Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικητικής Δικονομίας (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικές ελευθερίες, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία) 

Εξετάσεις στη Υ37 Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου & Διοικ. Δικον.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, ιδιως από τα δικαστήρια, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας παρουσιάζεται η νομολογία ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά επίκαιρων επιμέρους θεματικών.

Συνδυαστικό μάθημα εμβάθυνσης βασισμένο σε συνδυαστικές πρακτικές ασκήσεις από τους κλάδους του δικαίου των εταιριών, δικαίου αξιογράφων και πτωχευτικό δίκαιο και στην επεξεργασία νομολογίας.

7η άσκηση.pdf7η άσκηση.pdf

Με επιμέλεια των διδασκόντων επιλέγονται διαφορετικές κάθε εξάμηνο ειδικές θεματικές από το σύνολο της ύλης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, και γι’ αυτές ετοιμάζεται ειδικό τεύχος διδασκαλίας (δωρεάν διανεμόμενο σε έντυπη μορφή ή και ηλεκτρονικά). Το τεύχος περιλαμβάνει το σύνολο της κρίσιμης ανά θεματική νομολογίας και βιβλιογραφίας, και ορισμένα πρακτικά ζητήματα, που προϋποθέτουν επαρκή γνώση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. To τεύχος περιλαμβάνει ακόμα θεματικές του δικονομικού δικαίου, που δεν διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα, Συχνά, στη διδασκαλία περιλαμβάνονται και αποφάσεις υπερεθνικών δικαστηρίων, όπως λ.χ του ΔΕΕ, ή του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι φοιτητές κατανέμονται σε δύο κατά κανόνα τμήματα (στο εαρινό, αλλά και στο χειμερινό εξάμηνο), και το μάθημα διδάσκεται σε κάθε τμήμα 4 ώρες εβδομαδιαίως. Ο τρόπος διδασκαλίας είναι προσανατολισμένος στην ιδιαίτερη αποστολή του μαθήματος. Αντίθετα με τα προηγούμενα εξάμηνα οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τους προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 1) σύνταξη σχετικής γραπτής εργασίας με αντικείμενο μία από τις διδασκόμενες ενότητες 2) συλλογική προετοιμασία για τη συμμετοχή σε ειδικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη λήξη της διδακτικής περιόδου και λίγο πριν τις εξετάσεις, ή συλλογική επίσης προετοιμασία για την διεξαγωγή εικονικής δίκης, στην οποία οι φοιτητές μετέχουν ως δικαστές, ή ως δικαστικοί πληρεξούσιοι των διαδίκων. Η συμμετοχή στις παραπάνω επιπλέον δραστηριότητες είναι προαιρετική και δεν πριμοδοτείται βαθμολογικά, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων. Πρωταρχικός στόχος πάντως στην Εμβάθυνση παραμένει η συστηματική διδασκαλία των δικαστικών αποφάσεων, ως προς τη δομή και την ερμηνευτική διαδικασία που ακολουθούν τα ελληνικά δικαστήρια. 

Ανάλυση των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και σε διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά κείμενα, με αναφορές στη θεωρία και τη νομολογία, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή.