ΓΘΥ204 Γενική Φυσική IV (Οπτική - Κυματική)

Περιεχόμενα

■ Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος.

■ Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

■ Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Ασκήσεις

■ Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις

■ Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύθερη διάδοση κυμάτων, αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις

■ Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις

■ Πόλωση του φωτός: Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις

■ Πόλωση του φωτός: Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότητες. Ασκήσεις

■ Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία, διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός, συμφωνία πηγών.

■ Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις

■ Περίθλαση του φωτός: Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, περίθλαση από σχισμή. Ασκήσεις

■ Περίθλαση του φωτός: Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις