Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()

Δίκαιο της υγείας είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που αποβλέπουν στην προστασία του αγαθού της υγείας. Με τον κλάδο αυτό εκδηλώνεται η μέριμνα του Κράτους για την αποκατάσταση και την προληπτική προστασία της υγείας. Οι κανόνες του δικαίου της υγείας είναι πολυσχιδείς και συνθέτουν ως σύνολο έναν αυτόνομο και οριζόντιο κλάδο. Το δίκαιο της υγείας δεν στηρίζεται σε μια ομοιογένεια τεχνικών, αφού προστρέχει τόσο στο δημόσιο όσο και το ιδιωτικό. Εκείνο που προσδίνει ιδιαιτερότητα και ενότητα σε αυτόν το νέο κλάδο του δικαίου είναι η εστίασή του στο ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης υγείας. 

Διδασκαλία ενωσιακών ελευθεριών και ενωσιακού δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού.

Στο επιλογής αυτό μάθημα εξετάζεται ύλη του αστικού δικονομικού δικαίου (jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υποθέσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πρωτογενής παροχή ένδικης προστασίας χωρίς την ύπαρξη προϋφιστάμενης διαφοράς. Κατά την παράδοση του μαθήματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και αφετέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών, του εμπράγματου, του οικογενειακού, του κληρονομικού ή του εμπορικού δικαίου

Εισαγωγικά, διδάσκεται η διάκριση και η διασταύρωση των δικαιοδοσιών (διοικητικής, ποινικής, πολιτικής), με αναφορές στο Σύνταγμα και με έμφαση στο αντικείμενο του αστικού δικονομικού δικαίου και στους σκοπούς της πολιτικής δίκης. Ως κύριο αντικείμενο του μαθήματος καθορίζεται η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων. Η διδασκαλία εκτείνεται από την κάταρξη της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης, οι διακρίσεις, η άσκηση και οι συνέπειες άσκησης της αγωγής, οι αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετες δίκες καθώς και οι περιπτώσεις συμμετοχής τρίτων προσώπων στη δίκη. Στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Απόδειξης καθώς και του δικονομικού πλαισίου των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων. Τέλος, διδάσκονται οι τρόποι κατάργησης και η περάτωσης της δίκης, με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Ζητήματα από την Ι.Κ.Ε., συνεταιρισμούς (αστικούς και αγροτικούς), λογιστικής των εμπορικών εταιριών, όπως επίσης και άλλες ειδικές μορφές εταιριών. 

PROTYPA_KATASTATIKA.pdfPROTYPA_KATASTATIKA.pdf

ΕΝΝΟΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ-ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Κληρονομικό Δίκαιο στην έννομη τάξη, οι λόγοι της κληρονομικής διαδοχής, η κτήση και η απώλεια του κληρονομικού δικαιώματος (αποδοχή, αποποίηση, αποκλήρωση και αναξιότητα) .

- ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ : Η έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαθήκης, ο τύπος των διαθηκών, το περιεχόμενο διαθήκης -εγκατάσταση κληρονόμου, κληροδοσία, κληρονομικό καταπίστευμα, υποκατάσταση κληρονόμου και προσαύξηση μερίδας, αιρέσεις και προθεσμίες σε διαθήκη-, προϋποθέσεις κύρους του περιεχομένου της διαθήκης, ανάκληση διαθήκης, δημοσίευση διαθήκης, ερμηνεία διαθηκών και ερμηνευτικοί κανόνες.

- ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Τα χαρακτηριστικά της, οι τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, το κληρονομικό δικαίωμα του επιζώντος συζύγου, η συνεισφορά.

- ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ: Έννοια, σκοπός και νομική φύση του δικαιώματος της νόμιμης μοίρας, δικαιούχοι, ποσοστό και υπολογισμός της νόμιμης μοίρας, προσβολή και προστασία νόμιμης μοίρας.- Προστασία του κληρονόμου.

- Κληρονομητήριο και Αγωγή περί κλήρου.

- Δωρεά αιτία θανάτου. 

The aim of the course is to offer a bird's eye view of the main intellectual and political trends that shaped the way antiquity and middle ages conceived law in the West. This overview shall attempt to track and put forward affinities and differentiations with modern conceptions of law. The course will use as a vehicle of presentation the retrospec! tive projection of the commonplace natural law/legal positivism antithesis back on to antique and medieval schemes of legal thought. Detecting the flaws of such anachronism through reading the classics and discussing the political and ideological context of each era will allow students to grasp the essentials of the historical move from the nomos/physis dialectics within the early Greek polis, through Plato, Aristotle, the Stoics, Greek and Roman, neoplatonism and the christian revolution to the conciliatory thomistic aristotelianism and the emergence of early political modernity.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()