Ραδιοτηλεσκόπια. Τηλεσκόπια ακτινών Χ και ακτινών γ. Πολωσιμετρία ραδιοπηγών. Ραδιοεκπομπή από το ηλιακό σύστημα. Ιονισμένες περιοχές. Υπολείμματα υπερκαινοφανών. Αστέρες νετρονίων. Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες. Αστρονομία στο υπέρυθρο, σε ακτίνες Χ και σε ακτίνες γ. 

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Εισαγωγή στη Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και αξιολόγηση υπολογιστικών συστημάτων. Οργάνωση και Διαχείριση της Πληροφορίας, Αριθμητικά δεδομένα, Αριθμοί κινητής υποδιαστολής, Αναπαράσταση εικόνας, ήχου, Εντολές, είδη εντολών γλώσσας μηχανής, Τρόποι διευθυνσιοδότησης, Ταξινόμηση υπολογιστών CISC-RISC. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, Αριθμητικές – λογικές μονάδες, Αρχείο καταχωρητών, Μονάδα ελέγχου, Μικροπρογραμματισμός, Νανοπρογραμματισμός, Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας δεδομένων. Σύστημα μνήμης, Τεχνολογία μνημών, Ιεραρχία μνήμης. Κρυφή μνήμη, Οργάνωση κρυφής μνήμης, Κύρια μνήμη, Οργάνωση κύριας μνήμης, Ιδεατή μνήμη. Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου, Αρτηρίες σύγχρονες - ασύγχρονες, Σήματα διακοπής, Διαδικασία άμεσης προσπέλαση στη μνήμη. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα. Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. · Τυρβώδη διάχυση. Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς. Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής.· Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Μοντέλο θυσάνου του Gauss. Πρακτική άσκηση. 

• Εισαγωγή στις επιφάνειες και τις νανοδομές. Οι σημαντικές διαφορές από τα υλικά όγκου. • Θερμοδυναμική & ηλεκτρονικές ιδιότητες των επιφανειών: ενεργειακό κόστος για τη δημιουργία νέων επιφανειών, επιφανειακή τάση & ενέργεια, αναδόμηση επιφανειών, συνάρτηση έργου, ηλεκτρονική συγγένεια, επιφανειακές καταστάσεις. • Συνθήκες κενού για την ανάπτυξη & τον χαρακτηρισμό νανοδομών και καθαρών επιφανειών. Χαρακτηριστικά του υπερ-υψηλού κενού, στοιχεία κινητικής θεωρίας, η αγωγιμότητα στα συστήματα κενού, είδη αντλιών & μετρητών κενού, επιλογή υλικών. • Επιταξιακές μέθοδοι ανάπτυξης λεπτών υμενίων & νανοδομών (επιταξία μοριακής δέσμης, χημική εναπόθεση ατμών και οι τροποποιήσεις τους) • Τεχνικές για τον χαρακτηρισμό επιφανειών & νανοδομών : χημική σύσταση (AES, XPS, SIMS, micro-XRF), δομή της επιφάνειας και έλεγχος της ανάπτυξης μονοστρωματικών υμενίων (LEED, RHEED), ακτινοβολία σύχροτρον και η μη-καταστροφική ταυτοποίηση της νανοδομής ( EXAFS & SEXAFS) και της ηλεκτρονικής δομής (NEXAFS, UPS,ARUPS). • Φωτολιθογραφία και οι τρέχουσες εξελίξεις της για την κατασκευή νανοδομών με την τεχνολογία top-down. Στοιχεία κατασκευής νανοδομών με τεχνολογίες bottom-up • Εισαγωγή στην διάχυση & την οξείδωση επιφανειών.

1. εισαγωγή 2016-17.pdf1. εισαγωγή 2016-17.pdf

Διδασκαλία των βασικών αρχών της μηχανικής των ρευστών και των νόμων που διέπουν την ισορροπία αλλά και την κίνησή τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγικά στοιχεία για την ατμόσφαιρα της Γης, την υγρασία στην ατμόσφαιρα, τη θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα, τη στατική της ατμόσφαιρας, τη φυσική των νεφών, τη κίνηση αέριων μαζών, τα μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα, τη γενική κυκλοφορία στην τροπόσφαιρα καθώς και την πρόγνωση καιρού.