Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται βασικές έννοιες της αποκατάστασης με βάση και αναφορά στη νευρο-ευπλαστότητα και της δυνατότητας βελτίωσης της λειτουργίας του σώματος και του εγκεφάλου που παρέχεται μέσα από νέες τεχνολογίες.

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται βασικές έννοιες της νευρο-ευπλαστότητας και της δυνατότητας βελτίωσης της λειτουργίας του εγκεφάλου που παρέχεται με την εκπαίδευσή του». Αν και καλύπτεται το σύνολο των μεθόδων, έμφαση δίνεται στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η γνωστική/νοητική και η σωματική ενδυνάμωση. Επιπλέον, καλύπτονται οι τεχνικές της βιοανάδρασης και της νευρο-ανάδρασης, όπως και της εκπαίδευσης με βάση τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Δίνονται επίσης στοιχεία πειραματικού σχεδιασμού παρεμβάσεων και γίνεται πρακτική χρήση σχετικών εργαλείων/λογισμικών.

Σύγχρονες νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις στη χαρτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου στην κατεύθυνση της γνωστικής νευροεπιστήμης της γλώσσας και νευροαποκατάστασης.

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση στο γνωστικό αντικείμενο της Νευρογλωσσολογίας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται και αναλύονται τα εξειδικευμένα επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη κτλ.) υπό το πρίσμα των νευροβιολογικών παραγόντων που καθιστούν ικανή την παραγωγή και κατανόηση του λόγου. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η επίδραση της εγκεφαλικής βλάβης στις γλωσσικές ικανότητες των ομιλητών διαφορετικών από άποψη τυπολογίας γλωσσών και ως εκ τούτου στο μάθημα αυτό υιοθετείται διαγλωσσική οπτική.

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγική προσέγγιση στο αντικείμενο της Κλινικής Λογοπαθολογίας και Λογοθεραπείας.  Παρουσιάζονται σύντομα οι κύριες διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, και φωνής σε παιδιά και ενήλικες. Επιπροσθέτως, αναφέρονται διαγνωστικές μέθοδοι αξιολόγησης διαταραχών αλλά και  μέθοδοι κλινικών παρεμβάσεων για τις διαταραχές αυτές. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του παρόντος μαθήματος αφορούν στην κατανόηση της ταξινόμησης των διαταραχών επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας καθώς και στην κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης και κλινικής παρέμβασης.

Αναζήτηση της Γνώσης και οι Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Έρευνας. Τύποι Λογικής (Απαγωγή, Επαγωγή) και η περιορισμένη ορθολογικότητα. Η Επιστημονική Μεθοδολογία και ο ρόλος της Στατιστικής. - Μεθοδολογικά ζητήματα στην Έρευνα των Επιστημών της Συμπεριφοράς. Η Διατύπωση του ερευνητικού σκοπού/Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων ή Υποθέσεων και Σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων. Τύποι Ερευνών και Κλάδοι της Στατιστικής Επιστήμης. Βασικές έννοιες: Η έννοια της μεταβλητής, η μέτρηση στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς, κλίμακες μέτρησης μεταβλητών, κατηγορική, τακτική, διαστημική και αναλογική κλίμακα. Εξαρτημένες- Ανεξάρτητες μεταβλητές. Λανθάνουσες και παρατηρήσιμες μεταβλητές και εμπειρικοί δείκτες Η έννοια της συχνότητας (σχετική, αθροιστική, ποσοστιαία), Κατανομές συχνοτήτων, Μορφές κατανομής συχνοτήτων (συμμετρική, ασύμμετρη), κατανομές συχνοτήτων ομαδοποιημένων δεδομένων, Γραφικές παραστάσεις κατανομών συχνοτήτων, Εφαρμογές Εισαγωγή στο SPSS -Μέτρα κεντρικής τάσης (μέσος όρος, επικρατούσα τιμή, διάμεσος), μέτρα διασποράς (εύρος, διακύμανση, τυπική απόκλιση, συντελεστής μεταβλητότητας). Μονομεταβλητή ανάλυση (πίνακες δεικτών κεντρικής τάσης και δεικτών διασποράς), Τυπικές τιμές. Σύγκριση τιμών, Έλεγχος κανονικότητας, Έλεγχος ακραίων τιμών. Εφαρμογές στο SPSS Ορισμός πιθανότητας, Σχέση μεταξύ πιθανότητας και σχετικής συχνότητας Βασικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων. -Αιτιότητα, Τυχαιότητα και Πιθανοκρατικά μοντέλα στην επιστημονική έρευνα. Κανονική κατανομή, κατανομές χ2, t και F. Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. Τυχαιότητα, Μηδενική και Εναλλακτική υπόθεση, Στατιστική σημαντικότητα και η εξαγωγή συμπερασμάτων από δειγματοληπτικές έρευνες. Εφαρμογές στο SPSS Εισαγωγή στη θεωρία σφαλμάτων. Είδη σφαλμάτων, τύχη και μεροληψία. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία στην εμπειρική έρευνα των επιστημών της συμπεριφοράς. Τρόποι και προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των σφαλμάτων. Εγκυρότητα περιεχομένου και παραγοντική εγκυρότητας. Δείκτες εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s alpha, McDonald’ s omega). Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Συνάφεια μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών. Πίνακες διπλής εισόδου (Crosstabs), η κατανομή χ2, Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 , Cramer’s V, φ2 και σχετικοί έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές στο SPSS Έλεγχος ισότητας δύο μέσων τιμών για ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα, Έλεγχος ισότητας δύο αναλογιών από ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα. Ανάλυση Διακύμανσης – Έλεγχος ισότητας μέσων τιμών για περισσότερες των δύο ομάδων. Ανάλυση Διακύμανσης-ANOVA. Μη παραμετρικά τεστ. Εφαρμογές στο SPSS. Η έννοια της συσχέτισης, Συσχέτιση και Αιτιότητα, Διαγράμματα διασποράς Συντελεστής συσχέτισης (Pearson, Spearman), Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ερμηνεία των συντελεστών, δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου (F, t, R2). Απλή λογιστική παλινδρόμηση. Εφαρμογές στο SPSS. Γραμμικά μοντέλα με ανεξάρτητες μεταβλητές όλων των επιπέδων μέτρησης. Δείκτες καλής προσαρμογής των μοντέλων και σύγκριση μεταξύ μοντέλων. Ανάλυση Συνδιακύμανσης –ANCOVA. Ανάλυση Διαδρομών. Εφαρμογές στο SPSS Σχέση πληθυσμού και δείγματος, Είδη δειγματοληψίας, τυχαία και σωματοποιημένη δειγματοληψία, προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος. Αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων. Στοιχεία Μετα-ανάλυσης Εφαρμογή της Στατιστικής σε διάφορα ερευνητικά σενάρια και ειδικότερα θέματα: Μετα-Ανάλυση, Πειραματικοί Σχεδιασμοί, Ανάλυση Δομικών Εξισώσεων, Πειραματικοί Σχεδιασμοί με μικρά δείγματα, Ανάλυση Διαμεσολάβησης.

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται γλωσσολογικές προσεγγίσεις για τις 
διαταραχές λόγου. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι σύγχρονες γλωσσολογικές 
θεωρίες που αφορούν σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (πχ. 
μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Κατόπιν παρουσιάζονται τα 
ερωτήματα και οι προβλέψεις που θέτουν οι θεωρίες αυτές για τον μη 
τυπικό λόγο με πεδίο εφαρμογής τις διαταραχές λόγου. Παρουσιάζονται 
παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών τόσο σε αναπτυξιακές όσο και σε 
επίκτητες διαταραχές λόγου. Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να κατανοούν τους 
τρόπους με τους οποίους  η γλωσσολογική θεωρία συνεισφέρει στην 
κατανόηση διαταραχών λόγου και να ερμηνεύουν τις διαταραχές αυτές υπό 
το πρίσμα της γλωσσολογικής προσέγγισης.