Mετά το πέρας των μαθημάτων και των ασκήσεων οι φοιτητές θα μπορούν:

  • 1. Να αντιληφθούν τη σημασία της σχεδιομελέτης και των προδιαγραφών - τυποποίησης για τη σχεδίαση απλών εξαρτημάτων.
  • 2. Να αναγνωρίζουν διάφορα βιομηχανικά σχέδια.
  • 3. Να σχεδιάζουν απλά κατασκευαστικά σχέδια σε όψεις σε σύντομο χρόνο (ταχύτητα σχεδίασης).
  • 4. Να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τα παραπάνω τόσο στο χαρτί όσο και σε προγράμματα σχεδίασης σε Η/Υ (CAD). 

Το μάθημα έχει ως σκοπό να μεταδώσει τις βασικές γνώσεις βιολογίας στους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν βιολογικές αρχές προς την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων. Η Βιολογία έχει σημαντική θέση στην επίλυση παγκόσμιων προκλήσεων όπως καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθαρότερο περιβάλλον, ενέργεια, τρόφιμα και γενικότερα καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές της Βιολογίας για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, ο νέος επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει εις βάθος τις αρχές αυτές. 

Ορισμός και κατηγορίες στερεών καυσίμων. Διεργασίες καύσης και εκπομπές ρύπων. Έλεγχος αέριων ρυπαντών. Ορισμός και κατάταξη στερεών αποβλήτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων και τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Επεξεργασία αποβλήτων. Βιολογικές διεργασίες επεηεργασίας στερεών αποβλήτων για ανάκτηση ενέργειας. 

Ορισμός και ερμηνεία της βιομηχανικής οικολογίας. Βασικές έννοιες και υπολογισμοί οικονομικών φυσικών πόρων. Κατανόηση της ενέργειας και εξέργειας. Ενεργειακή ανάλυση διεργασιών. Ανάλυση κύκλου ζωής. Διαμόρφωση βιομηχανικού οικοσυστήματος. 

Οι φοιτητές αναμένεται με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να:

  • 1. Να αναγνωρίζουν και να κατατάσσουν τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας για την ασφάλεια ενός τροφίμου
  • 2. Να μπορούν να συντάξουν μια μελέτη HACCP/ISO
  • 3.Να εντοπίζουν και να ξέρουν πώς να ελέγξουν τους παράγοντες ποιότητας των προϊόντων
  • 4.Θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη συσκευασιών
  • 5. Θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τη διάρκεια ζωής ενός τροφίμου

Βασικές αρχές και υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική 

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: ορισμοί, ταξινόμηση, λύσεις μέθοδοι επίλυσης (χωρισμός μεταβλητών, πλήρεις, ολοκληρωτικοί παράγοντες, Bernoulli, Ricatti). Μοντελοποίηση αυτών σε φυσικά προβλήματα. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης και ανώτερης τάξης με σταθερούς ή μεταβλητούς συντελεστές: ορισμοί, oρίζουσα Wronsky, μέθοδοι επίλυσης, υποβιβασμός τάξης, μέθοδος μεταβολής σταθερών. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών για γραμμικές δ.ε. με σταθερούς συντελεστές. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων (μέθοδος απαλοιφής, μέθοδος πινάκων). Μετασχηματισμός Laplace και αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace: Oρισμoί, ιδιότητες και εφαρμογές στην επίλυση γραμμικών δ.ε., συστημάτων δ.ε και ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Συναρτήσεις Dirac και Γάμμα. Μια εισαγωγή στις σειρές Fourier. Συνθήκες Dirichlet. Τυπος Parseval.

Η εξειδίκευση των παραδοσιακών διεργασιών υπόβαθρου της Χημικής Μηχανικής στην ανάπτυξη και εφαρμογή τους στην επεξεργασία των τροφίμων. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση από την πλευρά των φοιτητών τις κατάλληλες πληροφορίες μάθησης των διαδικασιών παραγωγής των τροφίμων ώστε να τις ικανοποιήσουν: - σαν εισαγωγή στη μύηση των διεργασιών παραγωγής για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ως μηχανικού τροφίμων στις βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων, και - σαν ερευνητές ως οδηγό στην κατεύθυνση της μελλοντικής έρευνας σε θέματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και διεργασιών.

Εισαγωγή στην πληροφορική και τον προγραμματισμό

Εισαγωγή στην ποιότητα. Έλεγχος ποιότητας. Στατιστικός έλεγχος. Διασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα. πρότυπο ISO 9001:2008. Ολική διοίκηση ποιότητας (TQM). Διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ανάπτυξη & εφαρμογή προτύπου διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005). Σύστημα HACCP. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies). Γενικές αρχές συσκευασίας τροφίμων. Υλικά. Μορφές και μέθοδοι συσκευασίας. Διαπερατότητα και μετανάστευση υλικών. Αποθήκευση τροφίμων. Μέθοδοι αποθήκευ- σης. Αλληλεπίδραση τροφίμου & υλικού συσκευασίας κατά την αποθήκευση. Διάρκεια ζωής προϊόντος τροφίμου. Ατμοσφαιρική αποθήκευση. Αποθήκευση ψυχρή και με κατά- ψυξη. Αποθήκευση με χρήση ελεγχομένων ατμοσφαιρών. Διαδικασίες διοίκησης συστη- μάτων αποθήκευσης (Logistics) 

Η Βιομηχανική Ανόργανη Χημεία στοχεύει να εισάγει το φοιτητή στο πεδίο της γνώσης και της συναφούς τεχνολογίας που οδηγεί μέσω καλά καθορισμένων βιομηχανικών διεργασιών σε απτά προϊόντα. Το μάθημα περιγράφει και αξιολογεί τις αρχές της Ανόργανης Χημείας που εφαρμόζονται σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής ποικίλων υλικών-προϊόντων με ευρείες εφαρμογές. Από την αέρια μέχρι τη στερεά μορφή, βασικά ανόργανα συστατικά σε δυαδικά και τριαδικά συστήματα οδηγούν μέσω συγκεκριμένης δραστικότητας στη σύνθεση και παρασκευή ανόργανων οξέων και βάσεων με ευρεία βιομηχανική εφαρμογή στη γεωργία (π.χ. λιπάσματα), στην έρευνα, στη βιομηχανική παραγωγή πρώτων υλών για νέα προϊόντα, κ.ά. 

Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Το μάθημα περιλαμβάνει 6 εργαστηριακές ασκήσεις: Aσκηση 1. Kινητική μελέτη αποχρωματισμού της Φαινολοφθαλεΐνης σε αλκαλικό διάλυμα. Aσκηση 2. Mελέτη της επίδρασης των ιδιοτήτων της υγρής φάσης στο σχεδιασμό στήλης φυσαλίδων. Aσκηση 3. Mελέτη της δυναμικής και ρύθμισης στάθμης σε δοχεία. Συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με χρήση H/Y. Aσκηση 4. Τεχνικές χαρακτηρισμού καυσίμων – Προδιαγραφές. Aσκηση 5. Προσδιορισμός ειδικής επιφάνειας, πορώδους και κατανομής μεγέθους πόρων των στερεών με ρόφηση. Aσκηση 6. Προσδιορισμός δομής υλικών με περίθλαση ακτίνων X Kύριος στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές: - να συλλέγουν αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα, - να τα αναλύουν σωστά, - να συντάσσουν σωστές τεχνικές εκθέσεις και - να εργάζονται αποτελεσματικά σαν ομάδα, γεγονός που είναι σημαντικό στην επαγγελματική εξέλιξη των μηχανικών.