Η πτώχευση ως συλλογική εκτέλεση Εξωδικαστικός μηχανισμός Προπτωχευτικές συμφωνίες εξυγίανσης Ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο (πτωχευτική ικανότητα, λόγοι πτώχευσης, διαδικασία, πτωχευτική απαλλοτρίωση, έννομη θέση πιστωτών, τύχη συμβάσεων, αποχωρισμός/πτωχευτική διεκδίκηση, πτωχευτική ανάκληση) Αναγγελία, επαλήθευση και κατάταξη των απαιτήσεων Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου Πρόνοιες για την πρώτη κατοικία

Γενική θεωρία αξιογράφων Έκταξη Συναλλαγματική Γραμμάτιον εις διαταγήν Επιταγή

Εμβαθυνση στα καιρια ζητήματα ουσιαστικου ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας

γενικό εμπορικό δίκαιο στα γερμανικά, με έμφαση σε συγκριτική προσέγγιση και σε θέματα με ενωσιακή διάσταση

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Τετάρτη: ώρες 18:30-20:00 στην αίθουσα 312

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Δευτέρα 13:00-14:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr

Η συνταγματική κατοχύρωση και η προστασία των συνταγματικών ελευθεριών. Έννοια, κατηγορίες και περιορισμοί των ελευθεριών και δικαιωμάτων. Συρροή και σύγκρουση δικαιωμάτων. Η αρχή της αξίας του ανθρώπου. Η αρχή της ισότητας. Η προσωπική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, η προσωπική ασφάλεια. Οι σύγχρονες διαστάσεις της ιδιωικότητας. Ελευθερία της έκφρασης και της δημόσιας επικοινωνίας. Θρησκευτική ελευθερία. Ελευθερίες της συλλογικής δράσης. Κοινωνικά δικαιώματα (στην υγεία, στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, στην οικογένεια και στο γάμο)

To μάθημα θα διδάσκεται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022 σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Δευτέρα: ώρες 11:00-13:00 στην αίθουσα 112 (με πρόσθετη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου ΖΟΟΜ)

Τετάρτη: ώρες 08:30-10:00 μόνο διαδικτυακά μέσω του εξής συνδέσμου της πλατφόρμας ΖΟΟΜ:

https://authgr.zoom.us/j/98663076876?pwd=UC9VY1MvN2dubTJtUTZ2TnBralBwdz09

Meeting ID: 986 6307 6876

Passcode: 941420

Ώρες ακρόασης φοιτητών/τριών: Δευτέρα 13:00-14:00 στο γραφείο 402

e-mail επικοινωνίας: dgoulas@law.auth.gr

Το Διοικητικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τους κανόνες της διοικητικής διαδικασίας, καθώς και τα συναφή δικαιώματα των πολιτών. Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η έννοια και η οριοθέτηση της δημόσιας διοίκησης, η έννοια και οι διακρίσεις  της διοικητικής πράξης, οι επιμέρους πτυχές της διοικητικής διαδικασίας (πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, γνωμοδοτική διαδικασία κ.ο.κ.), οι κανόνες για τα μονομελή και συλλογικά όργανα της διοίκησης, οι κανόνες σχετικά με την έναρξη και λήξη ισχύος της πράξης και οι διοικητικές προσφυγές. Τέλος, στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η αστική ευθύνη του δημοσίου.