Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, αναλύονται μικρά σε έκταση κείμενα δημοσιογραφικού λόγου, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα οδηγιών. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της (παράφραση, κατά λέξη απόδοση, κυριολεκτική μετάφραση, προσαρμογή κλπ.). Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις. Επίσης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να παραδώσουν γραπτή εργασία μετάφρασης κειμένων.

Σύντομη ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιο-σημειοπραγματολογικής ανάλυσης, η γλώσσα δεν θεωρείται μόνον σαν κοινωνικός θεσμός, αλλά σαν μια σκηνοθεσία όπου οι συνομιλητές έχοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις χρησιμοποιούν στρατηγικές λόγου για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς.

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση ποικίλων μορφών προφορικού λόγου που παράγονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. ραδιοφωνικών εκπομπών, αρχείων ήχου, vidéos, reportages), σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εποικοδομητική διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Το μάθημα αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ανάπτυξη κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων λόγου, γλωσσικών μακροδεξιοτήτων (πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, διάδρασης και διαμεσολάβησης) καθώς και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανάθεση εργασιών και προόδους.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής δραματικής παραγωγής ανά τους αιώνες. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή του γαλλικού θεάτρου και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της θεατρικής παραγωγής. Παρουσίαση διαφόρων θεατρικών ειδών και ρευμάτων που σηματοδοτούν το γαλλικό θέατρο. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του δραματικού κειμένου και την ιδιαιτερότητα του θεατρικού λόγου.

Εξετάζεται η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι μέθοδοι και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνεται η θεματική της, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές/τήτριες σ’ ορισμένα φαινόμενα της ποιητικής. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις της λογοτεχνίας με την τέχνη.

Μελετώνται αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα του Κλασικισμού και του Διαφωτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της εποχής καθώς και στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις διάφορες μορφές τέχνης.

Στόχος του μαθήματος είναι, παράλληλα με τη βελτίωση του γλωσσικού υποβάθρου, να προτείνει στους φοιτητές δημιουργικές τεχνικές για την αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.

Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς.

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου μέσω δραστηριοτήτων και ασκήσεων επιπέδου έως και Β2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), με γνώμονα τη γλωσσική επίγνωση, την προφορική διάδραση και διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης εστιάζει στην κοινωνιογλωσσολογική και διαπολιτισμική προσέγγιση ποικίλων μορφών προφορικού λόγου που παράγονται σε σύγχρονα αυθεντικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής επικεντρώνεται στην εφαρμογή του γλωσσικού συστήματος, στην προφορά, τον επιτονισμό, τη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία και τη μορφοσυντακτική ορθότητα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανάθεση εργασιών και προόδους.

Άσκηση φοιτητών/τριών στη μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά. Θα μελετηθούν κείμενα δημοσιογραφικού λόγου, μέσα από τα οποία θα προσεγγίζεται η προβληματική της μεταφραστικής διαδικασίας. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων από την ελληνική (γλώσσα πηγή) στη γαλλική (γλώσσα στόχο).

Ε237 / ΚΕ-ΛΟΓ-29: Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέλιξη των λογοτεχνικών ειδών.

Μελέτη και ανάλυση γραπτών κειμένων διάφορων ειδών. Κριτική σύγκριση μεταξύ κειμένων διαφορετικού τύπου αλλά και του ιδίου είδους γραπτού λόγου. Εμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια, στη συνοχή και συνεκτικότητα. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορούν: 1. να αναγνωρίζουν, να εντοπίζουν και να διακρίνουν διάφορους τύπους και είδη γραπτού λόγου, και 2. θα αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτών κειμένων. Λέξεις Κλειδιά: γραπτός λόγος, κατανόηση, παραγωγή.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι και τον 20ο αιώνα) μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς και η απόκτηση γνώσεων για τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες της κοινωνιογλωσσικής αναπαράστασης και της εναλλαγής κωδίκων, βασικό χαρακτηριστικό του πολύγλωσσου επικοινωνιακού ρεπερτορίου. Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: – Εναλλαγή κωδίκων και γλωσσική παρεμβολή – Εναλλαγή κωδίκων και δάνεια – Εναλλαγή κωδίκων και μίξη γλωσσικών κωδίκων – Προσεγγίσεις ανάλυσης της εναλλαγής κωδίκων και τύποι εναλλαγής κωδίκων – Λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων – Εναλλαγή κωδίκων και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας – Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση της εναλλαγής κωδίκων – Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις και πολυγλωσσία – Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας – Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται μέσω της πραγματοποίησης μικροερευνών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το μάθημα πραγματεύεται την ανάλυση και παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτών κειμένων. Δίνονται στους φοιτητές τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης του λόγου (λεξιλογική ακρίβεια, καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών, συνοχή του λόγου) έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να επιλέξουν τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα για να ανταποκριθούν στην περίσταση επικοινωνίας μέσα στην οποία εντάσσουν την παραγωγή τους. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.