Σύντομη περιγραφή του σκοπού & της ύλης του μαθήματος: Ψηφιακός Χάρτης. Ελληνικά Χαρτογραφικά Συστήματα και Διαχείριση ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ. Ανάλυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ΣΓΠ. Εφαρμογές ψηφιακών χαρτών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το υπόβαθρο της Τηλεπισκόπισης. Έλεγχος Ακρίβειας και Ποιότητας. Απαιτήσεις χαρτογράφησης και διαχείριση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Εξοπλισμός και προμήθεια δορυφορικών δεδομένων. Τεχνικές και επεξεργασία εικόνων RADAR (SAR). Συνδυασμός δεδομένων διαφορετικών πηγών- Case studies.

Βασικές έννοιες μακρο-οικονομικής και μικρο-οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Η ένταξη του παραγωγικού συστήματος στον χώρο. Αλληλεξάρτηση χωρικής οργάνωσης και Συστημάτων Διαχείρισης διαδικασιών εργασίας. Παραγωγικά συστήματα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Αγορά εργασίας – διάρθρωση – προβλήματα – προοπτικές – τάσεις. Εθνικές – τοπικές πολιτικές. Υποδείγματα Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης