Σελίδα: 1 2 ()

Το μάθημα καλύπτει μεθόδους και εργαλεία εξέτασης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (προσοχή, μνήμη, γλώσσα, αντίληψη, επιτελικές λειτουργίες, εννοιολογική σκέψη, κατασκευαστικές ικανότητες) και της προσωπικότητας στα πλαίσια της νευροψυχολογικής εκτίμησης. Εστιάζει στη χρησιμότητα μεγάλης γκάμας δοκιμασιών σε συγκεκριμένες διαγνώσεις. Δίνεται έμφαση και στο θεωρητικό υπόβαθρο της αιτιοπαθογένειας των γνωστικών ελλειμμάτων και στην ερευνητική τεκμηρίωση της χρησιμότητας των εργαλείων. 

Στόχος τoυ μαθήματος είναι να ασχοληθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με ζητήματα της σχολικής ζωής και της παιδικής/εφηβικής ηλικίας που μπορούν να αποτελέσουν θεματικές παρέμβασης στο σχολείο. Οι θεματικές αυτές συνδέονται μεταξύ τους στο βαθμό που αποτελούν αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού ή πηγές ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι στην οικογένεια και το σχολείο και στις οποίες έχει εστιάσει πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας: πρόκειται για τις έμφυλες ταυτότητες, την απάλειψη των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Το φύλο θα αποτελέσει το επίκεντρο του μαθήματος και των παρεμβάσεων που θα συζητηθούν, με στόχο την προώθηση μεγαλύτερης ισότητας στις σχολικές τάξεις από τη μια και μια πιο συνολική θεώρηση των προβλημάτων της εφηβικής ηλικίας από την άλλη.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στα σύγχρονα δεδομένα για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας των σχολικών ψυχολόγων και όσα αυτά υπονοούν για την εκπαίδευση τους, ως μελλοντικούς επαγγελματίες. Η απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας θεωρείται μια αναπτυξιακή διαδικασία, κατά την οποία ο μελλοντικός επαγγελματίας αναπτύσσεται μέσα από την επαφή του με χώρους εφαρμογών της επιστημονικής γνώσης που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα διαπραγματεύεται (α) ζητήματα προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η διερεύνηση των θεωρητικών μοντέλων και επιστημονικών πεποιθήσεων οι οποίες διαμορφώνουν την επαγγελματική πρακτική, (β) ζητήματα δεοντολογίας κατά την άσκηση της σχολικής ψυχολογίας και (γ) ζητήματα σχετικά με τη σχολική άσκηση η οποία πραγματοποιείται σε δομές εκτός του Τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

1. έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση για τον τρόπο εφαρμογής βασικών κλινικών δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως της θεραπευτικής προσέγγισης.

2. μπορούν να διεξάγουν μία κλινική συνέντευξη, με στόχο την ψυχολογική εκτίμηση ή την ψυχοθεραπεία.

3. έχουν αποκτήσει την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση κρίσεων στην κλινική πράξη

4. έχουν την απαραίτητη γνώση για την αντιμετώπιση δεοντολογικών ζητημάτων που προκύπτουν στην κλινική πράξη με Pthreads, Cilk, OpenMP, MPI, και CUDA.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διαγνωστική διαδικασία. Διδάσκονται οι βασικές κλινικές δεξιότητες για την συνέντευξη και τη λήψη ιστορικού, καθώς και δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την ψυχολογική εκτίμηση. Παρουσιάζονται βασικές αρχές ψυχομετρίας και μέθοδοι εκτίμησης της νοημοσύνης, της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.

Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα σχετικά με ψυχοπαθολογικές καταστάσεις κατά την προσχολική, παιδική και εφηβική ηλικία οι οποίες συνδέονται με την εμφάνιση δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς στον πληθυσμό αυτών των ηλικιών. 

