Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, προβλήματα και η παιδαγωγική αντιμετώπισή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή.

Μελέτη και ανάλυση των διαφορετικών ειδών και τύπων του γραπτού λόγου. Κριτική σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά κείμενα του ιδίου τύπου. Εμφαση στη λεξιλογική ακρίβεια, τη συνοχή και τη συνεκτικότητα. Étude et analyse des genres et des types différents du discours écrit. Comparaison critique entre des textes différents de même type. Emphase sur la précision lexicale, la cohésion et la cohérence. 

Το μάθημα στοχεύει στην πρόσκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στη διδασκαλία-εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και της διαπολιτισμικής αντίληψης, καθώς και στην εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Στη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται και αναλύονται οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις που διέπουν την Ειδική Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε ιδιαίτερα κοινά και η εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις.

Άσκηση των φοιτητών/τριών σε διάφορα είδη μεταφερόμενου /συνοπτικού λόγου (αναφορά, κριτική παρουσίαση, έκθεση πεπραγμένων, κλπ.).

Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση λογοτεχνικά έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. Η αξιολόγηση βασίζεται στις γραπτές εργασίες των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή δοκιμασία.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, αναλύονται μικρά σε έκταση κείμενα δημοσιογραφικού λόγου, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα οδηγιών. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της (παράφραση, κατά λέξη απόδοση, κυριολεκτική μετάφραση, προσαρμογή κλπ.). Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις. Επίσης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να παραδώσουν γραπτή εργασία μετάφρασης κειμένων.

Σύντομη ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιο-σημειοπραγματολογικής ανάλυσης, η γλώσσα δεν θεωρείται μόνον σαν κοινωνικός θεσμός, αλλά σαν μια σκηνοθεσία όπου οι συνομιλητές έχοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις χρησιμοποιούν στρατηγικές λόγου για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς.

Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση ποικίλων μορφών προφορικού λόγου που παράγονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας (π.χ. ραδιοφωνικών εκπομπών, αρχείων ήχου, vidéos, reportages), σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η εποικοδομητική διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Το μάθημα αποσκοπεί ταυτόχρονα στην ανάπτυξη κοινωνιογλωσσικών δεξιοτήτων λόγου, γλωσσικών μακροδεξιοτήτων (πρόσληψης-κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, διάδρασης και διαμεσολάβησης) καθώς και στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επίγνωσης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανάθεση εργασιών και προόδους.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής δραματικής παραγωγής ανά τους αιώνες. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή του γαλλικού θεάτρου και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της θεατρικής παραγωγής. Παρουσίαση διαφόρων θεατρικών ειδών και ρευμάτων που σηματοδοτούν το γαλλικό θέατρο. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του δραματικού κειμένου και την ιδιαιτερότητα του θεατρικού λόγου.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων δημοσιογραφικού τόσο από θεωρητικής όσο κι από πρακτικής άποψης, για το ζεύγος γλωσσών γαλλικά - ελληνικά. Ειδικότερα, προσεγγίζονται ζητήματα όπως ο δημοσιογραφικός λόγος, τα κειμενικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του ενώ προβλέπεται εξάσκηση στην καθαυτό μετάφραση, με τη χρήση αυθεντικών κειμένων από τον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

Εξετάζεται η εξέλιξη της Συγκριτικής Γραμματολογίας, μελετώνται οι μέθοδοι και τα μέσα που διαθέτει, επισημαίνεται η θεματική της, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές/τήτριες σ’ ορισμένα φαινόμενα της ποιητικής. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις της λογοτεχνίας με την τέχνη.

Μελετώνται αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά έργα του Κλασικισμού και του Διαφωτισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της εποχής καθώς και στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις διάφορες μορφές τέχνης.

Στόχος του μαθήματος είναι, παράλληλα με τη βελτίωση του γλωσσικού υποβάθρου, να προτείνει στους φοιτητές δημιουργικές τεχνικές για την αξιοποίηση του λογοτεχνικού κειμένου στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας.

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. Επιδιώκεται η εξάσκηση των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη, μέσα από τη χρήση αυθεντικών κειμένων της ΕΕ, όπως για παράδειγμα αναφορών, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, ενημερωτικού υλικού, καθώς και η εξοικείωσή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και συμβάσεις που θέτει το συγκεκριμένο κειμενικό είδος (κειμενικές συμβάσεις, γλωσσικές συμβάσεις, χρήση πηγών τεκμηρίωσης, χρήση μεταφραστικών εργαλείων, αναζήτηση ορολογικών πόρων, κτλ.).

Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς.

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου μέσω δραστηριοτήτων και ασκήσεων επιπέδου έως και Β2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), με γνώμονα τη γλωσσική επίγνωση, την προφορική διάδραση και διαμεσολάβηση. Ειδικότερα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης εστιάζει στην κοινωνιογλωσσολογική και διαπολιτισμική προσέγγιση ποικίλων μορφών προφορικού λόγου που παράγονται σε σύγχρονα αυθεντικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής επικεντρώνεται στην εφαρμογή του γλωσσικού συστήματος, στην προφορά, τον επιτονισμό, τη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία και τη μορφοσυντακτική ορθότητα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με ανάθεση εργασιών και προόδους.

Άσκηση φοιτητών/τριών στη μετάφραση από τα ελληνικά στα γαλλικά. Θα μελετηθούν κείμενα δημοσιογραφικού λόγου, μέσα από τα οποία θα προσεγγίζεται η προβληματική της μεταφραστικής διαδικασίας. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων από την ελληνική (γλώσσα πηγή) στη γαλλική (γλώσσα στόχο).