Elements and principles of greek penal law

To μάθημα απευθύνεται σε γερμανόγλωσσους/-ες φοιτητές/-τριες Erasmus. To ρωμαϊκό δίκαιο αποτελεί την κοινή βάση πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Ως ένα βαθμό το ρωμαϊκό δίκαιο επηρεάσθηκε από αρχαία ελληνικά δίκαια και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το μάθημα στοχεύει στην πληρέστερη κατανόηση του ισχύοντος δικαίου. Πηγές και δομές αρχαίων εννόμων τάξεων αποτελούν επίσης αντικείμενο συζήτησης. Παρέχεται τέλος εποπτεία αρχαίων πολιτευμάτων και θεσμών ιδιωτικού δικαίου (π.χ. οικογένεια, κυριότητα, συμβάσεις, ένδικα βοηθήματα κτλ).

The course offers an overview of the rise and development of philosophy of law from Greek antiquity up to the Middle Ages.

The aim of the course is to offer a bird's eye view of the main intellectual and political trends that shaped the way antiquity and middle ages conceived law in the West. This overview shall attempt to track and put forward affinities and differentiations with modern conceptions of law. The course will use as a vehicle of presentation the retrospec! tive projection of the commonplace natural law/legal positivism antithesis back on to antique and medieval schemes of legal thought. Detecting the flaws of such anachronism through reading the classics and discussing the political and ideological context of each era will allow students to grasp the essentials of the historical move from the nomos/physis dialectics within the early Greek polis, through Plato, Aristotle, the Stoics, Greek and Roman, neoplatonism and the christian revolution to the conciliatory thomistic aristotelianism and the emergence of early political modernity.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν νομικά προβλήματα, αρχές και θεσμοί αρχαίων ελληνικών πόλεων - κρατών. Γίνεται επεξεργασία διαφόρων πηγών αρχαίου ελληνικού δικαίου, κυρίως δικανικοί λόγοι αττικών ρητόρων. Μελετώνται περίφημες δικαστικές υποθέσεις μέσα στο πολιτικό τους πλαίσιο με σκοπό την ανασύσταση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα και τη συγκριτική μελέτη όχι μόνο νομικών θεσμών αρχαίων πόλεων - κρατών, αλλά και, τηρουμένων των αναλογιών, νομικών προβλημάτων που αναφύονται και σήμερα στο ισχύον δίκαιο. Οι φοιτητές/-τριες παρουσιάζουν προφορικά ένα θέμα της επιλογής τους στην τάξη και οι γνώσεις τους αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

To μάθημα 'Ιnstitutions of Roman Private Law' παρέχει μια εποπτεία διαφόρων θεσμών του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου και των αρχών που τους διέπουν. Το μάθημα ακολουθεί την τριμερή διαίρεση της νομικής ύλης από το ρωμαίο νομομαθή Γάιο σε Δίκαιο των Προσώπων (personae), Δίκαιο των Πραγμάτων (res), Δίκαιο των Αγωγών (actiones). Συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση συγκεκριμένων θεσμών του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου που έλκουν την καταγωγή τους από το ρωμαϊκό δίκαιο.

The aim of this course is to introduce students to the International and European Union social law and policy. The European Union emerges in the 21st century as a unique entity in the world constitutional order encompassing the majority of European States. The basic area of coverage of this course is current issues of European Union social law and policy. That, in practice will also cover a wide area of EU substantive law, through which the socio-economic life of the Union is regulated. Relevant EU Treaties will be analyzed, as well as the European Union Charter of Fundamental Rights, which serves as a new “Bill of Rights” for European citizens. Furthermore, students will be acquainted with major EU social policy case-law and secondary legislation in the fields of employment rights and work organisation, non-discrimination and gender equality law, fundamental rights and freedoms, social dialogue and employee participation. By the end of this course, students should be able to comprehend some of the major issues of the European social integration process and to distinguish the specific features of the European social model in an international and comparative law perspective.  

Στο μάθημα διαδάσκεται η διαδικασία επίλυσης ίδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας, δηλαδή διαφορών που συνδέονται είτε ως προς τα υποκείμενα είτε ως προς το αντικείμενό τους με διαφορετικά κάτη. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν ουσιώδη ζητήματα, όπως η διεθνής δικαιοδοσία, η επίδοση δικογράφων και αποφάσεων σε άλλα κράτη, η διενέργεια αποδείξεων στην αλλοδαπή και η εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
 • I. Εισαγωγή: τεχνική περιγραφή, βασικές έννοιες και νομική θεμελίωση
 • II. Ελευθερία της επικοινωνίας και της έκφρασης, ο Τύπος στο Διαδίκτυο.
 • III. Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, δικαίωμα στην εικόνα
 • IV. Ονόματα χώρου.
 • V. Προστασία ιστοσελίδων με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.
 • VI. Παράνομο περιεχόμενο, χρήση σημάτων, AdWords, metatags κλπ.
 • VII. Περιεχόμενο προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως Hyperlinks, thumbnails, Google Book Search VIII. Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • IX. Συμβάσεις από απόσταση
 • X. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • XI. Ζητήματα ευθύνης
 • XII. Αστικό δίκαιο: Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως, κατάρτιση συμβάσεων στο Διαδίκτυο, πλειστηριασμοί XIII. Διαδικτυακές συμβάσεις: web design, πρόσβαση, domain, cloud computing, κ.ά. XIV. Εφαρμοστέο δίκαιο και διεθνής δικαιοδοσία.

In the recent years, comparative legal studies have increasingly gained great practical and theoretical importance. All developments relating to globalization and European integration, such as the increasing demand for legal information require thorough knowledge of foreign law, To this end, we shall combine the classical teaching of comparative law, which refers to the study of the great legal systems and cultures of the world with the theoretical foundations of this discipline. Therefore, after the presentation of the notion, the functions and the methodological principles of comparative law, we shall examine the classification and the basic features of the the civil law, common law and East-Asian legal systems,

The course introduces the basic concepts of all branches of Greek Civil Law (i.e. General Principles, Law of Obligations, Property Law, Family Law, Succession Law), while providing a more in depth examination of selected topics, such as the protection of the “personality right”, culpa in contrahendo, liability in contract and in tort, security rights, cohabitation, and forced heirship.

This course examines the connecting bridges between Legal and Economic Science: rational, purposive action, their common goal (the regulation of social relationships), their normative aspect, etc. It then analyzes: (a) the relationship between legal rules and policies aiming at economic efficiency, and (b) The connection of fundamental concepts of economics with legal and political rules, by means of case studies (e.g. regarding legislation and incentives, the dysfunctions arising from the action of organized pressure groups and the increasing bureaucracy, economic inequalities within the contemporary welfare state, social policies as a result of the trade-off between social equality and economic efficiency, and so on). In the last half of the course, economic analysis is applied to particular branches of Law: property law (with an emphasis on the Coase Theorem), contract law, torts, environmental law, criminal law (exami! ned primarily through the lens of Gary Becker’s theory of the rational criminal), and finally, family law. It should be noted that prior knowledge of economics is not required in order to attend this course.

The Evolution & Challenges of Cybercrime. Defining Cybercrime & International Instruments against cybercrimes, Basic terms. Offences where computer is the target; malicious software. Illegal access. Impairment of data, misuse of devices, interception of data. Computer Fraud. Child pornography. Other Sexual offences (grooming, etc.). Attacks against information systems. Crimes against intellectual property and personal data. Jurisdiction & Evidence. Digital Investigation of Crimes.