Εξασφάλιση απαιτήσεων/Security for Claims [Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος καθώς και θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα συναφή ζητήματα αυτοδύναμα, ιδίως μέσω της συγγραφής και δημόσιας παρουσίασης εργασιών αλλά και της εκπόνησης επιστημονικών μελετών] 

I. Les catégories des droits fondamentaux et leur pertinence. II. Les droits sociaux : droits des pauvres, pauvres droits ? III. État social et droits sociaux : Universaliser le particulier, substantialiser la démocratie. IV. La protection internationale, une voie privilégiée de la «fondamentalisation» des droits sociaux ? V. La pluralité des sources des droits sociaux et leur signification normative et symbolique. (La Déclaration universelle des droits de l’Homme, La Charte sociale européenne, Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte Communautaire des droits sociaux fondamentaux, La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les traditions constitutionnelles communes aux États membres de l’Union européenne). VI. Les droits sociaux dans l’ordre juridique européen : Une situation ambigüe et fragile. VII. Les droits sociaux, instruments d’approfondissement du marché intérieur. VIII. Le processus d’intégration européenne et la protection nécessaire des droits sociaux fondamentaux. L’inclusion des droits sociaux dans le champ matériel des Traités. IX. Le principe de non-discrimination, instrument de promotion de la valeur normative des droits sociaux. X. La citoyenneté sociale européenne, un nouveau fondement des droits sociaux fondamentaux ? XI. Les droits sociaux face aux les finalités économiques des Traités aux temps de crise. 

Kεντρικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ειδικών ποινικών νόμων και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου 

Kεντρικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ειδικών ποινικών νόμων και ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου 

Το Δίκαιο της Ενέργειας αποτελεί τμήμα της ύλης του γνωστικού αντικειμένου του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και διδάσκεται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ της κατεύθυνσης ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του διετούς φοίτησης Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, διδάσκεται και στα δυο έτη του Π.Μ.Σ. (α' και β' έτος). Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με το Δίκαιο της Ενέργειας σε εθνικό και κυρίως διεθνές επίπεδο. Μελετώνται τα νομικά ζητήματα που τίθενται σε όλες τις δραστηριότητες (παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας) για όλες τις πηγές ενέργειας (υδρογονάνθρακες, ηλεκτρική ενέργεια, εναλλακτικές πηγές ενέργειας) πλην της πυρηνικής.

Αρχές που διέπουν τη διοίκηση και τις λειτουργίες της - Ιστορική εξέλιξη των διοικητικών θεσμών

Η εις βάθος μελέτη των προβλημάτων των διεθνών συναλλαγών. Κατά τό τρέχον ακαδημαϊκό έτος η κεντρική θεματολογία αφορά το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών

Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν έναν διεπιστημονικό χώρο έρευνας και παραγωγής ιδεών με σημαντικές εφαρμογές στο χώρο της διεθνούς πολιτικής. Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του μαθήματος προδιαθέτει για μια περιεκτική περιδιάβαση σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έριδες, προκειμένου να γίνει αντιληπτή τόσο η θεωρητική, όσο και η μεθοδολογική συγκρότηση του εν λόγω επιστημονικού πεδίου. Περαιτέρω, εξετάζονται σύγχρονες δομές και διαδικασίες της διεθνούς πολιτικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιμέρους ειδικές θεματικές που αφορούν σε ζητήματα επικαιρότητας και προάγουν τη διεπιστημονική προσέγγιση (ασφάλεια, τρομοκρατία, ανάπτυξη, περιβάλλον).

Το μάθημα συνιστά εμβάθυνση στην ύλη του προπτυχιακού μαθήματος που προσφέρεται ως γενική επιλογή. Προϋποθέτει την εξοικείωση με τις θεωρητικές έριδες και τις σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις στον χώρο των Διεθνών Σχέσεων, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών.