Πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Πολυπολιτισμικότητα και σχολείο.Τι είναι και πως δημιουργείται ο ρατσισμός.Ρατσισμός στο σχολείο. Στρατηγικές αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.

Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα  θα επικεντρωθεί, κατ’ αρχάς,  στην παρουσίαση και κριτική θεώρηση των βασικών  γνωσιολογικών θέσεων του θετικισμού και του νεοθετικισμού (λογικού θετικισμού ή λογικού ή και επιστημονικού εμπειρισμού, ή, τέλος, και σύγχρονου εμπειρισμού) και στην κριτική συζήτηση των επιστημικών, πρωτίστως, αξιών που προβάλλουν τα δύο αυτά φιλοσοφικά ρεύματα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αλλά και λαμβάνοντας, επίσης, υπ’ όψιν τους σύγχρονους κοινωνικο-ηθικούς, περιβαλλοντικούς και βιοηθικούς, γενικότερα, προβληματισμούς, που έχουν προκύψει λόγω της ραγδαίας και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνοεπιστήμης, θα αιτιολογηθεί η ανεπάρκεια του προβαλόμενου θετικιστικού και νεοθετικιστικού αξιακού μοντέλου να αντιμετωπίσει τα συγκεκριμένα αυτά σύγχρονα  προβλήματα. Κατά τον τρόπο αυτό θα προκύψει –  ως λογικό, επιστημολογικό και αξιολογικό επακόλουθο –  η αναγκαιότητα για μια νέα, διευρυμένη θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αξιολογικού και ενοποιητικού ρόλου της φιλοσοφίας της τεχνοεπιστήμης, που θα είναι άρρηκτα επίσης συνυφασμένη με την ηθική θεώρηση της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη διδακτική των θετικών επιστημών. Η νέα θεωρία των αξιών της τεχνοεπιστήμης, που εδώ θα προταθεί και θα συζητηθεί, κριτικά, εδράζεται κατά κύριο λόγο στην Αριστοτελική αρετολογική ηθική, στο πλαίσιο μιας Νεο-Αριστοτελικής αρετολογίας με επαναπροσδιορισμένο και διευρυμένο αξιακό περιεχόμενο, ενώ ενσωματώνει, συγχρόνως, και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας θεωρίας των δικαιωμάτων.

Μάθημα στο ΠΜΣ ΔΙΧΗΝΕΤ που αφορά στις εξελίξεις και σε σύγχρονα θέματα της Διδακτικής των ΦΕ και της Χημείας

ΠΜΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2η Γ.doc
ΠΜΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2η Γ.doc

Το μάθημα αφενός εστιάζει σε βασικά θεωρητικά ζητήματα και ερευνητικά παραδείγματα που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών και αφετέρου εξετάζει την επίδραση νέων προσεγγίσεων μέσα και έξω από το σχολείο. Μέσα από μελέτη κειμένων, συζητήσεις, παρουσιάσεις και ερευνητικές εκθέσεις, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξετάζουν διαφορετικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών και αξιολογούν διαδικασίες που προάγουν τη μάθηση των μαθηματικών από τα παιδιά. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, τα θεωρητικά ζητήματα και ερευνητικά παραδείγματα θα αφορούν:

  • Ανάπτυξη της αρίθμησης
  • Κατανόηση προσθετικού και πολλαπλασιαστικού συλλογισμού
  • Ανάπτυξη γεωμετρικού συλλογισμού
  • Επίλυση προβλήματος • Ανάπτυξη μαθηματικής επιχειρηματολογίας
  • Μαθηματικό περιεχόμενο και παιδαγωγικές προσεγγίσεις από την οπτική του εκπαιδευτικού
  • Επικοινωνία στα μαθηματικά
  • Χρήση μέσων τεχνολογίας στη διδασκαλία

Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική διερεύνηση της σχέσης της πολυπολιτισμικότητας με την εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή, θα εξετάσουν & θα αναλύσουν προσεγγίσεις, θεωρίες, ορολογία και πρακτικές της πολυπολιτισμικής / αντιρατσιστικής / διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η ανάλυση θα στηριχτεί στην εξέταση της (αλληλ)επίδρασης παραγόντων όπως η τάξη, η εθνοτική / πολιτισμική / εθνική προέλευση στην εκπαίδευση, όπως και στη διερεύνηση του τρόπου, με τον οποίο οι αλλαγές στις θεωρίες, στη νομοθεσία και στις κοινωνικές αντιλήψεις και στάσεις επέδρασαν και επιδρούν στην εκπαίδευση των «διαφορετικών» ομάδων και ατόμων.