Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Αντικείμενο μελέτης και έρευνας είναι ο τρόπος διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας στα Γυμνάσια και στα Λύκεια. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής της γλώσσας, η μέθοδος «Project», το περιεχόμενο και οι κατευθύνσεις των αναλυτικών προγραμμάτων ως προς το συγκεκριμένο μάθημα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν και διδάσκουν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα διδάσκονται τρόποι προσπέλασης και κατανόησης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εξοικείωση με το λεξιλόγιο και τη δομή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο τριών γενών/ειδών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της Φιλοσοφίας, της Ιστοριογραφίας και της Ρητορικής. Το μάθημα έχει τον χαρακτήρα γλωσσικής εξάσκησης και προϋποθέτει τη συμμετοχή όσων το επιλέξουν. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δημοκρατικό έλλειμμα, δηλαδή η διάσταση που υπάρχει μεταξύ του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων δημοκρατιών και των αντίστοιχων προσδοκιών των πολιτών, αποτελεί γεγονός. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η πολιτική φιλοσοφία μπορεί να συμβάλει με τις προτάσεις και τις θεωρήσεις της στη μείωση αυτού του ελλείμματος. Η πρόσφατη βιβλιογραφία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, κάποιες προτάσεις φαίνεται να ανοίγουν καινούργιους δρόμους, ενώ κάποιες άλλες μάλλον προωθούν την απίσχνανη της δημοκρατίας και όχι την ενδυνάμωσή της. Ξεκινώντας από τη θέση ότι η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί το θεμέλιο και τη νομιμοποιητική αρχή της δημοκρατίας, θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση της αντιπροσώπευσης, τον ρόλο των τεχνοκρατών, τη λογιζόμενη ανεπάρκεια των πολιτών, τη διαβουλευτική δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία, την πολυπολιτισμικότητα και την επαναφορά της κλήρωσης ως μεθόδου λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Tο μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογίες για την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και περιλαμβάνει θέματα όπως η προσβασιμότητα, υποστηριστική τεχνολογία, ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό, διαδικτυακές εφαρμογές. Το μάθημα αποτελείται και από εργαστηριακό μέρος, όπου οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής για την υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή. 

Γλώσσα και Αλήθεια στη Φαινομενολογία και την Ερμηνευτική. ο μάθημα θα ασχοληθεί με τους κυριότερους εκπροσώπους της αποκαλούμενης «ηπειρωτικής» φιλοσοφίας του 20ου αιώνα εστιάζοντας στις έννοιες της αλήθειας και της γλώσσας στην ευρύτερη φαινομενολογική παράδοση. Πηγές μας θα είναι οι Λογικές Έρευνες και οι Ιδέες Ι του Ε.Husserl, το Είναι και Χρόνος και η Προέλευση του Έργου Τέχνης του Μ. Heidegger, το Αλήθεια και Μέθοδος του H-G. Gadamer και επιλεγμένα τμήματα από έργα του J. Derrida. Έμφαση θα δοθεί αφενός στα βασικά στοιχεία της σκέψης των φιλοσόφων αυτών, αφετέρου στη σύνδεση, τις κοινές αφετηρίες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα ερωτήματα που από κοινού τους απασχολούν.

Με το έργο του Scienza Nuova, ο Ιταλός φιλόσοφος Giambattista Vico (1668-1744) επιχειρεί να ανασυγκροτήσει μια νέου τύπου ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, η οποία στηρίζεται σε μια ριζικά νέα αντίληψη για την ιστορικότητα. Στην αισιόδοξη πρόσληψη της ιστορίας ως ενός έλλογου γίγνεσθαι που ωθεί την ανθρωπότητα προς την τελείωση ο Βίκο θα αντιτάξει τη θέση ότι η ιστορία αποτελεί κατεξοχήν ανθρώπινο δημιούργημα· ως τέτοιο, αφενός υπόκειται στους ανθρώπινους περιορισμούς, αφετέρου ωστόσο κατέχει μια γνωσιοθεωρητική προτεραιότητα: μπορούμε να γνωρίζουμε κυρίως ό,τι εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει, «verum et factum convertuntur». Η Νέα Επιστήμη παρέμεινε ουσιαστικά αγνοημένη έως τις αρχές του 20ού αιώνα, οπότε και «ανακαλύφθηκε» εκ νέου επηρεάζοντας αποφασιστικά τις αντιλήψεις για τον μύθο, την ιστορία, τον πολιτισμό, την ποίηση και τη γλώσσα στην ηπειρωτική σκέψη. Στο μάθημα θα μελετήσουμε επιλεγμένα αποσπάσματα του εκτενούς αυτού κειμένου. – Αυτονοήτως, η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική (δεν επιτρέπονται πάνω από δύο απουσίες). Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει γραπτής εργασίας που θα παραδοθεί τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Η εξοικείωση με το θέμα και η μελέτη μέρους της βιβλιογραφίας κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη του μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για το μάθημα υποχρεούνται να εγγραφούν έως την 16.2.2018 στην παρούσα ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος. Η εγγραφή σε αυτήν τη σελίδα είναι ελεύθερη και δεν εκλαμβάνεται ως δέσμευση για παρακολούθηση του μαθήματος. Κείμενο: Giambattista Vico: Η νέα επιστημονική γνώση (μτφρ. Γ. Κεντρωτής). Αθήνα: Gutenberg 2015. 

Το μάθημα Εισαγωγή στη Συμβολική Λογική απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες φιλοσοφίας που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία του αντικειμένου. Κύριος στόχος του είναι να εκθέσει τις πολύ βασικές μεθόδους και αποτελέσματα του προτασιακού και κατηγορικού λογισμού με έμφαση στην τυποποίηση και μετάφραση προτάσεων και επιχειρημάτων από τις φυσικές γλώσσες στη γλώσσα της προτασιακής και πρωτοβάθμιας λογικής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε τεχνικές ελέγχου της εγκυρότητας των επιχειρημάτων και στην κατανόηση βασικών εννοιών όπως αυτών της λογικής συνέπειας και της τυπικής απόδειξης. Καθώς ο χρόνος του μαθήματος είναι περιορισμένος σε ένα μόνο εξάμηνο αποδεικτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος των δενδροδιαγραμμάτων και της φυσικής παραγωγής θα θιγούν και θα εξηγηθούν σε πολύ γενικές γραμμές με την χρήση απλών ασκήσεων και παραδειγμάτων. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Κοινω-νιολογίας της Εκπαίδευσης καθώς και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να κατα-νοούν την κοινωνική διάσταση διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων.Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στη θεματική-εννοιολογική προσέγγιση (1ο μάθημα), Η εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και οι μεταβολές της (2ο μάθημα), Ο θεσμός του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία (3ο μάθημα), Θεωρίες-μοντέλα κοινωνικοποίησης (4ο μάθημα), Ομάδες και φορείς κοινωνικο-ποίησης (5ο μάθημα), Η κοινωνική αναγνώριση της παιδικής ηλικίας (6ο μάθημα), Κοινωνική ανισότητα-οικογένεια και υπόβαθρο-ανισότητες στην εκπαίδευση. Επίδοση στο σχολείο και κοινωνική προέλευση - γλωσσικοί κώδικες (7ο μάθημα), Πολιτική της εκπαίδευσης (8ο μάθημα), Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη - κοινωνική κινητικότητα (9ο μάθημα), Μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση (10ο μάθημα), Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων (11ο μάθημα), Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εικόνα (12ο μάθημα), Γενικές διαπιστώσεις-προετοιμασία για τις εξετάσεις (13ο μάθημα).

Η μετάφραση των Πολιτικών του Αριστοτέλη στα λατινικά άνοιξε καινούργιους δρόμους για τη μεσαιωνική πολιτική σκέψη. Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με ζητήματα και στοχαστές που εμφανίζονται από τον 13ο μέχρι και τις αρχές του 16ου αιώνα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της επίδρασης τους στην ιστορία της πολιτικής σκέψης που ακολούθησε. 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη θέση και τη σημασία της Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, να εξοικειωθούν με τη συγκριτική ερευνητική διαδικασία, να κατανοήσουν τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς και θέματα πολιτισμικού πλουραλισμού και διεθνοποίησης στην εκπαίδευση. 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει ορισμένες γενικές θεωρίες και βασικές έννοιες για το φύλο, αλλά και εμπειρική έρευνα σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Το μάθημα εστιάζει στην εκπαίδευση και στο πώς οι σχέσεις των φύλων επηρεάζουν και διαφοροποιούν την εκπαίδευση. Τρία κύρια θέματα θα δομήσουν το μάθημα: βασικές έννοιες των σχέσεων των φύλων, ταυτότητες φύλου και διαδικασίες στο σχολείο, ερευνητικές προσεγγίσεις για το φύλο στην εκπαίδευση. Η πρόθεση είναι να διευρύνουν τις γνώσεις τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τις τρέχουσες θεωρίες, την έρευνα και την πρακτική σχετικά με τον αντίκτυπο των φύλων στην εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν δεδομένα κυρίως από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και μια διεθνή οπτική. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()