Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό

Εισαγωγή στην ποιότητα. Έλεγχος ποιότητας. Στατιστικός έλεγχος. Διασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα. πρότυπο ISO 9001:2008. Ολική διοίκηση ποιότητας (TQM). Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ανάπτυξη & εφαρμογή προτύπου διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005). Σύστημα HACCP. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Γενικές αρχές συσκευασίας τροφίμων. Υλικά. Μορφές και μέθοδοι συσκευασίας. Διαπερατότητα και μετανάστευση υλικών. Αποθήκευση τροφίμων. Μέθοδοι αποθήκευ- σης. Αλληλεπίδραση τροφίμου & υλικού συσκευασίας κατά την αποθήκευση. Διάρκεια ζωής προϊόντος τροφίμου. Ατμοσφαιρική αποθήκευση. Αποθήκευση ψυχρή και με κατά- ψυξη. Αποθήκευση με χρήση ελεγχομένων ατμοσφαιρών. Διαδικασίες διοίκησης συστη- μάτων αποθήκευσης (Logistics) 

Η Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία στοχεύει να εισάγει το φοιτητή στο πεδίο της γνώσης και της συναφούς τεχνολογίας που οδηγεί μέσω καλά καθορισμένων βιομηχανικών διεργασιών σε απτά προϊόντα. Το μάθημα περιγράφει και αξιολογεί τις αρχές της Ανόργανης Χημείας που εφαρμόζονται σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής ποικίλων υλικών-προϊόντων με ευρείες εφαρμογές. Από την αέρια μέχρι τη στερεά μορφή, βασικά ανόργανα συστατικά σε δυαδικά και τριαδικά συστήματα οδηγούν μέσω συγκεκριμένης δραστικότητας στη σύνθεση και παρασκευή ανόργανων οξέων και βάσεων με ευρεία βιομηχανική εφαρμογή στη γεωργία (π.χ. λιπάσματα), στην έρευνα, στη βιομηχανική παραγωγή πρώτων υλών για νέα προϊόντα, κ.ά. 

Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Εισαγωγή στις έννοιες της Κβαντομηχανικής 

Το μάθημα περιλαμβάνει 6 εργαστηριακές ασκήσεις: Aσκηση 1. Kινητική μελέτη αποχρωματισμού της Φαινολοφθαλεΐνης σε αλκαλικό διάλυμα. Aσκηση 2. Mελέτη της επίδρασης των ιδιοτήτων της υγρής φάσης στο σχεδιασμό στήλης φυσαλίδων. Aσκηση 3. Mελέτη της δυναμικής και ρύθμισης στάθμης σε δοχεία. Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με χρήση H/Y. Aσκηση 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού καυσίμων – Προδιαγραφές. Aσκηση 5. Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας, πορώδους και κατανομής μεγέθους πόρων των στερεών με ρόφηση. Aσκηση 6. Προσδιορισμός δομής υλικών με περίθλαση ακτίνων X Kύριος στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές: - να συλλέγουν αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα, - να τα αναλύουν σωστά, - να συντάσσουν σωστές τεχνικές εκθέσεις και - να εργάζονται αποτελεσματικά σαν ομάδα, γεγονός που είναι σημαντικό στην επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών. 

To μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο σχεδιασμό και τη μελέτη των μικρο-συσκευών. Mε τον όρο μ-συσκευές αναφερόμαστε σε συστή­ματα, τα κανάλια ροής των οποίων έχουν χαρακτηριστική διάσταση μικρότερη από 1mm και με τα οποία γίνονται διάφορες κλασσικές διεργασίες της Χημικής Μηχανικής (π.χ. αντίδραση, διαχωρισμός, ανάμιξη, κλπ.). Οι μ-συσκευές παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτή­ματα έναντι των αντίστοιχων συμβατικών (π.χ. υψηλούς ρυθμούς μεταφοράς θερμότητας και μάζας, καλύτερο έλεγχο των διεργασιών κλπ) με αποτέλεσμα η έρευνα στο πεδίο αυτό να παρουσιάζει σημαντική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Στο σύνολο σχεδόν αυτών των εφαρμογών, λόγω της μικρής χαρακτηριστικής διάστασης των καναλιών ροής, οι αριθμοί Reynolds είναι μικροί (<100) και η ροή στρωτή, οπότε κυριαρχούν δυνάμεις και φαινόμενα που δεν θεωρούνται σημαντικά στη μακρο-κλίμακα (π.χ. επιφανειακές δυνάμεις). Έτσι οι μ-συσκευές απαιτούν μεθόδους σχεδιασμού που διαφέρουν από αυτές στη μακρο-κλίμακα.

Επιλεγμένα κεφάλαια πολυφασικής ροής με έμφαση στα βασικά χαρακτηριστικά της ροής υγρού-αερίου που απαιτούνται για το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών

 Βασικές αρχές και τη μεθοδολογία των μετρήσεων στη Χημική Μηχανική

Εκπαίδευση στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης χημικών και συναφών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχεδιασμού φυσικο-χημικών διαδικασιών και εγκαταστάσεων