Βακτήρια του γένους Mycobacterium. Φυματίωση - Παραφυματίωση

Στο συγκεκριμένο μάθημα δίνονται πληροφορίες για τα βακτήρια του γένους Mycobacterium καθώς και για τα νοσήματα στα οποία αυτά εμπλέκονται. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση της Φυματίωσης, νοσήματος με ιδιαίτερη σημασία για τα ζώα και την Δημόσια Υγεία, καθώς και της Παραφυματίωσης.

Mycobacterium_spp_19032024.pdfMycobacterium_spp_19032024.pdf