Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Το δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, αξίωση, αγωγή, ένσταση, σύ- σταση και απώλεια δικαιώματος, άσκηση δικαιώματος, σύγκρουση δι- καιωμάτων, κατάχρηση δικαιώματος, προστασία δικαιώματος), φυσικά πρόσωπα (ιδιότητες, εξατομίκευση, ύπαρξη και τέλος, ικανότητα για δικαι- οπραξία και ικανότητα δικαίου, προστασία προσωπικότητας, ευθύνη και υπαιτιότητα), νομικά πρόσωπα (έννοια, διακρίσεις, διοίκηση, δικαιοπραξί- ες νομικού προσώπου, ευθύνη νομικού προσώπου, τέλος νομικού προσώ- που, σωματείο, ίδρυμα, επιτροπή εράνων), χρόνος (σημασία, προσδιορι- σμός και υπολογισμός, προθεσμίες, παραγραφή, αποσβεστικές προθεσμίες) 

Το αντικείμενο του μαθήματος συνίσταται στην παρουσίαση / ανάλυση των διατάξεων ποινικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους ειδικούς νόμους:

  • (α) Ν. 4139/2013 [Νόμος «περί εξαρτησιογόνων ουσιών»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της διακίνησης και της χρήσης εξαρτησιογόνων (ναρκωτικών) ουσιών.
  • (β) Ν. 2168/1993 [«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής μεταχείρισης της κατοχής και χρήσης όπλων.
  • (γ) Ν. 3386/2005 [«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»], όπως ισχύει μετά και τη θέση σε ισχύ του Ν. 4251/2014 [«Κώδικας Μετανάστευσης»], ο οποίος διατήρησε σε ισχύ κεντρικές ποινικές διατάξεις του πρώτου. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της «παράνομης εισόδου» αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
  • (δ) Ν. 2960/2001 [«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της λαθρεμπορίας.
  • (ε) Ν. 2121/1993 [«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • (στ) Ν. 2472/1997 [«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»]. Συζητούνται τα κεντρικά ζητήματα που άπτονται της ποινικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη νομική επιστήμη και σκέψη καθώς και η κατανόηση βασικών εννοιών του αστικού δικαίου, και ιδίως του προσώπου και του δικαιώματος, που εμπίπτουν στην ύλη του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα και συνιστούν θεμέλια για την περαιτέρω νομική τους παιδεία. 

Κράτος-Σύνταγμα-πολίτευμα-όργανα του κράτους-διάκριση των λειτουργιών- συνταγματικές αρχές-αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στην κατανόηση του δικαίου των ενδίκων μέσων καθώς και της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω παραδόσεων, επίλυσης πρακτικών ασκήσεων και ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων.Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετα ζητήματα ενδίκων μέσων και αναγκαστικής εκτέλεσης, να συντάσσουν σχετικά δικόγραφα και να είναι σε θέση να επεξεργαστούν δικαστικές αποφάσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος κρατικος προυπολογισμος, αρχες κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμοδιότητες , δικονομία. 

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, ιδιως από τα δικαστήρια, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Δικονομίας παρουσιάζεται η νομολογία ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σειρά επίκαιρων επιμέρους θεματικών.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()