Το μάθημα αποσκοπεί

(α) στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύγχρονα θέματα Εκπαιδευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και

(β) στη σύνδεσή τους με εφαρμογές στο σχολείο με στόχο την προαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων παιδιών και εφήβων και τη διευκόλυνση της προσαρμογής τους στο σχολικό πλαίσιο. Αρχικά, συζητώνται αναλυτικά τα κριτήρια εκπαίδευσης των σχολικών ψυχολόγων διεθνώς και η διάκριση της επιστήμης από την ψευδοεπιστήμη στο πλαίσιο της Σχολικής Ψυχολογίας.

Στη συνέχεια, καλύπτονται τα παρακάτω θέματα σε επίπεδο θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών στο σχολείο και στο σπίτι:

 • Α. Κίνητρα ακαδημαϊκής επίτευξης και παρεμβάσεις στο σχολείο με έμφαση στη Θεωρία των Στόχων Επίτευξης, στη Θεωρία της Προσδοκίας-Αξίας και την προσέγγιση των Δυνητικών Εαυτών.
 • Β. Συμπεριφορές αποφυγής στο σχολικό πλαίσιο με έμφαση στην αποφυγή αναζήτησης βοήθειας και την αυτο-υπονόμευση. Γ. Θέματα γονεϊκής εμπλοκής στη σχολική ζωή των παιδιών και ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Συζητώνται, επίσης, οι αναπτυξιακές διαστάσεις των παραπάνω θεμάτων 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις αρχές και πρακτικές της κοινοτικής κλινικής ψυχολογίας. Μέσω διαλέξεων, εργαστηριακών μαθημάτων και εισηγήσεων προσκεκλημένων ομιλητών οι φοιτητές θα εισαχθούν στις αρχές της κοινοτικής εργασίας στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση κοινοτικών υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών. Θα καλυφθούν επίσης οι κυρίαρχες θεωρήσεις του ρόλου κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων στην εμφάνιση και πορεία των ψυχικών διαταραχών καθώς και το υπάρχον σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το μάθημα θα εκτυλίσσεται συγχρόνως με την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και στο πλαίσιό του θα γίνεται εποπτική και συμβουλευτική συζήτηση με τους φοιτητές αναφορικά με την εμπειρία τους στους χώρους της πρακτικής τους άσκησης. 

Στόχος του μαθήματος είναι να διευκολύνει την κατανόηση θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων που αφορούν τη μελέτη των γνωστικών διεργασιών με έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και της μνήμης. Η ενότητα αποτελεί μία επισκόπηση των κυριότερων γνωστικών λειτουργιών όπως η προσοχή, η μνήμη, η σκέψη, η γλώσσα και η λύση προβλημάτων με στόχο την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων τους, τη συνεισφορά τους στη μάθηση και τη σχέση τους με το θυμικό. Καλύπτονται επίσης θέματα όπως η σχέση της σκέψης με τα συναισθήματα και ο ρόλος των γνωστικών διεργασιών στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Assignment handout16-17.pdfAssignment handout16-17.pdfReading_list16-17.pdfReading_list16-17.pdfsyllabus16-17.pdfsyllabus16-17.pdf

Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται θέματα που αφορούν την ενημερότητα που έχουν οι άνθρωποι για τις γνωστικές τους διεργασίες και τη ρύθμισή τους. Εξετάζονται διάφορα είδη του μεταγιγνώσκειν και οι τρόποι μελέτης τους, καθώς και θέματα που αφορούν τη σχέση των μεταγνωστικών διεργασιών με τη νοημοσύνη, αλλά και τη μνήμη και τη μάθηση. Επισημαίνονται οι επιδράσεις θυμικών και κοινωνικών παραγόντων στις μεταγνωστικές διεργασίες, και ο ρόλος των μεταγνωστικών εμπειριών και μεταγνωστικής γνώσης, όπως η θεωρία του νου και οι επιστημολογικές πεποιθήσεις, στη μάθηση και σκέψη. Έμφαση δίνεται, επίσης, στις μεταγνωστικές δεξιότητες και χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης.

