Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ολιστικούς τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, με στόχο οι ίδιοι στη συνέχεια να επιτύχουν την αποτελεσματική μάθηση των μελλοντικών μαθητών τους. Ταυτόχρονα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία κατάκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση και η εξήγηση, οι οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμο εφόδιο, όχι μόνο στην επαγγελματική τους αλλά και στην κοινωνική τους καθημερινότητα. Θα μελετηθούν παραδείγματα από όλες τις ιστορικές περιόδους και από όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των ιστορικών πηγών. Θα αναλυθεί ο πολιτικός και ο κοινωνικός ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, ιδιαίτερα μάλιστα για τις παρελθούσες δεκαετίας, όταν το βιβλίο αυτό αποτελούσε ίσως και το μοναδικό ανάγνωσμα που έμπαινε στο σπίτι μιας οικογένειας. Η μορφωτική αξία του μαθήματος της Ιστορίας θα αναδειχθεί με παραδείγματα και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το μάθημα θα έχει κυρίως εργαστηριακή μορφή και θα ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επαρκή προετοιμασία τους – έρευνα, εκπόνηση σεναρίων διδασκαλίας, παρουσίαση σε πλαίσιο μικροδιδασκαλίας – θα αποτελεί την προϋπόθεση για την έγκριση της διδασκαλίας τους σε πραγματικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό και η ουσιαστική παρουσία τους στο μάθημα κρίνεται υποχρεωτική.

Το μάθημα "Αγγλικά για τη Εκπαίδευση" εστιάζει σε θεωρίες και έννοιες που σχετίζονται με τις Παιδαγωγικές Επιστήμες.