Μελέτες προμορφοποίησης φαρμάκων

Φαρμακοτεχνικές μορφές χορήγησης. Επιλογή βοηθητκών ουσιών. Αρχές, μηχανισμοί και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τις Φυσικές Φαρμακευτικές Διεργασίες (unit operations). Ειδικά θέματα παρασκευής στερεών φαρμακευτικών μορφών (καψακίων, δισκίων, σφαιροποιημένων κόκκων, επικαλυμμένων στερεών μορφών). Ανάπτυξη και παρασκευή υγρών φαρμακευτικών μορφών. Παρασκευή στείρων σκευασμάτων. Βιομηχανική Φαρμακευτική Μικροβιολογία. Τεχνολογία σκευασμάτων προγραμματισμένης αποδέσμευσης. Β. Μορφοποίηση βιοτεχνολογικών φαρμακευτικών ουσιών (πεπτιδίων και πρωτεϊνών). Μελέτη σταθερότητας.

Συλλογή και καταγραφή δεδομένων , επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Πειραματικοί σχεδιασμοί και προγράμματα ανάλυσης. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και εκτίμηση της προσαρμογής μοντέλων (στατιστική συμπερασματολογία). Ανάλυση διασποράς πολλαπλών μεταβλητών (MANOVA) και τρόποι ομαδοποίησης μεταβλητών. Επιφάνεια απόκρισης και μέθοδοι βελτι-στοποίησης διεργασιών. Εφαρμογές στη Φαρμακευτική Τεχνολογία με τη χρήση των στατιστικών και γραφιστικών προγραμμάτων (ii) Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Θεωρητικά στοιχεία. Τύποι νευρωνικών δικτύων. Διαθέσιμα προγράμματα προσομοίωσης νευρωνικών δικτύων. (iii) Διερευνητική ανάλυση δεδομένων (exploratory data analysis). Μέθοδοι ανάλυσης αποτελεσμάτων βασισμένες στη γραφική απεικόνιση των δεδομένων (Data Visualization). Στατικές απεικονίσεις δεδομένων – νεότερες τεχνικές. Δυναμικές γραφικές παραστάσεις με δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interactive dynamic graphics).