Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στις Βάσεις Δεδομένων και να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, της Οργάνωσης των Περιγραφικών και Χωρικών Δεδομένων κατά τη διαδικασία της Κτηματογράφησης και την λειτουργία του Συστήματος Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). 

Δάσος-Δασικό Οικοσύστημα: Οικολογικός και Νομικός ορισμός. Περιγραφή. Ροή ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση. Δομή και σύνθεση. Δασοπονικές και Διαχειριστικές Μορφές. Οικολογικά προβλήματα και αντιμετώπισή τους: Κλιματική αλλαγή, Δασικές πυρκαγιές.

  • Α. Τεχνικές Διαδικασίες Κτηματογράφησης: 1. Εντοπισμός ακινήτων, Απόδοση μοναδικού αριθμού ταυτότητας ακινήτων (ΚΑΕΚ). 2. Βασικές έννοιες για τη γεωμετρία των ακινήτων, Γεωμετρική συμβατότητα γεωτεμαχίων, Προβλήματα προσδιορισμού ακινήτων. 3. Στάδια και τεχνικοί όροι κτηματογράφησης. 4 - 5 Τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης. 6. Εργασίες Κτηματογράφησης. 7. Τεχνικοί Έλεγχοι στοιχείων Κτηματογράφησης.
  • Β. Τεχνικές Διαδικασίες Λειτουργούντος Κτηματολογίου (Λ.Κ.): 8. Κτηματολογικές Μεταβολές. 9. Συγκριτική ανάλυση κτηματολογικών μεταβολών μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών. 10. Χωρική πληροφορία - κτηματολογικά διαγράμματα,. Καταχωρισθέν εμβαδόν στο κτηματολόγιο. 11. Ενημέρωση Λ.Κ. με χωρικές - γεωμετρικές μεταβολές, Μαζικές διορθώσεις – επαναπροσδιορισμός θέσης ακινήτων, η αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών στα κτηματολογικά διαγράμματα. 12. Καταχώριση διοικητικών πράξεων (Ένταξη Πράξεων Εφαρμογής και Κυρωμένων Αναδασμών σε Λειτουργούν Κτηματολόγιο).
  • Γ. 13. Παρουσίαση εργασιών