Getting Old isn't for Sissies

Το μάθημα καλύπτει τις εξής θεματικές περιοχές: Ορισμός και βασικές αρχές της διά βίου ανάπτυξης και της γήρανσης. Μέθοδοι μελέτης των διά βίου αναπτυξιακών διεργασιών και του γνωστικού γήρατος. Διά βίου γνωστική ανάπτυξη: αλλαγές στη νοημοσύνη και σε επιμέρους γνωστικές λειτουργίες. Γνωστικός έλεγχος, αγγειακή υπόθεση και μετωπιαίο γήρας. Διά βίου ανάπτυξη του θυμικού: αλλαγές στη συναισθηματική εμπειρία, στη ρύθμιση του θυμικού και στην αναγνώριση συναισθημάτων. Επιδράσεις θυμικών και κοινωνικών παραγόντων στις γνωστικές λειτουργίες των ηλικιωμένων. Κοινωνική νόηση και γνωστικό γήρας. Προγράμματα γνωστικής ενίσχυσης ηλικιωμένων. Ενεργός γήρανση. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται τα κύρια θεωρητικά και ερευνητικά ρεύματα στην Οργανωσιακή Ψυχολογία βάσει των οποίων μπορεί να εξηγηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στους οργανισμούς. Οι θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 • 1) Οργανωσιακή δομή και κουλτούρα,
 • 2) Οργανωσιακή αλλαγή, αντίσταση στην αλλαγή και τρόποι παρέμβασης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλαγών,
 • 3) Ομαδικές διαδικασίες σε οργανωσιακά πλαίσια,
 • 4) Ηγεσία και θέματα ηθικής ηγεσίας,
 • 5) Επικοινωνία στους Οργανισμούς και διαχείριση συγκρούσεων, και
 • 6) Μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην πολυ-επίπεδη ανάλυση των οργανωσιακών φαινομένων.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • α) Η επισκόπηση των θεωριών που εξηγούν ενδο-οργανωσιακά φαινόμενα καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση των οργανισμών με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται,
 • β) Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν τη μελέτη του πολυ-επίπεδου χαρακτήρα των οργανισμών στο πλαίσιο των οργανωσιακών παρεμβάσεων, και
 • γ) η εξέταση παραδειγμάτων εφαρμογών των αρχών της οργανωσιακής ψυχολογίας στην πράξη (π.χ. δομές υγείας, εκπαίδευσης, εθελοντικοί οργανισμοί). 

Παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις των διομαδικών φαινομένων από την Κοινωνική Ψυχολογία. Ειδικότερα, αναπτύσσονται α) οι θεωρίες που ερμηνεύουν τις διομαδικές σχέσεις μέσα από το πρίσμα της προκατάληψης και των στερεοτύπων (κοινωνιογνωσία του ρατσισμού), β) οι θεωρίες που εστιάζουν στη συλλογική ταυτότητα και στην υπαγωγή στην ομάδα ως μοχλό συλλογικής δράσης, κοινωνικής σύγκρουσης και κοινωνικής αλλαγής (θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και της αυτοκατηγοριοποίησης) και γ) κοινωνικο-κονστρουκτιονιστικές προσεγγίσεις της ταυτότητας και της κοινωνικής κατηγοριοποίησης (Ρητορική Ψυχολογία και Λογοψυχολογία).

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση του νευροανατομικού υποστρώματος διαδικασιών μάθησης και μνήμης. Αφού παρουσιαστούν κάποιες βασικές έννοιες νευροανατομίας, θα διερευνήσουμε τους συναπτικούς μηχανισμούς μάθησης και μνήμης, τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς συναισθήματος και τη βιοψυχολογία του στρες (ορμόνες στρες, συστήματα απόκρισης σε στρεσογόνες συνθήκες).

Σελίδα: 1 2 ()