Λοιμώδη Νοσήματα των ζώων ιδιαίτερης σημασίας για τα οποία έχουν οριστεί με νομοθεσία μέτρα που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση της εξάπλωσής τους, στην εκρίζωσή τους από τη χώρα ή στην προστασία του ανθρώπου. Νοσήματα Υποχρεωτικής δήλωσης.