Εισαγωγή στις βασικές αρχές της διερμηνείας, δηλαδή στην ιστορία της διερμηνείας, τις θεωρητικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, τα διάφορα είδη διερμηνείας και τις εκάστοτε απαιτήσεις τους. Εξοικείωση με τις βασικές δεξιότητες της διερμηνείας, δηλαδή ανάλυση κειμένων (πολιτικού, οικονομικού, τεχνικού περιεχομένου), περίληψη κειμένων, ομιλίες μπροστά σε κοινό, εισαγωγή στις σημειώσεις διαδοχικής διερμηνείας, διερμηνεία διαπραγματεύσεων. 

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένονται τα εξής αποτελέσματα: 

  • Εξοικείωση των φοιτητών/ητριών με θεωρίες και μεθόδους της σημασιολογίας και της πραγματολογίας, όπως επίσης και της ανάλυσης της (γλωσσικής) επικοινωνίας σε άμεση σύνδεση με αρχές της συστημικής ψυχολογικής προσέγγισης και της αναστοχαστικής πράξης. 
  • Ικανότητα των φοιτητών/τριών να εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις στο μάθημα της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, π.χ. για την καλύτερη διδασκαλία του λεξιλογίου, των γλωσσικών πράξεων και γενικά της γερμανικής γλώσσας στα συμφραζόμενα της επικοινωνίας.
  •  Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών σε σχέση με τη (γλωσσική) επικοινωνία των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη με βάση την ανάλυση πραγματικών περιστατικών.
  •  Ικανότητα των φοιτητών/τριών να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές συμπεριφορές και σχέσεις μέσα στην τάξη. 

This class explores vocabulary development, introduces over 450 key word families and discusses aspects of word classes and word grammar. It looks at how individual academic words are used in sentences and how they connect with each other. Ultimately, this connection between words builds cohesion and produces coherent texts.

Πώς έχουν επηρεάσει τα νεότερα ρεύματα σκέψης και οι κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις τη διδασκαλία γλώσσας και γλωσσολογίας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση; Παράλληλα με τη μελέτη και παρουσίαση επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με τον κονστρουξιονισμό την (κριτική) ανάλυση λόγου και τους πολυγραμματισμούς αναλύονται αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα (τηλεοπτικές συζητήσεις) της ελληνικής και γερμανικής τηλεόρασης. Η ανάλυση εστιάζει σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα (μετανάστευση), τις κοινωνικές ταυτότητες και τις γλωσσικές, εννοιακές και επικοινωνιακές όψεις της μεταφοράς. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αρχές και μεθόδους των τομέων της σημασιολογίας και πραγματολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «Γλωσσολογία IV», κρίνεται απαραίτητη. 

Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι αν δε γνωρίζουμε ένα θέμα, δύσκολα μπορούμε να τοποθετηθούμε σχετικά με αυτό. Η δυσκολία αυτή είναι εμφανέστερη κατά την παραγωγή προφορικού λόγου. Έτσι, και με τη βοήθεια σχετικών κειμένων (π.χ. δημοσιογραφικών) και σύντομων εκπομπών, θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα, θέματα υγείας και συναισθημάτων, της εργασίας, θέματα περιβάλλοντος. Επίσης, θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις των νέων με την οικογένειά τους, τους φίλους και τους /τις συντρόφους τους. Η προσέγγιση των θεμάτων θα περιέχει και λίγες γραμματικές ασκήσεις, καθώς και το σχετικό λεξιλόγιο. Η προεργασία αυτή θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ετοιμάζουν και να παρουσιάζουν εισηγήσεις για απλά ή πιο σύνθετα θέματα, να συνοψίζουν και να σχολιάζουν προφορικά σύνθετα άρθρα ή εκπομπές, να εκθέτουν τη δική τους γνώμη και να ζητούν τη γνώμη των άλλων, να περιγράφουν και να σχολιάζουν έργα δημιουργών (αφίσες), να περιγράφουν και να σχολιάζουν έρευνες γνώμης. Προβλέπονται μία σύντομη εισήγηση και μία εισήγηση για ένα σύνθετο άρθρο. Στο τέλος θα υπάρξει προφορική εξέταση. Δεν επιτρέπονται πάνω από δύο (2) απουσίες. 

Σε αυτό το μάθημα συνεχίζεται η επιλογή του χειμερινού εξαμήνου με τον ίδιο τίτλο και με θέματα ,,καθημερινή ζωή’’, ,,ιστορία’’, ,,Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης’’. Η συμμετοχή στο μάθημα Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων με βάση κείμενα της επικαιρότητας Ι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος. Αξιολόγηση: ενεργή συμμετοχή, εισήγηση και γραπτή της επεξεργασία.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/-τριες τα διάφορα είδη κειμένων και να εξοικειωθούν με τη δομή τους. Μεταξύ άλλων πραγματεύονται ιδιαίτερα είδη κειμένων που αφορούν στις σπουδές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθούν επίσης τα απαραίτητα για αυτά τα είδη κειμένων γλωσσικά μέσα. Επιπλέον, οι φοιτητές/-τριες εξασκούνται και στη συγγραφή τέτοιων κειμένων. Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος προβλέπεται μια γραπτή εξέταση. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση αποτελεί η υποβολή των προβλεπόμενων εργασιών, οι οποίες θα συνυπολογιστούν στην τελική αξιολόγηση.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις μεταγνωστικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της σκέψης και της γλωσσικής επίγνωσης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μάθηση βελτιώνεται (πρβλ. Scruggs et al. 1985) όταν εφαρμόζονται μεταγνωστικές στρατηγικές. Μέσω της διδασκαλίας μεταγνωστικών στρατηγικών, οι μαθητές/τριες αποκτούν επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους, παρεμβαίνοντας στη βελτίωση της γνωστικής τους προσπάθειας, και γίνονται ανεξάρτητοι και αυτορρυθμιζόμενοι στη μάθησή τους (πρβλ. Μαστροθανάσης 2015: 7). Μετά από μια εισαγωγή στο υπάρχον μεταγνωστικό μοντέλο του Flavell (1979), στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι βασικές διαδικασίες της μεταγνώσης. Επίσης θα επιχειρηθεί η διάκριση μεταξύ της έννοιας των στρατηγικών μάθησης και των μεταγνωστικών στρατηγικών. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα πειραματιστούν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες (μέγιστος αριθμός συμμετεχ. φοιτητών/τριών: 30) με μικρές έρευνες πεδίου. Με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο που κατασκεύασαν οι Pintrich, Smith, Garcia και ΜcKeachie (1991) και το οποίο προσαρμόζεται στο περιεχόμενο επιμέρους σχολικών μαθημάτων, θα επιχειρήσουν να καταγράψουν τις μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές/τριες όταν μελετούν και λύνουν ασκήσεις στην τάξη. Συγκεκριμένα η ανάλυση και αξιολόγηση των μεταγνωστικών στρατηγικών που κάνουν χρήση οι μαθητές/τριες στο μάθημα της ξένης γλώσσας θα πραγματοποιηθεί βάσει κλίμακας ανίχνευσης και καταγραφής, προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση αποτελεσματικών μεταγνωστικών στρατηγικών στο μάθημα των Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Τέλος, οι φοιτητές/τριες σε μικρές ομάδες θα αναλύσουν τα ερωτηματολόγια σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου μέρους του μαθήματος, ώστε να παρουσιάσουν την ανάλυση στο σεμινάριο.