Θεωρία Σφαλμάτων. Άσκηση: Βολές σε στόχο: Τυχαία – Συστηματικά σφάλματα. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, % σφάλμα, κατανομή σφαλμάτων. Συνδυασμός – διάδοση σφαλμάτων. Εφαρμογή: πείραμα βολών σε στόχο με σύγχρονη καταγραφή σε Η/Υ. Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Νόμος του Ohm: Γραφικές παραστάσεις πειραματικών μετρήσεων σε γραμμικούς και λογαριθμικούς άξονες. Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Εφαρμογή: πείραμα επιβεβαίωσης νόμου του Ohm σε γραμμικό αντιστάτη. Παρεκκλίσεις από την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Μελέτη μη γραμμικού αντιστάτη: Πηγές σφαλμάτων σε σύνθετο πείραμα. Αποκλίσεις από τη γραμμική συμπεριφορά. Εφαρμογή: πείραμα μέτρησης αντίστασης θερμίστορ. Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων μέτρησης και μεθοδολογίες χρήσης τους: Μέτρηση θεμελιωδών φυσικών μεγεθών. Οργανολογία αναλογικών και ψηφιακών οργάνων, χαρακτηριστικά, κλίμακες, πηγές σφαλμάτων. Εφαρμογή: Εξαναγκασμένος μηχανικός ταλαντωτής. Μέτρηση ταχύτητας – επιτάχυνσης σώματος κινούμενου σε ευθύγραμμη τροχιά (Αεροδιάδρομος): Μελέτη της ομαλής και επιταχυνόμενης κίνησης σώματος με λήψη συγχρονικών μετρήσεων μέσω Η/Υ. 1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα. Ενεργειακή μελέτη ανακρούσεων. Μελέτη βολής σφαίρας σε περιβάλλον ρευστού με χρήση Η/Υ: Παραμετρική μελέτη της κίνησης σφαίρας σε περιβάλλον ρευστού (αέρια, υγρά) μέσω προσομοιωμένου περιβάλλοντος μετρήσεων σε Η/Υ. Ηλεκτρικά όργανα και μεθοδολογία χρήσης τους: Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων και τρόποι χρήσης τους για την μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (V, I, R) σε απλές διατάξεις συνεχούς ρεύματος. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας: Θέρμανση και ψύξη σωμάτων. Νόμος ψύξης του Νεύτωνα. Εφαρμογή στην μέτρηση ειδικής θερμότητας υγρών και στερεών σωμάτων. Παλμογράφος διπλής δέσμης: Εξοικείωση στην χρήση του παλμογράφου ως οργάνου μέτρησης διαφορών δυναμικού και φάσεων. Εφαρμογή στον προσδιορισμό των χαρακτηρι­στικών άγνωστων περιοδικών σημάτων και την μελέτη κυκλώματος χαμηλοπερατού φίλτρου. Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των κυμάτων με διάταξη υπερήχων: Κύματα, ήχοι και υπέρηχοι. Κυματικά φαινόμενα. Ιδιοσυχνότητα πομπών και ανιχνευτών κυμάτων. Μέτρηση μήκους κύματος με ανίχνευση φάσης και ανίχνευση πλάτους. Αρχή λειτουργίας σόναρ. 

