Γενικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων: Ποιοτική και ποσοτική θεώρηση.  Κριτήρια λήψης αποφάσεων σε μονοκριτηριακά προβλήματα. Πολυκριτηριακά προβλήματα: Μέθοδοι αξίας και απόκλισης.  Θεωρία της χρησιμότητας. Θεωρία αξιοπιστίας. Βασικές Έννοιες Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Μέθοδοι βελτιστοποίησης: μαθηματικός, γραμμικός και δυναμικός προγραμματισμός. Θεωρία γραφημάτων και προβλήματα διαδρομών: Δένδρα και μητρώα αποφάσεων, Ασυνεχή και συνεχή προβλήματα. Αποφάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες: βεβαιότητας, αβεβαιότητας & επικινδυνότητας, Ανάλυση κατά BAYES και αξιολόγηση της πληροφορίας. Διαχείριση της Επικινδυνότητας: Οι διεργασίες της διαχείρισης επικινδυνότητας, Περιεχόμενο, Τεχνικές εφαρμογής, Πρότυπα τεκμηρίωσης, Παραδείγματα ανάλυσης κινδύνων.

Θεωρία και Εφαρμογή μεθόδων Οικονομικής και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Έργων και Συστημάτων Μηχανικού. Αναλύσεις ευαισθησίας και κινδύνων. Εφαρμογή πλαισίου Ε.Ε. για τον υπολογισμό του ποσού χρηματοδότησης 

Πρόκειται για μάθημα σεμιναριακού χαρακτήρα που εντάχθηκε εφέτος στο Μεταπτυχιακό με τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη", του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Το αναλυτικό περιεχόμενό του περιλαμβάνεται στο http://ppva.civil.auth.gr/content/courses/ppbas1.html

Προσδιορισμός ποσοτικών-ποιοτικών χαρακτηριστικών υγρών και στερεών αποβλήτων. Ευτροφισμός, επιδράσεις τοξικών χημικών στα οικοσυστήματα, συσσώρευση μετάλλων και τοξικών οργανικών συστατικών στα ιζήματα. Μεταφορά και εναπόθεση ρύπων στο έδαφος και τα υπόγεια νερά. Οικοτοξικολογικές αναλύσεις στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Αποκατάσταση και μεταφροντίδα βεβαρημένων χώρων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Οικονομικά και διαχειριστικά εργαλεία, ανάλυση κύκλου ζωής και ροής υλικών. Αέρια ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος. Υφιστάμενοι κανονισμοί, οδηγίες και νομοθετικό πλαίσιο. 

Θαλάσσια ρύπανση - Προσομοίωση μεταφοράς και διάχυσης πετρελαιοκηλίδας. Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών σε υδροφορείς - Προσομοίωση μεταφοράς ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς & Εξυγείανση. Διαχείριση γκρίζου νερού - επαναχρησιμοποίηση.

Εισαγωγή στην διαχείριση έργων - Περιβάλλον και διεργασίες διαχείρισης τεχνικών έργων. Στάδια προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων. Διαδικασίες και πλαίσιο ωρίμανσης τεχνικών έργων. Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας σε έργα Πολιτικού Μηχανικού (γραμμικός προγραμματισμος). Διαχείριση σχεδιασμού των έργων (WBS). Χρονικός προγραμματισμός έργων - δικτυωτή ανάλυση PDM (ΑΟΑ). Χρονικός προγραμματισμός έργων - δικτυωτή ανάλυση PDM (ΑΟΝ). Μέθοδοι ΜΡΜ / PERT (ανάπτυξη - παραδείγματα). Διαχείριση των πόρων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού. Κόστος έργων (έννοιες - τρόποι εκτίμησης κόστους). Έλεγχος της χρονικής, οικονομικής και ποσοτικής προόδου κατασκευαστικών έργων (EVM). Εικονικές εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης τεχνικών έργων. Ο ανθρώπινος παράγοντας στην διαχείριση έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

 • Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και εμπλεκομένων στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
 •  Διαχειριστικός Στόχος και Ανάλυση Κοινωνικό – Οικολογικού Συστήματος
 • Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και παράκτια ζώνη
 • Οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις σχετικές με την ΟΔΠΖ
 • Διεπιστημονικότητα και ΟΔΠΖ
 • Προετοιμασία και εφαρμογή Σχεδίων ΟΔΠΖ
 • Παραδείγματα από παγκόσμιες πρακτικές
 • Δόμηση, ανάλυση και αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων
 • Επιστημονικά εργαλεία και μέθοδοι με χρησιμότητα για την ΟΔΠΖ
 • Η επικοινωνία της επιστήμης και η ΟΔΠΖ
 • Καλές και όχι τόσο καλές πρακτικές ΟΔΠΖ
 • Μελλοντικές προκλήσεις, Θαλάσσιος Χωρικός Σχεδιασμός, Μπλε Ανάπτυξη, Ηθικές και πολιτικές προεκτάσεις της ΟΔΠΖ

Παροχή γενικών γνώσεων για το Δίκαιο και ειδικότερα το Διοικητικό Δίκαιο και εμβάθυνση στο Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο περί Δημοσίων Συμβάσεων και κυρίως μελετών και τεχνικών έργων 

Ορισμός και περιεχόμενο της στρατηγικής. Πλεονεκτήματα στρατηγικού σχεδιασμού. Βασικές διαστάσεις της έννοιας της Στρατηγικής. Ολοκληρωμένη διατύπωση της έννοιας της Στρατηγικής (Αναλυτική – γενική διατύπωση στρατηγικής, Τυπική – συμπεριφορική στρατηγική, Προορατική – εμπειρική στρατηγική, Προκαθορισμένη – προσαρμόσιμη στρατηγική). Διεργασία Στρατηγικού Σχεδιασμού (εταιρικό, επιχειρηματικό, λειτουργικό επίπεδο). Μοντέλο διεργασίας ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού. Επιχειρηματική στρατηγική (Στρατηγική Επιχειρηματική Μονάδα, Συστατικά στοιχεία στον καθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής, Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας, Μέθοδος Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης). Εταιρική στρατηγική (Συστατικά στοιχεία στον καθορισμό της εταιρικής στρατηγικής, Οριζόντια στρατηγική, Κατακόρυφη ολοκλήρωση). Λειτουργική στρατηγική (Στρατηγική Λειτουργική Μονάδα, Χρηματοδότηση, Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, τεχνολογία, προμήθειες, βιομηχανική παραγωγή, marketing, Συστατικά στοιχεία στον καθορισμό της λειτουργικής στρατηγικής). Αντικειμενικοί σκοποί (Objectives). Η έννοια της αλυσίδας αξίας (Value Chain). Διασύνδεση αλυσίδας αξίας - λειτουργικής στρατηγικής. Ανασκόπηση, αποτίμηση και έλεγχος. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) με εφαρμογή του Μοντέλου διεργασίας ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 

Ολική Ποιότητα (Total Quality Management –TQM): Συστήματα Ποιότητας στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Ορισμός Ποιότητας. Ικανοποίηση Απαιτήσεων Πελατών. Ορισμός Ολικής Ποιότητας. Σχέση μεταξύ Συστήματος Ολικής Ποιότητας, Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας. Ορισμός Διεργασίας. Αρχές Ολικής Ποιότητας (Ικανοποίηση πελατών, Απόφαση με δεδομένα, Δομημένη Επίλυση Προβλημάτων, Σεβασμός προς συνάνθρωπο). Συνιστώσες Ολικής Ποιότητας (Διαχείριση Πολιτικής Ποιότητας, Διαχείριση Διεργασιών, Επίλυση Προβλημάτων). Υποστηρίζουσα Μέθοδος Ολικής Ποιότητας (Ο κύκλος του Deming – Shewhart). Συνάρτηση Απώλειας του Taguchi. Δομημένη Επίλυση Προβλήματος (ΔΕΠ). Συναινετική Απόφαση (Μέθοδος και Πλεονεκτήματα). Κόστος Ποιότητας. Δραστική Αναδιάρθρωση – Reengineering: Εισαγωγή. Προετοιμασία Έργου. Έναρξη της Δραστικής Αναδιάρθρωσης. Διάγνωση Διεργασιών. Σχεδιασμός Νέων Διεργασιών. Μετασχηματισμός Επιχείρησης. Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών και Διεργασία Σταδιακής Βελτίωσης. Μελέτη Περίπτωσης (Case Study). Τεχνική-Οικονομική Διαχείριση και Νέες Επιχειρησιακές Μέθοδοι. ISO 9001 για Τεχνικές Εταιρίες: Εισαγωγή στο ISO 9001. Αρχές για το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας. Διαχείρηση Διεργασίας και συνεχής βελτίωση. Ιδιαιτερότητες του ISO 9001 στις Τεχνικές Εταιρίες.