Σελίδα: 1 2 ()

Στο μεταπτυχιακό σεμινάριο θα εξεταστεί εις βάθος η μεταφυσική διδασκαλία του Πλωτίνου (203-270) για τον Νου, τη δεύτερη από τις τρεις αρχικές υποστάσεις. Το σεμινάριο θα βασιστεί σε επιλεγμένα χωρία από το πλωτινικό έργο, κυρίως από την Ε ́ και την ΣΤ ́ Εννεάδα. 

Παράλληλη εξέταση της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Θουκυδίδη 

1. Οι ΤΠΕ ως Μέσον διδασκαλίας: εισαγωγικά 2. Θεμελιώδεις παραδοχές για τη γνώση, τη μάθηση (νοητικά μοντέλα) και τη θέση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 3. Η έννοια του γνωστικού εργαλείου 4. Μάθηση μέσω συνειρμών και ενίσχυσης (Συμπεριφορισμός) 5. Μάθηση μέσω κατανόησης (Γνωστικισμός) και μέσω εμπειρίας (Εποικοδομισμός) 6. Μάθηση με κοινωνική διευκόλυνση – συνεργατική μάθηση 7. Μάθηση μέσω ανακάλυψης 8. Παιδαγωγικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού 9. Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης: προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι, λογιστικά φύλλα 10. Εργαλεία αναζήτησης, κατασκευής και ερμηνείας της γνώσης 11. Διαδικασίες αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 12. Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 13. Ανατροφοδότηση 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν τις θεωρητικές, ιστορικές και φιλοσοφικές παραδοχές του πεδίου της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διεθνούς Παιδαγωγικής, καθώς και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις τάσεις που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, να εντοπίσουν τη σχέση των εκπαιδευτικών συστημάτων με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο, μέσα στο οποίο εξελίσσονται και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, ώστε να τα κατανοήσουν και να τα προσεγγίσουν κριτικά. Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν ειδικότερα με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση, το Πρόγραμμα Σπουδών και την κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από ένα διεθνές πρίσμα. Σημαντικό στόχο αποτελεί, επίσης, να εξοικειωθούν με το πεδίο της Διεθνούς Παιδαγωγικής που εστιάζει σε θέματα διεθνούς επικοινωνίας, κατανόησης και αλληλεγγύης μέσω της εκπαίδευσης. 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να εντοπίσουν τις προκλήσεις της ετερότητας στην κοινωνία, να κατανοήσουν σε βάθος τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης, καθώς επίσης να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν με την έρευνα και την πράξη στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου συνδέεται με την Πρακτική Άσκηση, τη δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) και επίσης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ). 

Στα μαθήματα διερευνώνται καταρχάς οι σχέσεις μεταξύ της Διδακτικής αφενός και της Σχολικής Παιδαγωγικής, της θεωρίας του Curriculum και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αφετέρου, ώστε να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της επιστημονικού κλάδου της Διδακτικής Μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης και οι σχέσεις τους με τα μοντέλα διδασκαλίας. Κατόπιν, παρουσιάζονται από τους φοιτητές θέματα όπως η κριτική σκέψη και η σχέση της με τη δημιουργική σκέψη, η διδασκαλία με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τις διαδικασίες βαθύτερης κατανόησης, η διδασκαλία και η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, η διδασκαλία των συγκρουσιακών θεμάτων, οι μεταγνωστικές δεξιότητες και η «έκφωνη σκέψη», η γνωστική ασυμφωνία και η γνωστική σύγκρουση, η μάθηση με βάση το προγραμματισμένο αδιέξοδο, η σχέση της σχολικής κουλτούρας και του κλίματος της τάξης με τα περιβάλλοντα μάθησης, η διδακτική αξιοποίηση του χιούμορ κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση γίνεται συστηματική αναφορά στις πιθανές χρήσεις των παραπάνω στην εκπαίδευση, ενώ διαμορφώνονται και σχετικά παραδείγματα εφαρμογής. Στην αρχή, βέβαια, των μαθημάτων δίνονται οδηγίες και βιβλιογραφία για τον τρόπο της προφορικής παρουσίασης των εργασιών, καθώς και για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών. 

1. Επιστημολογία των ποιοτικών ερευνών 2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 3. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 4. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων 6. Συνέντευξη 7. Συμμετοχική παρατήρηση 8. Ομάδες εστίασης 9. Ανάλυση περιεχομένου 10. Ανάλυση λόγου 11. Έρευνα δράσης 12. Μικτές Μεθοδολογίες 13. Παρουσιάσεις ερευνών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος καλούνται να διεξάγουν μικρής εμβέλειας έρευνες και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτές δοκιμασίες και στην εκπόνηση μικρών εργασιών.

Το μάθημα έχει δυο ενότητες: Στην πρώτη ενότητα εξετάζονται η επιστημολογία των ποσοτικών ερευνών και γενικότερα θέματα σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται θέματα ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων με στατιστικές μεθόδους και με τη χρήση λογισμικών όπως το ΙΒΜS SPSS, PSPP, Minitab και R. Syllabus διαλέξεων :

 • 1. Επιστημολογία των ποσοτικών ερευνών
 • 2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας Ι
 • 3. Θέματα σχεδιασμού μιας ποσοτικής έρευνας ΙΙ
 • 4. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και ο ρόλος της Θεωρίας στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • 5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων Ι
 • 6. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων ΙΙ
 • 7. Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας
 • 8. Περιγραφική Στατιστική (δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, κατανομές συχνοτήτων των μεταβλητών)
 • 9. Πίνακες διπλής εισόδου, δείκτες στατιστικής συνάφειας
 • 10. Συσχέτιση μεταβλητών
 • 11. Έλεγχος διαφοράς μέσων τιμών (T-test)
 • 12. Ανάλυση Διακύμανσης
 • 13. Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών. 
Σελίδα: 1 2 ()