Θεωρία Σφαλμάτων. Άσκηση: Βολές σε στόχο: Τυχαία – Συστηματικά σφάλματα. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, % σφάλμα, κατανομή σφαλμάτων. Συνδυασμός – διάδοση σφαλμάτων. Εφαρμογή: πείραμα βολών σε στόχο με σύγχρονη καταγραφή σε Η/Υ. Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Νόμος του Ohm: Γραφικές παραστάσεις πειραματικών μετρήσεων σε γραμμικούς και λογαριθμικούς άξονες. Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. Εφαρμογή: πείραμα επιβεβαίωσης νόμου του Ohm σε γραμμικό αντιστάτη. Παρεκκλίσεις από την Θεωρία Ελαχίστων Τετραγώνων. Άσκηση: Μελέτη μη γραμμικού αντιστάτη: Πηγές σφαλμάτων σε σύνθετο πείραμα. Αποκλίσεις από τη γραμμική συμπεριφορά. Εφαρμογή: πείραμα μέτρησης αντίστασης θερμίστορ. Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων μέτρησης και μεθοδολογίες χρήσης τους: Μέτρηση θεμελιωδών φυσικών μεγεθών. Οργανολογία αναλογικών και ψηφιακών οργάνων, χαρακτηριστικά, κλίμακες, πηγές σφαλμάτων. Εφαρμογή: Εξαναγκασμένος μηχανικός ταλαντωτής. Μέτρηση ταχύτητας – επιτάχυνσης σώματος κινούμενου σε ευθύγραμμη τροχιά (Αεροδιάδρομος): Μελέτη της ομαλής και επιταχυνόμενης κίνησης σώματος με λήψη συγχρονικών μετρήσεων μέσω Η/Υ. 1ος και 2ος νόμος του Νεύτωνα. Ενεργειακή μελέτη ανακρούσεων. Μελέτη βολής σφαίρας σε περιβάλλον ρευστού με χρήση Η/Υ: Παραμετρική μελέτη της κίνησης σφαίρας σε περιβάλλον ρευστού (αέρια, υγρά) μέσω προσομοιωμένου περιβάλλοντος μετρήσεων σε Η/Υ. Ηλεκτρικά όργανα και μεθοδολογία χρήσης τους: Χαρακτηριστικά αναλογικών – ψηφιακών οργάνων και τρόποι χρήσης τους για την μέτρηση βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (V, I, R) σε απλές διατάξεις συνεχούς ρεύματος. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας: Θέρμανση και ψύξη σωμάτων. Νόμος ψύξης του Νεύτωνα. Εφαρμογή στην μέτρηση ειδικής θερμότητας υγρών και στερεών σωμάτων. Παλμογράφος διπλής δέσμης: Εξοικείωση στην χρήση του παλμογράφου ως οργάνου μέτρησης διαφορών δυναμικού και φάσεων. Εφαρμογή στον προσδιορισμό των χαρακτηρι­στικών άγνωστων περιοδικών σημάτων και την μελέτη κυκλώματος χαμηλοπερατού φίλτρου. Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των κυμάτων με διάταξη υπερήχων: Κύματα, ήχοι και υπέρηχοι. Κυματικά φαινόμενα. Ιδιοσυχνότητα πομπών και ανιχνευτών κυμάτων. Μέτρηση μήκους κύματος με ανίχνευση φάσης και ανίχνευση πλάτους. Αρχή λειτουργίας σόναρ. 

Εισαγωγή στην Ειδική Σχετικότητα και Σύγχρονη Φυσική

Αποτελεί εργαστηριακό μάθημα ειδικής επιλογής και περιλαμβάνει τις εξής εργαστηριακές ασκήσεις: (

1) Αντίστροφος χώρος και ζώνη Brillouin, (2) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, (3) Μελέτη επιφανειών και επιφανειακών ατελειών -AFM, (4) Ι-V χαρακτηριστικές p-n ανορθωτικών επαφών, (5) Μέτρηση αγωγιμότητας, φαινόμενο Hall, (6) Ηλεκτρονική δομή στερεών, (7) Απορρόφηση και ανακλαστικότητα στο ορατό, (8) Δονητικές ιδιότητες της ύλης: φασματοσκοπία Raman, (9) Δονητικές ιδιότητες της ύλης: φασματοσκοπία FTIR, (10) Μαγνητικός βρόχος υστέρησης. 

Εισαγωγή στην Φυσική Στοιχειωδών Σωαματιδίων, Ενεργός διατομή και Ρυθμοί Δίασπασης (Fermi Golden Rule), Σχετικιστική Κινηματική, Σχετικιστική Κβαντομηχανική, C-P-T συμμετρίες σε ύλη και αντι-ύλη,Κανονες Feynman, Παράδειγμα υπολογισμών ενεργούς διατομής ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης, Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης, Quark Model και εισαγωγή σε θεωρία ομάδων, Κβαντική χρωμοδυναμική, Ταλαντώσεις Καονίων και Ταλαντώσεις νετρίνων. 

