Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()

Κράτος-Σύνταγμα-πολίτευμα-όργανα του κράτους-διάκριση των λειτουργιών- συνταγματικές αρχές-αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στην κατανόηση του δικαίου των ενδίκων μέσων καθώς και της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω παραδόσεων, επίλυσης πρακτικών ασκήσεων και ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων.Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αντιμετωπίζουν σύνθετα ζητήματα ενδίκων μέσων και αναγκαστικής εκτέλεσης, να συντάσσουν σχετικά δικόγραφα και να είναι σε θέση να επεξεργαστούν δικαστικές αποφάσεις. 

Περιεχόμενο Μαθήματος κρατικος προυπολογισμος, αρχες κατάρτισης και ψήφισης του προυπολογισμού, Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμοδιότητες , δικονομία. 

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, ιδιως από τα δικαστήρια, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων

Ιστορική εισαγωγή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου - Υποκείμενα και Γενική θεωρία των Πηγών του Διεθνούς Δικαίου - Διεθνές Δίκαιο και εσωτερική έννομη τάξη - Εισαγωγή στο Δίκαιο του ΟΗΕ - Δίκαιο Θάλασσας - Ανθρώπινα δικαιώματα - Διεθνείς Οργανισμοί - Κρατική Ευθύνη - Διεθνής Δικαιοσύνη

Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, 19ος-20ός αι.

Εισαγωγή των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες των ιδιωτικών σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας και το εφαρμοστέο σ' αυτές δίκαιο. Το μάθημα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Μελέτη των διαφόρων μορφών πολιτευμάτων, των αρχών που τα διέπουν και της σύγχρονης εξέλιξής τους. Συγκριτική επισκόπηση των πολιτειακών συστημάτων των κρατών μελών της ΕΕ στην προοπτική της πολιτικής ενοποίησης της Ένωσης.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ()