Στο μάθημα αυτό (περιλαμβάνει διδασκαλία, άσκηση και εξέταση των φοιτητών) περιγράφονται, συγκριτικά μεταξύ των κυριότερων ειδών των κατοικίδιων θηλαστικών, η μορφολογία, η τοπογραφία και τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των οργάνων του πεπτικού και του γεννητικού συστήματος. Επίσης, περιγράφεται συνοπτικά η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων  καθώς και οι κυριότερες διαμαρτίες διαπλάσεώς τους.  

Ανατομική, Ιστολογία και Εμβρυολογία του Πεπτικού Συστήματος, του Γεννητικού Συστήματος και του Μαστού, καθώς και των εμβρυϊκών υμένων και της τερατολογίας