τους σε τρισδιάστατα. Γίνεται ανάλυση για την κατασκευή συνθέσεων (assemblies) από διαφορετικά αντικείμενα και χρήση των αντίστοιχων εργαλείων. Αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του μηχανολογικού σχεδίου ενός αντικειμένου (drawing) το οποίο έχει σχεδιαστεί σε τρεις διαστάσεις Γίνεται λεπτομερής περιγραφή του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων (simulation) για την προσομοίωση της συμπεριφοράς (αντοχές, τάσεις, παραμορφώσεις, θερμοκρασιακό προφίλ, κ.α.) των αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση των αντικειμένων προκειμένου να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Βασικά χαρακτηριστικά ποιότητας των τροφίμων. Εφαρμογή Σχεδίου HACCP. Εισαγωγή στα λειτουργικά τρόφιμα, νομοθεσία, παραγωγή, ποιότητα και σύνδεση τους με την υγεία.

Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών-τριων με την Αγγλική ειδική γλώσσα και ορολογία όπως χρησιμοποιείται σε διάφορα κειμενικά είδη στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής. Παράλληλα επιδιώκεται η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων έτσι ώστε οι φοιτητές-τριες να ανταποκρίνονται σε γενικές και ειδικές περιστάσεις επικοινωνίας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι Β1, και η ύλη αναπτύσσεται με βάση τα θέματα:             What Chemical Engineers Do.  The Periodic Table of Elements.                 Simple Distillation. Fractional Distillation. Reporting an Experiment.       Writing a Laboratory Report     Heat Exchangers. The Scientific Thought.      Industrial Solid Wastes. Scientific Writing: Descriptions.               Air Pollution. Scientific Writing: Comparing.  Style & Format of a Scientific Article.    Aluminum. The Extraction of Metals.                 Petroleum Processing.                Ethical Dilemmas in Engineering.

Βασικές μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης και χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων (Matlab) στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών.

 Βασικές αρχές και τη μεθοδολογία των μετρήσεων στη Χημική Μηχανική

Το μάθημα έχει ως σκοπό να μεταδώσει τις βασικές γνώσεις βιολογίας στους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν βιολογικές αρχές προς την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Η Βιολογία έχει σημαντική θέση στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων όπως καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθαρότερο περιβάλλον, ενέργεια, τρόφιμα και γενικότερα καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές της Βιολογίας για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, ο νέος επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει εις βάθος τις αρχές αυτές. 

Η Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία στοχεύει να εισάγει το φοιτητή στο πεδίο της γνώσης και της συναφούς τεχνολογίας που οδηγεί μέσω καλά καθορισμένων βιομηχανικών διεργασιών σε απτά προϊόντα. Το μάθημα περιγράφει και αξιολογεί τις αρχές της Ανόργανης Χημείας που εφαρμόζονται σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής ποικίλων υλικών-προϊόντων με ευρείες εφαρμογές. Από την αέρια μέχρι τη στερεά μορφή, βασικά ανόργανα συστατικά σε δυαδικά και τριαδικά συστήματα οδηγούν μέσω συγκεκριμένης δραστικότητας στη σύνθεση και παρασκευή ανόργανων οξέων και βάσεων με ευρεία βιομηχανική εφαρμογή στη γεωργία (π.χ. λιπάσματα), στην έρευνα, στη βιομηχανική παραγωγή πρώτων υλών για νέα προϊόντα, κ.ά.