ΜΑΘΗΜΑ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ" ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

Δειγματοληψία. Μη Παραμετρικοί Στατιστικοί Έλεγχοι. Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. Παραγοντική Ανάλυση. Ανάλυση Ομάδων. Εφαρμογή όλων των παραπάνω στατιστικών προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον (python) με εστίαση στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analysis). Δειγματοληψία. Μη Παραμετρικοί Στατιστικοί Έλεγχοι. Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. Παραγοντική Ανάλυση. Ανάλυση Ομάδων. Εφαρμογή όλων των παραπάνω στατιστικών προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον (python) με εστίαση στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analysis).