Εισαγωγή στη Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και αξιολόγηση υπολογιστικών συστημάτων. Οργάνωση και Διαχείριση της Πληροφορίας, Αριθμητικά δεδομένα, Αριθμοί κινητής υποδιαστολής, Αναπαράσταση εικόνας, ήχου, Εντολές, είδη εντολών γλώσσας μηχανής, Τρόποι διευθυνσιοδότησης, Ταξινόμηση υπολογιστών CISC-RISC. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, Αριθμητικές – λογικές μονάδες, Αρχείο καταχωρητών, Μονάδα ελέγχου, Μικροπρογραμματισμός, Νανοπρογραμματισμός, Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας δεδομένων. Σύστημα μνήμης, Τεχνολογία μνημών, Ιεραρχία μνήμης. Κρυφή μνήμη, Οργάνωση κρυφής μνήμης, Κύρια μνήμη, Οργάνωση κύριας μνήμης, Ιδεατή μνήμη. Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου, Αρτηρίες σύγχρονες - ασύγχρονες, Σήματα διακοπής, Διαδικασία άμεσης προσπέλαση στη μνήμη. 

Βασικές έννοιες σφαιρικής αστρονομίας - Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων, Τρίγωνο θέσης - Συστήματα και μέτρηση χρόνου - Αποστάσεις αστέρων - Αστρική φωτομετρία και αστρικά μεγέθη - Δείκτες χρώματος, Θερμοκρασία αστέρων - Σχηματισμός και ένταση φασματικών γραμμών - Φάσματα και φασματική ταξινόμηση αστέρων - Ήλιος - Οι Πλανήτες και οι Δορυφόροι τους - Μικροί Πλανήτες - Κομήτες - Βασικές έννοιες αστρικής εξέλιξης και των τελικών σταδίων της - Διπλοί και Μεταβλητοί αστέρες - Χαρακτηριστικά, ταξινόμηση,σμήνη και εξέλιξη γαλαξιών - Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας - θεωρίες δημιουργίας και εξέλιξης του σύμπαντος - Κοσμολογικά πρότυπα

Σύντομη εισαγωγή στην θεωρία των βαρυτικών ρευστών και των μελανών σωμάτων. Δημιουργία αστέρων από μεσοαστρικά νέφη. Αστέρες σε υδροδυναμική/υδροστατική ισορροπία. Αστρικοί άνεμοι και αστρικοί πίδακες. Αστρική εξέλιξη, δίσκοι προσαύξησης, τελικές καταστάσεις αστέρων, εκφυλισμένη ύλη. Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων και μελανές οπές.

Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα. Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. · Τυρβώδη διάχυση. Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς. Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής.· Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Μοντέλο θυσάνου του Gauss. Πρακτική άσκηση. 

Πρώτη προσέγγιση στα θαυμαστά φαινόμενα του μικρόκοσμου! Κλίμακα μεγέθους των ατόμων ~10^-10 m.

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών