Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α1-ΙΙ" ανταποκρίνεται στο Α' επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε στοιχειώδες επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:

  • 1. να εξοικειωθούν με συγγραφείς και με κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας (τέλη 19ου και αρχές του 20ου αιώνα)
  • 2. να γνωρίσουν τις κυριότερες ιστορικές εξελίξεις της Ρωσίας της περιόδου αυτής, καθώς και την αλληλοεπίδραση τους με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές εξελίξεις και
  • 3. να αναπτύξουν τη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική τους συνείδηση.

Σε αυτό το μάθημα μεταφράζονται κείμενα της γερμανικής επικαιρότητας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μετάφραση πολιτισμικών στοιχείων.

Επίσης, αναλύονται οι τεχνικές μετάφρασης στο πλαίσιο των αντίστοιχων μεταφρασεολογικών θεωριών.  

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις σημαντικότερες θεωρίες της μεταφρασεολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στους γερμανόφωνους μεταφρασεολόγους. 

Επίσης, στο πλαίσιο της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα συμμετάσχουν στο πρότζεκτ συνεντεύξεων με μεταφραστές με την ονομασία "Το στέκι της μετάφρασης".  

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της διερμηνείας, δηλαδή στην ιστορία της διερμηνείας, τις θεωρητικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, τα διάφορα είδη διερμηνείας και τις εκάστοτε απαιτήσεις τους. Εξοικείωση με τις βασικές δεξιότητες της διερμηνείας, δηλαδή ανάλυση κειμένων (πολιτικού, οικονομικού, τεχνικού περιεχομένου), περίληψη κειμένων, ομιλίες μπροστά σε κοινό, εισαγωγή στις σημειώσεις διαδοχικής διερμηνείας, διερμηνεία διαπραγματεύσεων. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και ανάλυσης στη Διδακτική Μεθοδολογία του γλωσσικού μαθήματος. Για την προαγωγή της επιστήμης της Διδακτικής και Μεθοδολογίας υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ερευνητικές μέθοδοι, π.χ. α) με ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα, συνεντεύξεις, β) με ενδοσκόπηση, γ) βιντεοσκοπώντας μαθήματα, για τα οποία γίνεται μεταγραφή και κατόπιν αναλύονται. Στην γ) περίπτωση πρόκειται για έρευνα πεδίου, η οποία βέβαια απαιτεί πολλή δουλειά, είναι όμως απαραίτητη (πρβλ. Redder 2001: 645), εάν θέλουμε να απομακρυνθούμε από μία προκαθορισμένη Διδακτική των Γλωσσών, η οποία συστήνει μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς αυτές να έχουν διερευνηθεί (Krumm 2010: 913). Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η Θεωρία της Λειτουργικής Πραγματολογίας, η οποία αποτελεί και το κέντρο βάρος του σεμιναρίου. Μετά από μία εισαγωγή στις υπάρχουσες δυνατότητες έρευνας πεδίου, στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις μεθόδους ανάλυσης της Θεωρίας της Λειτουργικής Πραγματολογίας, όπως αυτή αναπτύχθηκε από το 1972 από τους Konrad Ehlich και Jochen Rehbein. Η διερεύνηση της επικοινωνίας στην τάξη μπορεί να φέρει για παράδειγμα στο φως τις αποκλίσεις μεταξύ του σχεδίου μαθήματος και του τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διεξαγωγή του, και να συμβάλει έτσι στη βελτίωση της διδακτικής πράξης. Ουσιαστική σε τέτοιες έρευνες πεδίου είναι η συμβολή της θεωρίας της Λειτουργικής Πραγματολογίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τη θεωρία αυτή, ώστε κατόπιν να ασχοληθούν οι ίδιοι/ίδιες με την έρευνα σε σχολεία. Η προσέγγιση θα είναι διεπιστημονική: επιχειρείται η σύνδεση της Πραγματολογίας με τη Διδακτική. Στο μάθημα παρουσιάζονται μελέτες που ασχολούνται με την ανάλυση του μαθήματος και της επικοινωνίας στην τάξη, οι οποίες συνέβαλαν με τα αποτελέσματά τους στην εξέλιξη της Γλωσσοδιδακτικής. Πρόκειται για εργασίες ανάλυσης αυθεντικού λόγου με βάση σχέδια δράσης (Handlungsmuster), στις οποίες σημαντικό ρόλο παίζουν ο σκοπός δράσης (Handlungszweck) καθώς και οι νοητικές (mentale) δράσεις. Κατόπιν μαθαίνουν οι φοιτητές/τριες να απομαγνητοφωνούν βιντεογραφημένες ομιλίες με τη μέθοδο HIAT των Ehlich/Rehbein, και βασιζόμενοι στα υπάρχοντα σχέδια δράσης να αναλύουν τη διάδραση στο μάθημα. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου κάνουν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες τη μεταγραφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων της Γερμανικής και τα αναλύουν. Σε αυτές τις μικρές έρευνες πεδίου επιχειρείται η διεπιστημονική έρευνα στις επιστήμες της Πραγματολογίας και της Διδακτικής. Σε μικρές ομάδες θα απομαγνητοφωνήσουν βιντεοσκοπημένα μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε αυθεντικές τάξεις και κατόπιν θα αναλύσουν το μάθημα σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου μέρους του μαθήματος, ώστε να παρουσιάσουν την ανάλυση στο σεμινάριο. Επίσης θα συνοψίσουν τα συμπεράσματα της εργασίας τους και θα κάνουν προτάσεις εφαρμογής της θεωρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους σε επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Προαπαιτούμενα Μαθήματα
  • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
  • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
  • ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
  • ΓΕΡ401 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV
  • ΔΙΔ207 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
  • ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία και εξάσκηση:
Αρχικά συνοψίζονται οι βασικές αρχές του προγραμματισμού του μαθήματος και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και γίνεται η εισαγωγή στα τρία είδη ανάλυσης που απαιτείται κατά την προετοιμασία του μαθήματος (Bedingungsfeld-, Sachanalyse & Didaktische Analyse). Για κάθε επόμενο θέμα αποτελεί προαπαιτούμενο οι φοιτητές/τριες να εκπονούν σε ομάδες αντίστοιχες εργασίες στο σπίτι και να προετοιμάζουν παρουσίαση σε μορφή PowerPoint πριν συζητηθεί αυτό στο μάθημα, ώστε να ασχοληθούν και με την απαραίτητη βιβλιογραφία.
Ένας επίσης σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι η ενασχόληση στην πράξη με την προετοιμασία, ανάλυση και αξιολόγηση του μαθήματος, κατά την οποία οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν μέσω της παρατήρησης μαθημάτων της Γερμανικής σε βίντεο: α) να καταγράφουν τις φάσεις που αναγνωρίζουν, τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες διδασκόντων και διδασκομένων, β) να κάνουν τεκμηριωμένες, με βάση τη θεωρία, διδακτικές παρατηρήσεις, και γ) να αξιολογούν το μάθημα που έχουν παρατηρήσει.
Μικροδιδασκαλίες:
Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες ασχολούνται στην πράξη με την προετοιμασία του μαθήματος και τη διδασκαλία σε μορφή Microteaching. Οι Μικροδιδασκαλίες γίνονται στο πανεπιστήμιο, την ώρα του σεμιναρίου με «καθηγητές» μια μικρή ομάδα 4-5 φοιτητών, ενώ 12 φοιτητές/τριες αναλαμβάνουν το ρόλο του «μαθητή» και οι υπόλοιποι είναι «παρατηρητές». Κάθε Mικροδιδασκαλία βιντεοσκοπείται, κατόπιν προβάλλεται στην τάξη, αναλύεται και αξιολογείται με σκοπό την ανατροφοδότηση.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση:
● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ
● να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης
● να καταγράφουν τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων
● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και να αξιολογούν το μάθημα που παρακολούθησαν
● να προετοιμάζουν διδακτικές προτάσεις και να τις διδάσκουν
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω μέρη που υπολογίζονται κατά 1/6 ή 2/6 αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής/η φοιτήτρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) σε κάθε μέρος:
• παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σχετικά με τη θεωρία (1/6 του βαθμού)
• παρουσίαση ενός θέματος και Μικροδιδασκαλία (σε ομάδες εργασίας) (2/6 του βαθμού)
• γραπτή εξέταση με θέμα τον προγραμματισμό του μαθήματος (2/6 του βαθμού)
• γραπτή εργασία (σε ομάδες εργασίας) (1/6 του βαθμού)

Πώς επιδρούν οι νεότερες κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη διαμόρφωση της επικοινωνίας, των κοινωνικών σχέσεων και επομένως της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο; Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αποκλεισμού; Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό των επιστημονικών γνώσεων των φοιτητών/τριών σε σχέση με τα παραπάνω ζητήματα, όπως επίσης την ανάπτυξη της γλωσσικής / πολιτισμικής επίγνωσής τους και της ικανότητάς τους αναστοχασμού και επικοινωνίας σε συνθήκες πολυπολιτισμικότητας. Στο σεμινάριο αναλύονται στο θεωρητικό πλαίσιο της (κριτικής) ανάλυσης λόγου ελληνικά και γερμανικά επιστημονικά κείμενα που υιοθετούν κοινωνιογλωσσολογικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές και αναστοχαστικές οπτικές και διερευνούν ζητήματα της (πολυ-, δια-, υπερ-) πολιτισμικής εκπαίδευσης και του αποκλεισμού στο σχολείο. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αρχές και μεθόδους των τομέων της σημασιολογίας και πραγματολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «Γλωσσολογία IV», κρίνεται απαραίτητη. 

Η οικογενειακή μνήμη στη σύγχρονη γερμανόφωνη λογοτεχνία: Η ενασχόληση με το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς και το Ολοκαύτωμα καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της γερμανόφωνης λογοτεχνίας. Ιδίως από τα μέσα του ΄90 παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για αυτή την ιστορική θεματική, το οποίο εκφράζεται με λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα από τα παιδιά και τα εγγόνια των «πρωταγωνιστών» και όχι από την γενιά που βίωσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο σεμινάριο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τo θέμα της οικογενειακής μνήμης στη σύγχρονη λογοτεχνία. Θα εξετάσουμε τη διαφορά στην αναπαράσταση του ναζιστικού καθεστώτος -συμπεριλαμβανομένων των φρικαλέων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας- που υπάρχει μεταξύ της λογοτεχνίας που πραγματεύεται τη μνήμη της δεύτερης γενιάς, τη λεγόμενη «Väterliteratur», και της λογοτεχνίας που πραγματεύεται τη μνήμη της τρίτης γενιάς, τη λεγόμενη «Generationenliteratur». Θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν τα ακόλουθα έργα: «Im Krebsgang» του Günter Grass, «Der Vorleser» του Bernhard Schlink, «Bronsteins Kinder» του Jurek Becker και «Himmelskörper» της Tanja Dückers. 

Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε θέματα κριτικού γραμματισμού. Διακρίνεται από τον λειτουργικό γραμματισμό. Συνδέεται με την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους/τις μαθητές/τριες και μελλοντικούς πολίτες ικανούς/ές να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας αλλά και να παράγουν και να προσλαμβάνουν με κριτικό τρόπο μια ευρεία γκάμα κειμενικών ειδών. Εξετάζεται τόσο σε μακρο- όσο και σε μικρο-επίπεδο. Το μακρο-επίπεδο αφορά τις κυρίαρχες πρακτικές γραμματισμού μιας γλωσσικής κοινότητας. Το μικρο-επίπεδο αφορά την «κριτική γλωσσική επίγνωση», δηλαδή την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στα άρρητα ιδεολογικά νοήματα που κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα κείμενα (π.χ. τη ρατσιστική χρήση της γλώσσας στα ΜΜΕ). Θα εστιάσουμε στη μελέτη αναπαραστάσεων για τη Γερμανία/ Γερμανούς στην Ελλάδα σε ένα ευρύ φάσμα κειμένων από τον δημόσιο λόγο (εφημερίδες, διαφήμιση, τηλεόραση). Η κριτική επίγνωση των εθνοπολιτισμικών στερεοτύπων που συνοδεύουν τα γερμανικά και τη ‘γερμανικότητα’ στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον/την εκπαιδευτικό που καλείται να διδάξει τα γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής στο ελληνικό σχολείο. 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει κοινωνιογλωσσικές πτυχές της εκπαίδευσης. Συζητείται ο κεντρομόλος ρόλος της εκπαίδευσης να προωθεί έναν συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικα, την «πρότυπη ποικιλία», που βρίσκεται σε ανταγωνισμό με τους γλωσσικούς κώδικες που φέρνουν πολλοί μαθητές και πολλές μαθήτριες από το σπίτι. Εξετάζονται οι γλωσσικές προκαταλήψεις στο σχολείο. Αναλύεται η έννοια της διγλωσσίας ως ενός σημαντικού παράγοντα γλωσσικής ετερογένειας στο σύγχρονο (ελληνικό) σχολείο, η οποία προσεγγίζεται ως μια περίπτωση αντιπαράθεσης μεταξύ περιορισμένου κώδικα ή προφορικότητας (πρώτη γλώσσα μαθητών/τριών) και επεξεργασμένου κώδικα ή γραπτότητας (σχολική γλωσσική νόρμα). Ακόμη, παρουσιάζονται οι κυριότεροι τύποι διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Τέλος, εξετάζονται οι ευρέως διαδεδομένες απόψεις, στάσεις και ιδεολογίες στην κοινωνία γενικότερα και στην εκπαιδευτική κοινότητα ειδικότερα (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) για τη διγλωσσία, συνδέοντάς τες με τα ευρύτερα κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα των γλωσσικών στάσεων και ιδεολογιών. 

