Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τα εμβολιακά προγράμματα που αφορούν στο σκύλο και στη γάτα. Βασικές αρχές πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων στα καταφύγια σκύλων και γατών. 

Η ευρεία χρήση των ζώων εργαστηρίου (μυς, επίμυς, κόνικλος, αμφίβια κ.ά) στις βιολογικές επιστήμες καθιστά την εκπαίδευση των φοιτητών Κτηνιατρικής αναγκαία συνθήκη. Με δεδομένο το γεγονός ότι η ισχιούσα κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει την παρουσία του κτηνιάτρου κατά τη διενέργεια πειραματισμών σε ζώα γίνεται αντιληπτό ότι ο κτηνίατρος πρέπει να διαθέτει εκείνα τα προσόντα ώστε να διαφυλάξει τόσο την πειραματική διαδικασία, όσο και την ευζωία των ζώων. Έτσι, λοιπόν, η κατανόηση των βασικών αρχών της φυσιολογίας των ζώων εργαστηρίου είναι προαιτούμενη για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των πειραματισμών. Οι στόχοι του μαθήματος «Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου» είναι ακόλουθοι: 1. Η κατανόηση των βασικών αρχών της Επιστήμης των Ζώων Εργαστηρίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η βιολογία και η σωστή διαχείριση-εκτροφή των ζώων εργαστηρίου, η συμμόρφωση στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, οι εναλλακτικές λύσεις και οι ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με τους πειραματισμούς στα ζώα και η εξασφάλιση της ευζωίας τους. 2. Η κατανόηση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής πειραματισμών σε ζώα. 3. Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ζωικού είδους ως προς τους φυσιολογικούς και φυσιοπαθολογικούς μηχανισμούς του και η συσχέτιση αυτών με την πειραματική διαδικασία. 4. Η εξοικείωση με τα πιο διαδεδομένα ζώα εργαστηρίου, ως προς τον χειρισμό, τα αναισθητικά πρωτόκολλα και τη λήψη βιολογικών υλικών. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της τοπογραφίας και των ανατομικών σχέσεων των δομών, των οργάνων και των κοιλοτήτων του σώματος των κατοικίδιων θηλαστικών καθώς και η συσχέτιση της τοπογραφικής ανατομικής με την απεικονιστική διαγνωστική και την κλινική πράξη. Θα διδαχθεί επίσης η αναγνώριση των ψηλαφητών οστέινων προεξοχών του σώματος και η προβολή των οργάνων της κοιλιακής κοιλότητας στην επιφάνεια του σώματος και η χρήση τους ως οδηγά σημεία για την πραγματοποίηση βασικών κλινικών παρεμβάσεων. Έμφαση θα δοθεί και στην κατανόηση της συγκριτικής τοπογραφικής και κλινικής ανατομικής στα διάφορα είδη των κατοικίδιων θηλαστικών (ίππος, βους, χοίρος, αίγα, πρόβατο, σκύλος, γάτα). 

Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα σαρκοφάγων, ιπποειδών και χοίρου

Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα μηρυκαστικών, πτηνών και κουνελιών.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και δράσης, με τη μετάδοση βασικών γνώσεων της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, την εξοικείωση με την έννοια του «επιχειρείν» και την ανάπτυξη θετικής στάσης/νοοτροπίας στους κτηνιάτρους φοιτητές/τριες που θα τους ενθαρρύνoυν και θα τους στηρίξουν να ιδρύσουν μια δική τους (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) επιχειρηματική κτηνιατρική/κτηνοτροφική μονάδα ή να αναπτύξουν επαγγελματικές δραστηριότητες αυτο-απασχόλησης ή ακόμα ως
εργαζόμενοι να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων απασχόλησής τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχονται βασικές γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης, σχεδιασμού και μάρκετινγκ, αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, δίνονται στοιχεία εμπορικού και εργατικού δικαίου, στοιχεία φορολογίας εισοδήματος, καθώς και θέμαμα νομικής μορφής δράσης των επιχειρήσεων.

Διαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση .... [Μπάτζιος, 24  Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση .... [Μπάτζιος, 24 Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ....[Θεοδωρίδης, 24 Νοεμ. 2017].pdfΔιαφάνειες Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ....[Θεοδωρίδης, 24 Νοεμ. 2017].pdf

Το μάθημα ασχολείται με τις βασικές αρχές της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου, με τις ισχύουσες νομοθεσίες τόσο για την καλή διαβίωση και ευζωία των ζώων, αλλά και για την αδειοδότηση πειραματισμών. Γίνεται επίσης παρουσίαση βασικών χειρισμών των ζώων καθώς και της μακροσκοπικής τους ανατομικής.