Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η επιμόρφωση των στελεχών των δήμων-μελών του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για τα ποτάμια οικοσυστήματα των δήμων, σε θέματα που αφορούν την βιώσιμη διαχείριση των υδατορεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία των παρόχθιων δήμων, την παρακολούθηση και προστασία της ποιότητας των υδάτων, τη βιώσιμη χωρική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και των θεσμικών και διαχειριστικών πλαισίων που διέπουν  τις παραποτάμιες περιοχές των δήμων του Δικτύου. Στόχος επίσης του προγράμματος είναι τα στελέχη των δήμων να ενημερωθούν για δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την βελτίωση των συνθηκών των υδατορεμάτων τους, χρηματοδοτικά εργαλεία και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τελικά επιδιώκεται με το πρόγραμμα η ανάπτυξη και η επένδυση στη γνώση του ανθρώπινου και του οργανωτικού κεφαλαίου των δήμων.

Κατάρτιση των δομοστατικών Πολιτικών Μηχανικών στις νέες μεθόδους μη-γραμμικής ανάλυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος για την αποτίμηση της φέρουσας αντισεισμικής ικανότητας αυτών