Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Κληρονομικό Δίκαιο στην έννομη τάξη, οι λόγοι της κληρονομικής διαδοχής, η κτήση και η απώλεια του κληρονομικού δικαιώματος (αποδοχή, αποποίηση, αποκλήρωση και αναξιότητα) .

- ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ : Η έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης, ο τύπος των διαθηκών, το περιεχόμενο διαθήκης -εγκατάσταση κληρονόμου, κληροδοσία, κληρονομικό καταπίστευμα, υποκατάσταση κληρονόμου και προσαύξηση μερίδας, αιρέσεις και προθεσμίες σε διαθήκη-, προϋποθέσεις κύρους του περιεχομένου της διαθήκης, ανάκληση διαθήκης, δημοσίευση διαθήκης, ερμηνεία διαθηκών και ερμηνευτικοί κανόνες.

- ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Τα χαρακτηριστικά της, οι τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, η συνεισφορά.

- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Έννοια, σκοπός και νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας, δικαιούχοι, ποσοστό και υπολογισμός της νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία νόμιμης μοίρας.- Προστασία του κληρονόμου.

- Κληρονομητήριο και Αγωγή περί κλήρου.

- Δωρεά αιτία θανάτου. 

The aim of the course is to offer a bird's eye view of the main intellectual and political trends that shaped the way antiquity and middle ages conceived law in the West. This overview shall attempt to track and put forward affinities and differentiations with modern conceptions of law. The course will use as a vehicle of presentation the retrospec! tive projection of the commonplace natural law/legal positivism antithesis back on to antique and medieval schemes of legal thought. Detecting the flaws of such anachronism through reading the classics and discussing the political and ideological context of each era will allow students to grasp the essentials of the historical move from the nomos/physis dialectics within the early Greek polis, through Plato, Aristotle, the Stoics, Greek and Roman, neoplatonism and the christian revolution to the conciliatory thomistic aristotelianism and the emergence of early political modernity.

The Evolution & Challenges of Cybercrime. Defining Cybercrime & International Instruments against cybercrimes, Basic terms. Offences where computer is the target; malicious software. Illegal access. Impairment of data, misuse of devices, interception of data. Computer Fraud. Child pornography. Other Sexual offences (grooming, etc.). Attacks against information systems. Crimes against intellectual property and personal data. Jurisdiction & Evidence. Digital Investigation of Crimes.

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, 19ος-20ός αι.

Θεωρητικό μάθημα με παραδόσεις και ασκήσεις.
Άρθρα 1-494 ΚΠολΔ και παρεμπιπτόντως ειδικές διαδικασίες. Ειδικότερα η διδασκαλία αφορά: Τον οργανισμό δικαστηρίων, το δικονομικό και ουσιαστικό αντικείμενο της πολιτικής δίκης, τις θεμελιώδεις δικονομικές αρχές στην απονομή δικαιοσύνης για την επίλυση των ιδιωτικού δικαίου διαφορών, τη διαδικασία στον α΄ βαθμό δικαιοδοσίας, τις γενικές διατάξεις του δικαίου αποδείξεως και τα κατ' ιδίαν αποδεικτικά μέσα.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()