Ανάλυση, μετάφραση και ερμηνεία χωρίων του "Περί ουρανού" του Αριστοτέλη 

Μετάφραση και ερμηνεία του βιβλίου "Λάμβδα" των "Μετά τα φυσικά" του Αριστοτέλη, θεμελιώδους για την κατανόηση της αριστοτελικής κοσμοθεολογίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να εντοπίσουν τις προκλήσεις της ετερότητας στην κοινωνία, να κατανοήσουν σε βάθος τη φιλοσοφία της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης, καθώς επίσης να εφαρμόσουν τη διαπολιτισμική θεωρία σε βασικά πεδία της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς. Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν με την έρευνα και την πράξη στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου συνδέεται με την Πρακτική Άσκηση, τη δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) και επίσης του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ). 

Στο μεταπτυχιακό σεμινάριο θα εξεταστεί εις βάθος η μεταφυσική διδασκαλία του Πλωτίνου (203-270) για τον Νου, τη δεύτερη από τις τρεις αρχικές υποστάσεις. Το σεμινάριο θα βασιστεί σε επιλεγμένα χωρία από το πλωτινικό έργο, κυρίως από την Ε ́ και την ΣΤ ́ Εννεάδα. 

1. Οι ΤΠΕ ως Μέσον διδασκαλίας: εισαγωγικά 2. Θεμελιώδεις παραδοχές για τη γνώση, τη μάθηση (νοητικά μοντέλα) και τη θέση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 3. Η έννοια του γνωστικού εργαλείου 4. Μάθηση μέσω συνειρμών και ενίσχυσης (Συμπεριφορισμός) 5. Μάθηση μέσω κατανόησης (Γνωστικισμός) και μέσω εμπειρίας (Εποικοδομισμός) 6. Μάθηση με κοινωνική διευκόλυνση – συνεργατική μάθηση 7. Μάθηση μέσω ανακάλυψης 8. Παιδαγωγικά – Τεχνικά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού 9. Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης: προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι, λογιστικά φύλλα 10. Εργαλεία αναζήτησης, κατασκευής και ερμηνείας της γνώσης 11. Διαδικασίες αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 12. Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 13. Ανατροφοδότηση 

1. Επιστημολογία των ποιοτικών ερευνών 2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 3. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 4. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων 6. Συνέντευξη 7. Συμμετοχική παρατήρηση 8. Ομάδες εστίασης 9. Ανάλυση περιεχομένου 10. Ανάλυση λόγου 11. Έρευνα δράσης 12. Μικτές Μεθοδολογίες 13. Παρουσιάσεις ερευνών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος καλούνται να διεξάγουν μικρής εμβέλειας έρευνες και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτές δοκιμασίες και στην εκπόνηση μικρών εργασιών.