Επιστημονική Επιθεώρηση του RTP.

Αποφάσεις RTP: κριτήρια έναντι χρόνου.

Πρότυπα τραυματισμών και αρχές RTP - Φάσεις Επιστροφής RTP.

Επισκόπηση ζητημάτων Εμβιομηχανικής στο RTP.

Ψυχολογία του αθλητικού τραυματισμού.

Πρακτική Εφαρμογή - Δοκιμές Πεδίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών μηχανισμών τραυματισμού του ποδοσφαίρου, την πραγματοποίηση πειραμάτων εμβιομηχανικής ανάλυσης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων μιας βασικής εμβιομηχανικής ανάλυσης των κινήσεων που οδηγούν σε τραυματισμό 

Το μάθημα συμβάλει στην κάλυψη των διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Εργοφυσιολογίας συνδέοντας την πρακτική εφαρμογή με το άθλημα του Ποδοσφαίρου. Περιλαμβάνει την εργοφυσιολογική αξιολόγηση της απόδοσης αθλητών και αθλητριών ποδοσφαίρου με στόχο τη βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων και τη μεγιστοποίηση του επιπέδου της φυσικής κατάστασης αθλητών αναπτυξιακών ηλικιών, ερασιτεχνών και υψηλού επιπέδου με εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμασίες πεδίου. Επιπλέον, διαπραγματεύεται τις μεταβολές που παρατηρούνται στα διάφορα συστήματα του οργανισμού, καθώς και την αξιολόγηση των προσαρμογών που επέρχονται από τη συστηματική προπόνηση στις ιδιότητες της φυσικής κατάστασης και την καθοδήγηση στην προπονητική διαδικασία.

Να ενημερωθούν οι φοιτητές σχετικά με τα σημαντικά στοιχεία και τις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, και συγγραφής ερευνητικών μελετών πάνω σε θέματα προπόνησης και πρόληψης τραυματισμών στο ποδόσφαιρο. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παρακολούθηση και βελτίωση της προπόνησης των ποδοσφαιριστών. 

Σκοπός είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μάθουν να καταγράφουν επιδημιολογικά στοιχεία των τραυματισμών στο ποδόσφαιρο, τα επιδημιολογικά στοιχεία της προπόνησης των ποδοσφαιριστών -τριών και να σχεδιάζουν στρατηγικές πρόληψης τραυματισμών.