Εξασφάλιση απαιτήσεων/Security for Claims [Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος καθώς και θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα συναφή ζητήματα αυτοδύναμα, ιδίως μέσω της συγγραφής και δημόσιας παρουσίασης εργασιών αλλά και της εκπόνησης επιστημονικών μελετών] 

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ζητήματα διαμεσολάβησης, προσωρινή έννομη προστασία, επιδόσεις εκτός συνόρων της "ημεδαπής", εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο και ζητήματα διεθνούς διαιτησίας, σε υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου.

Περιλαμβάνει αναπτύξεις ζητημάτων από τις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές, με άξονες το ισχύον εσωτερικό δίκαιο και τις εξελίξεις σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο): ενοχικές σχέσεις (δωρεά, πώληση, μίσθωση, σύμβαση έργου, κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός κ.ά.), σύγχρονες μορφές συμβάσεων (χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, δικαιόχρηση, χρονομεριστική ιδιοκτησία, ανταποδοτική χορηγία, πιστωτική κάρτα κ.ά.), αστικού δικαίου ζητήματα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ζητήματα συρροής αξιώσεων, εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερίας, αστικού δικαίου ζητήματα προστασίας των καταναλωτών (γενικοί όροι συναλλαγών, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, συμβάσεις από απόσταση, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, συναλλαγές μέσω διαδικτύου, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία του επενδυτή, του τουρίστα/ταξιδιώτη/επιβάτη κ.ά.).