Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. Command line interpreter και IDE. Δομές δεδομένων. Τελεστές και εκφράσεις. Έλεγχος ροής προγράμματος. Ορισμός συναρτήσεων χρήστη. Λίστες και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Είσοδος και έξοδος. Ασκήσεις προγραμματισμού με σύνταξη αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων από τις επιστημονικές περιοχές του ΑΤΜ σε γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic και Python.