Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, όπως αυτές ορίζονται από σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Digital Competence Framework - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων). Διαρθρώνεται γύρω από 5 βασικούς άξονες: Δεδομένα και Πληροφορίες, Επικοινωνία & Συνεργασία, Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου, Ασφάλεια και Επίλυση Προβλημάτων, και Καταδεικνύει 21, σχετικές με τους άξονες αυτούς, ψηφιακές δεξιότητες

Μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο Γ2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής προχωρημένου επιπέδου αλλά και σε φυσικούς ομιλητές που ενδιαφέρονται για τον ακαδημαϊκό λόγο και για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του α΄ κύκλου μαθημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο Γ2. Απευθύνεται σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής προχωρημένου επιπέδου αλλά και σε φυσικούς ομιλητές που ενδιαφέρονται για τον ακαδημαϊκό λόγο και τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσω διαδικτύου.