Τα μάθημα αυτά αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αφορά την Φυσική της Ακτινοπροστασίας. Δίνονται οι αλληλεπιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών με την ύλη και οι μέθοδοι εκτίμησης του φυσικού μεγέθους της δόσης και των άλλων συναφών μεγεθών. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείτα η συσχέτιση του φυσικού μεγέθους της δόσης με τα βιολογικά αποτελέσματα των ακτινοβολιών, την εισαγωγή των σχετικών μεγεθών και τέλος οι αρχές ακτινοπροστασίας. Στο τρίτο μέρος δίνονται λεπτομερώς οι εφαρμογές των ακτινοβολιών στην Ιατρκή και συγκεκριμένα: Ισότοπα, Παραγωγή ισοτόπων. Ισότοπα που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική, Ιδιαίτερες απαιτήσεις των ισότοπων. Χρόνος ημίσειας ζωής (ολικός χρόνος = φυσικός + χρόνος βιολογικής αποβολής ισοτόπου) Απεικόνιση: Ανίχνευση ακτινοβολίας σχηματισμός εικόνας, κατευθυντήρες, Θεραπεία: Ισότοπα (60Co, βραχυθεραπεία), Ιατρικοί επιταχυντές . 

Το μάθημα ακολουθεί την διαδρομή της Φυσικής από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και την εποχή μας. Η διδασκαλία ακολουθεί τον ιστορικό τρόπο παρουσίασης. Σε κάθε ενότητα περιγράφονται και αναλύονται πρωτίστως οι ιδέες και τα πρόσωπα που τις συνοδεύουν. Παρακολουθείται η Ιστορία και εξέλιξη βασικών εννοιών της Φυσικής αλλά και των συνυφασμένων Μαθηματικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιόδους ραγδαίας μεταβολής τους. 

Οι επιστημονικές και φιλοσοφικές ιδέες συνδέονται μεταξύ τους από την εποχή των φυσικών φιλοσόφων της αρχαιότητας μέχρι και σήμερα. Οι σύγχρονες επιστημονικές επαναστάσεις επέφεραν ριζικές αλλαγές στις έννοιες της Κλασικής Φυσικής και στις αντιλήψεις για τον φυσικό κόσμο, προκαλώντας παράλληλα αναταραχή στον χώρο των φιλοσοφικών ιδεών και της γνωσιολογίας-επιστημολογίας. Το ότι οι επιστημονικές θεωρίες επιδέχονται ποικιλία φιλοσοφικών προσεγγίσεων, τις καθιστά ένα ανοικτό πεδίο σκέψεων και προβληματισμού για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο και όχι μόνο για τους φυσικούς επιστήμονες. 

Μονάδες & Διανύσματα: Πρότυπα και μονάδες. Διαστάσεις. Διάνυσμα θέσης. Μοναδιαίο διάνυσμα. Συνιστώσες διανύσματος. Γινόμενα διανυσμάτων. Είδη διανυσμάτων. Παράγωγος διανύσματος. Προβλήματα. Κινητική Υλικού Σημείου:Ευθύγραμμη κίνηση. Μέση και στιγμιαία ταχύτητα, επιτάχυνση. Επίπεδη κίνηση. Φυσικές συντεταγμένες. Καμπυλόγραμμη κίνηση στο χώρο. Συστήματα συντεταγμένων. Ανεξαρτησία κινήσεων. Αρχικές συνθήκες. Κυκλική κίνηση. Παραδείγματα-Προβλήματα. Δυνάμεις και Κίνηση:Νόμοι Νεύτωνα. Είδη δυνάμεων. Πεδία δυνάμεων. Βαρυτική αλληλεπίδραση. Μάζα αδράνειας και μάζα βαρύτητας. Τριβή. Ισορροπία δυνάμεων. Εξίσωση κίνησης σε φυσικές συντεταγμένες. Παραδείγματα-Προβλήματα. Συστήματα Αναφοράς: Σχετική ταχύτητα. Μετασχηματισμός του Γαλιλαίου. Αδρανειακά και μη-αδρανειακά συστήματα αναφοράς. Δυνάμεις αδράνειας. Αρχές σχετικότητας και ισοδυναμίας. Κίνηση σε στρεφόμενο σύστημα αναφοράς. Φυγόκεντρη δύναμη και δύναμη Coriolis. Παραδείγματα-Προβλήματα. Ενέργεια & Νόμοι της Διατήρησης:Ώση. Ενέργεια. Έργο. Συντηρητικές δυνάμεις. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια. Ισχύς. Γραμμική ορμή, γωνιακή ορμή και ροπή δύναμης. Νόμοι διατήρησης. Νόμοι Κέπλερ. Παραδείγματα-Προβλήματα. Συστήματα Υλικών Σημείων: Μηχανικό σύστημα υλικών σημείων. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Εσωτερική ενέργεια. Κίνηση κέντρου μάζας. Σύστημα αναφοράς κέντρου μάζας. Ορμή, ενέργεια και γωνιακή ορμή συστήματος. Κρούσεις. Συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας. Παραδείγματα-Προβλήματα. Μηχανικές Ταλαντώσεις: Απλή αρμονική ταλάντωση. Χαρακτηριστική εξίσωση, ενέργεια. Το εκκρεμές. Υπέρθεση ταλαντώσεων. Φθίνουσες ταλαντώσεις. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συντονισμός πλάτους και ενέργειας. Παραδείγματα-Προβλήματα.

