Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό.

Κωδικός μαθήματος: 98

Υπεύθυνος: Ε. Κουϊδή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0154

Υπεύθυνος: Ε. Κουιδή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0124

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5, 7

Το μάθημα αποτελεί μια προσέγγιση εφαρμογής των αρχών του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων στα αθλητικά σωματεία και στους αθλητικούς οργανισμούς. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της οργάνωσης και διοίκησης των αθλητικών σωματείων και οργανισμών, τη σύνδεση της έννοιας των αθλητικών υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν με τους εκάστοτε στόχους του αθλητικού σωματείου και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον, για την αποτελεσματική διαχείριση του. Επίσης αναφέρεται σε έννοιες των μεθοδολογιών για τη σωστή διαχείριση των πηγών του. Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της σωστής διαχείρισης των αθλητικών δεξιοτήτων και της μετεξέλιξης της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των αθλητικών σωματείων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα. 

Κωδικός μαθήματος: 038Κ

Υπεύθυνος: Ε. Κουιδή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: 75

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

  •  Κατανοήσει την αξία του αθλητισμού αναψυχής για την κοινωνία
  •  Κατανοήσει τη σημασία του αθλητικού τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες
  •  Αντιληφτεί τις βασικές κοινωνικοδημογραφικές μεταβλητές που σχετίζονται με την συμμετοχή
  • Αντιληφθεί το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη προγραμμάτων αναψυχής και αθλητικού τουρισμού
  • Αξιολογήσει μοντέλα ανάπτυξης αναψυχής και αθλητικού τουρισμού από το διεθνή χώρο 

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό ενός ερευνητικού προβλήματος, τον τρόπο βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την εξειδίκευση του σκοπού και των ερευνητικών υποθέσεων, τους τρόπους συλλογής δεδομένων και τα βασικά στοιχεία της στατιστικής για την ανάλυση και την ερμηνεία τους.

Στόχοι του μαθήματος: • Η προετοιμασία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των φοιτητών-ιών, ώστε να γνωρίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να γίνουν ικανοί-ές να εργασθούν ως στελέχη όλων των διοικητικών επιπέδων στο χώρο των κατασκηνώσεων. • Η γνωριμία της ζωής μέσα στη φύση, στην κατασκήνωση, η εξοικείωση με το κοινόβιο, η οικολογική ευαισθησία και η προστασία του περιβάλλοντος. • Η ανάλυση των ωφελειών της εργασίας στην κατασκήνωση και των προοπτικών καριέρας. • Η κατανόηση των αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών των παιδιών και εφήβων που αποτελούν τον κύριο άξονα λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων, η γνώση των παιδαγωγικών αρχών, της εκπαίδευσης, αναψυχής, άθλησης και παιχνιδιού καθώς και η ευαισθητοποίηση τους γύρω και μέσα από την υπαίθρια ομαδική ζωή. • Η συνειδητοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών των κατασκηνώσεων, ειδικά στον τομέα της αναψυχής (animation). • Η ανάλυση το επαγγελματικού προφίλ, του ρόλου του εμψυχωτή / ανιματέρ και των προοπτικών καριέρας. 

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0152Κ

Υπεύθυνος: Β. Τσιμάρας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 6,8

Μάθημα επιλογής: Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης για ελεύθερα ασκούμενους

Κωδ. Μαθήματος: ΕΠ0246Κ      

Υπεύθυνος του μαθήματος: Μάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδάσκοντες: Μάνου Βασιλική, e mail: vmanou@phed.auth.gr

Πιστωτικές μονάδες: 4

Εξάμηνο: 5ο

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες:

  • θα γνωρίζουν τις βασικές συστάσεις προπόνησης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης σε ελεύθερα αθλούμενους,
  • θα αποκτήσουν την ευχέρεια σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας,
  • θα γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους αξιολόγησης των ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης σε ελεύθερα αθλούμενους.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0236Κ

Υπεύθυνος: Β. Μπαρκούκης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8