Το μάθημα "Ρωσική Γλώσσα Α1-Ι" ανταποκρίνεται στο α΄ επίπεδο γλωσσομάθειας. Ως στόχο έχει την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, σε στοιχειώδες επίπεδο. Παράλληλα δίδεται βαρύτητα σε συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα και ειδικό θεματικό λεξιλόγιο, τα οποία διδάσκονται σταδιακά, σύμφωνα με τις αρχές της διδακτικής της ρωσικής ως ξένης γλώσσας. Γίνεται εισαγωγή, εξάσκηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τέλος γίνεται εισαγωγή και εξάσκηση στην παραγωγή συγκεκριμένων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου για την ανάπτυξη στοιχειώδους επικοινωνίας.

Τα μέλη της ομάδας 47 υιοθετούν μοντερνιστικές τεχνικές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το πρόσφατο παρελθόν. Συγγραφείς και διανοούμενοι όπως οι Grass, Böll, Aichinger, Eich, Bachmann κτλ. επιχειρούν την ρηξικέλευθη ανανέωση της γερμανόφωνης λογοτεχνίας μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο. Δημιουργούν ένα πεδίο λογοτεχνικού πειραματισμού και κοινωνικού αναστοχασμού η επίδραση του οποίου εξακολουθεί για μεγάλο διάστημα αφότου διαλυθεί η ομάδα το 1967. Το μάθημα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν κάποιες από τις εμβληματικές αυτές μορφές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας και να εξοικειωθούν με την προβληματική και τα διλήμματα που τους απασχολούσαν. Παράλληλα θα εξεταστούν ελληνικές μεταφράσεις των κειμένων της ομάδας του 47, θα ασχοληθούμε με την σύγκριση μεταφράσεων και την πρόσληψη της ομάδας του 47 στην Ελλάδα.

Στο μάθημα αναλύονται οι κυριότερες ιστορικές εξελίξεις της Ρωσίας με έμφαση στον 19ο αιώνα, καθώς και η αλληλεπίδραση τους με τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές εξελίξεις, οι συγγραφείς και τα κείμενα της ρωσικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα.

In diesem Seminar geht es um die Initiation im engeren Sinne (das Heranreifen zum Erwachsenen) sowie auch in einer breiter gespannten Bedeutung, womit der Topos des Übergangs eines Menschen von einer Phase seines Lebens zu einer anderen verstanden werden kann, als auch der Übergang eines politischen Systems in ein anderes. Gegenstand der Untersuchung sind deutsche Filme der Gegenwart und deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts. Den theoretischen Rahmen liefert dabei das Hauptwerk des französischen Ethnographen Arnold van Gennep über die "Übergangsriten", welches in den letzten Jahren einen Zugang in die Kulturwissenschaften gefunden hat, sowie Theorien von C.G. Jung über die Individuation. Untersucht werden unter anderem: Filme: "Good Bye, Lenin!" von Wolfgang Becker, "Im Juli" von Fatih Akin. Literatur: Thomas Manns "Tod in Venedig", Hermann Hesses "Demian" und "Der Steppenwolf", Heinrich Bölls "Wanderer kommst du nach Spa...", Max Frischs "Homo faber", Christa Wolfs "Kassandra" und "Leibhaftig", Jurek Beckers "Bronsteins Kinder", Bernhard Schlinks "Der Vorleser" u.a. .

Η ανίχνευση των επικοινωνιακών – γλωσσικών αναγκών αποτελεί προϋπόθεση στον ad hoc σχεδιασμό μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για ενηλίκους που επιθυμούν να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές ανάγκες που έχουν στους χώρους εργασίας τους. Στο σεμινάριο συζητείται το θεωρητικό πλαίσιο και οι εφαρμογές της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών που οδηγούν σε εκπαιδευτικές πρακτικές. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων συλλογής των πληροφοριών και ανάλυσης των γλωσσικών αναγκών που προκύπτουν σε περιβάλλοντα εργασίας και είναι απαραίτητες στον ad hoc σχεδιασμό μαθημάτων γλωσσικής κατάρτισης για ενηλίκους. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()