Ραδιοτηλεσκόπια. Τηλεσκόπια ακτινών Χ και ακτινών γ. Πολωσιμετρία ραδιοπηγών. Ραδιοεκπομπή από το ηλιακό σύστημα. Ιονισμένες περιοχές. Υπολείμματα υπερκαινοφανών. Αστέρες νετρονίων. Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες. Αστρονομία στο υπέρυθρο, σε ακτίνες Χ και σε ακτίνες γ. 

Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Εισαγωγή στη Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και αξιολόγηση υπολογιστικών συστημάτων. Οργάνωση και Διαχείριση της Πληροφορίας, Αριθμητικά δεδομένα, Αριθμοί κινητής υποδιαστολής, Αναπαράσταση εικόνας, ήχου, Εντολές, είδη εντολών γλώσσας μηχανής, Τρόποι διευθυνσιοδότησης, Ταξινόμηση υπολογιστών CISC-RISC. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, Αριθμητικές – λογικές μονάδες, Αρχείο καταχωρητών, Μονάδα ελέγχου, Μικροπρογραμματισμός, Νανοπρογραμματισμός, Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας δεδομένων. Σύστημα μνήμης, Τεχνολογία μνημών, Ιεραρχία μνήμης. Κρυφή μνήμη, Οργάνωση κρυφής μνήμης, Κύρια μνήμη, Οργάνωση κύριας μνήμης, Ιδεατή μνήμη. Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου, Αρτηρίες σύγχρονες - ασύγχρονες, Σήματα διακοπής, Διαδικασία άμεσης προσπέλαση στη μνήμη. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα. Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. · Τυρβώδη διάχυση. Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς. Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής.· Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα. Μοντέλο θυσάνου του Gauss. Πρακτική άσκηση. 

• Εισαγωγή στις επιφάνειες και τις νανοδομές. Οι σημαντικές διαφορές από τα υλικά όγκου. • Θερμοδυναμική & ηλεκτρονικές ιδιότητες των επιφανειών: ενεργειακό κόστος για τη δημιουργία νέων επιφανειών, επιφανειακή τάση & ενέργεια, αναδόμηση επιφανειών, συνάρτηση έργου, ηλεκτρονική συγγένεια, επιφανειακές καταστάσεις. • Συνθήκες κενού για την ανάπτυξη & τον χαρακτηρισμό νανοδομών και καθαρών επιφανειών. Χαρακτηριστικά του υπερ-υψηλού κενού, στοιχεία κινητικής θεωρίας, η αγωγιμότητα στα συστήματα κενού, είδη αντλιών & μετρητών κενού, επιλογή υλικών. • Επιταξιακές μέθοδοι ανάπτυξης λεπτών υμενίων & νανοδομών (επιταξία μοριακής δέσμης, χημική εναπόθεση ατμών και οι τροποποιήσεις τους) • Τεχνικές για τον χαρακτηρισμό επιφανειών & νανοδομών : χημική σύσταση (AES, XPS, SIMS, micro-XRF), δομή της επιφάνειας και έλεγχος της ανάπτυξης μονοστρωματικών υμενίων (LEED, RHEED), ακτινοβολία σύχροτρον και η μη-καταστροφική ταυτοποίηση της νανοδομής ( EXAFS & SEXAFS) και της ηλεκτρονικής δομής (NEXAFS, UPS,ARUPS). • Φωτολιθογραφία και οι τρέχουσες εξελίξεις της για την κατασκευή νανοδομών με την τεχνολογία top-down. Στοιχεία κατασκευής νανοδομών με τεχνολογίες bottom-up • Εισαγωγή στην διάχυση & την οξείδωση επιφανειών.

1. εισαγωγή 2016-17.pdf1. εισαγωγή 2016-17.pdf