Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν συμβάλλει στην πρόοδο και στην βελτίωση τόσο της κοινωνίας εν γένει, όσο και του ίδιου του ανθρώπου ξεχωριστά. Ωστόσο, ο λανθασμένος και ανεξέλεγκτος, τις περισσότερες φορές, τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αξιοποιεί και εφαρμόζει τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, δημιουργεί βιοηθικά, κοινωνικό- ηθικά και όχι μόνο, προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσης έρευνας και αντιμετώπισης. Η σχέση, επομένως, της ηθικής με την επιστήμη και την τεχνολογία αποτελεί το αντικείμενο διαχρονικής μελέτης, όπου πέρα από το θεωρητικό ενδιαφέρον αυτής της μελέτης, πιστεύεται ότι μπορεί [η σχέση αυτή] να συμβάλλει ουσιαστικά και έμπρακτα στην αναγνώριση ορισμένων βιοηθικών προβλημάτων ως συνέπεια της ραγδαίας και ορισμένες φορές ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, στην διερεύνηση των αιτιών που τα προκαλούν, καθώς και στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

eisagwgi

Ανάπτυξη, αναθεώρηση και διαχωρισμός των όρων ΤΠΕ -ET.  Έμφαση στο ρόλο της επιστημονικής υπολογιστικής σκέψης. Θεώρηση μιας νέας διδακτικής παρέμβασης για την επίλυση προβλήματος εμπλέκοντας την υπολογιστική επιστήμη. Ψηφιακές δεξιότητες και προσαρμογή των μελλοντικών πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες που κινούνται σε ψηλούς ρυθμούς πληροφορίας και επικοινωνίας. Χρήση εργαλείων μαθηματικής έκφρασης, δυναμικός χειρισμός αντικειμένων, διερεύνηση, πειραματισμός και επεξεργασία δεδομένων. Μαθηματική έκφραση μέσω προγραμματισμού. Η εικόνα των φυσικών επιστημών στο διαδίκτυο. Ψηφιοποίηση και κατασκευή χαρτών. Παρουσίαση λογισμικών που αφορούν τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών από μαθητές και/ή εκπαιδευτικούς για χρήση σε μαθήματα όπως η γεωγραφία, τα μαθηματικά, η ιστορία κλπ. Η εξέλιξη των τεχνολογιών web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, …, ενσωμάτωση της κρίσιμης διαδικασίας της δημιουργικότητας & της καινοτομίας σε ένα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Παρά τη μακρόχρονη ύπαρξη του Θεωρητικού πλαισίου για την Παιδαγωγική της Ένταξης και την επίμονη ερευνητική ενασχόληση πολλών επιστημόνων με το συγκεκριμένο αντικείμενο, υφίσταται ακόμη μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση της αναπηρίας. Η απουσία ενός ερμηνευτικού μοντέλου και η διατήρηση του θεσμού του ειδικού σχολείου ως το «μαύρο κουτί» της εκπαίδευσης δεν επιτρέπουν την εκκίνηση ενός γόνιμου προβληματισμού για την προσέγγιση της αναπηρίας ως εκπαιδευτικού και όχι ιατρικού-παθολογικού ζητήματος. Το συγκεκριμένο μάθημα αποβλέπει στην συζήτηση και την κριτική ανάλυση των ζητημάτων της αναπηρίας και πραγματεύεται τα παρακάτω θέματα: - Αναπηρία: Ιστορική προσέγγιση, Πολιτική, Αναπηρικά Κινήματα, Διακηρύξεις - Παιδαγωγική της Ένταξης: Θεωρία και Πράξη - Αναπηρία και Κυρίαρχα Εννοιολογικά μοντέλα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εξέταση και πρακτική κατανόηση βασικών εννοιών και όρων που αναφέρονται στις συνθήκες και τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1. Να προσδιορίζουν κεντρικές έννοιες και όρους της θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας και να κατανοούν τις ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις των όρων αυτών 2. Να εφαρμόζουν μεθόδους διερεύνησης της διαδικασίας της διδασκαλίας και των δομικών της παραγόντων 3. Να επιδεικνύουν έμπρακτη κατανόηση διαφορετικών και εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και μορφών σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

Το μάθημα αυτό εστιάζει σε υπολογιστικές εφαρμογές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης /δεύτερης/ξένης. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις βασικές αρχές, στις μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της γλώσσας αλλά και στη γλωσσολογική έρευνα. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, οι διαλέξεις συνδυάζονται με δραστηριότητες στο εργαστήριο Η/Υ όπου οι φοιτητές/τριες:

• θα πειραματιστούν με τη δημιουργία, τη χρήση και την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (ΗΣΚ) στη διδασκαλία και στη γλωσσολογική έρευνα με έμφαση στην ανάλυση λεξικών, γραμματικών και κειμενικών πτυχών της ελληνικής γλώσσας.

• θα μπορούν να ασκηθούν και να διερευνήσουν, μέσω της εκπόνησης σχεδίων εργασίας, τη συμβολή των ΗΣΚ στη διδασκαλία του γλωσσικού γραμματισμού στη σχολική τάξη.

Στόχος της Πρακτικής του Ζ’ Εξαμήνου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού, ειδικού διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προβληματισμού του φοιτητή/τριας αναφορικά με τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του/της. Οι προσεγγίσεις εκκινούν με τα κοινά βασικά ζητήματα των διαφορετικών επιστημονικών αντικείμενων και βαθμιαία αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του καθενός, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να εστιάσει και να δημιουργήσει κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στην όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση της επίδρασης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και εκπαιδευτική πρακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκτός της παρουσίασης και ανάλυσης εννοιών, ορισμών, τεχνικών και εφαρμογών, το μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων που αφορούν παραδείγματα εισαγωγής και χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, προσεγγίζεται ο ρόλος της διατήρησης, της καλλιέργειας και της προώθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού τόσο σε μαθητές ελληνικής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό και φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε μαθητές που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται θέματα "διασπορικής ταυτότητας" σε άμεση συνάρτηση με την εκπαίδευση, το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής παιδείας ομογενών, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση σε διάφορες χώρες, όπου υπάρχουν Έλληνες της διασποράς και αναλύονται οι ανάγκες των διάφορων ομάδων-στόχων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται θεωρητικά ζητήματα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας της και αναλύονται ειδικά μεθοδολογικά και πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε άτομα που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη στη Διασπορά. Τέλος, εξετάζονται και αναλύονται πακέτα εκπαιδευτικού υλικού που έχουν παραχθεί για τις διάφορες ομάδες-στόχους μαθητών ελληνικής καταγωγής.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη του ρόλου των Nέων Tεχνολογιών της Eπικοινωνίας στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών διαστάσεων στην Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης όπως η Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, εκπαίδευση για αλληλεγγύη, εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό, εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης και αναδεικνύονται οι δυνατότητες αλλά και οι περιορισμοί της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια αναλύονται διαθεματικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες κριτική στάση απέναντι στην πρόκληση των Νέων Τεχνολογιών σε σχέση με την προώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές πρακτικές με βάση τις δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων με στόχο να μπορέσουν να παράσχουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος εξετάζεται επισταμένως το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας, ως αποτέλεσμα της κυρίαρχης λογικής που ενσωματώθηκε στη σχολική διαδικασία, αλλά και ως αιτία περαιτέρω διαιώνισης της υφιστάμενης κοινωνικής ανισότητας.

Πρόκειται για μια εισαγωγή στα αντικείμενα, στις έννοιες, στις μεθόδους και τα βασικά ερωτήματα της Παιδαγωγικής. Έχοντας στο επίκεντρο κάθε φορά ένα συγκεκριμένο πρόβλημα της εκπαιδευτικής επικαιρότητας, παρουσιάζεται ο τρόπος διερεύνησης και αντιμετώπισής του από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής. Στο πλαίσιο αυτό σκιαγραφούνται οι πιο σημαντικές παιδαγωγικές θεωρίες και οι διαφορές τους. Επιπλέον, προστίθενται και παρακολουθήσεις διδασκαλιών σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (αναλογεί μία παρακολούθηση ανά βδομάδα για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια) σε ένα εύρος 8 εβδομάδων ανά εξάμηνο. 

Στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΕΤ1 καθώς και δεξιοτήτων ανάπτυξης, χρήσης και αξιολόγησης διαφορετικών κατηγοριών διδακτικών μέσων και υλικών.

Το μάθημα ασχολείται με το εξαιρετικά επίκαιρο και επίμαχο θέμα της "εγγραμματοσύνης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας" (ICT Literacy). Συγκεκριμένα ασχολείται με την εννοιολογική προσέγγιση και το πλαίσιο συγκρότησης του πεδίου της "εγγραμματοσύνης στις ΤΠΕ", την αλληλεπίδρασή της με άλλες μορφές "εγγραμματοσύνης",την μελέτη του ρόλου και του περιεχομένου της στο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού σχολείου και τέλος τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξή της.

Τι είναι και πως δημιουργείται ο ρατσισμός και ο σεξισμός - θεωρία και πολιτική.Ρατσισμός και σεξισμός στο σχολείο.Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Εφαρμογές αντιρατσιστικής, αντισεξιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()