Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η Γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής μυθιστορηματικής παραγωγής από το 1789 ως τις μέρες μας και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες εξασκούν και ενισχύουν δεξιότητες στην έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων, εξοικειώνονται με διδακτικές τεχνικές για την κριτική και φιλολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας και για τη σύνθεση και παρουσίαση ιδεών και επιχειρημάτων.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής μυθιστορηματικής παραγωγής από το 1789 ως τις μέρες μας και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής : προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα γίνουν και προβολές αποσπασμάτων από μεταφορές λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο. 

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων του/της φοιτητή/τριας να αναπτύσσει στρατηγικές κατανόησης, να αναλύει και να παράγει διάφορα είδη και τύπους συνεχούς γραπτού λόγου, αφού ασκηθεί στον εντοπισμό και τη διάκριση μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών τους. Εστιάζει στην λεξιλογική ακρίβεια και στην καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών, στη συνοχή του λόγου καθώς και στην κριτική θεώρηση παραγωγής ειδών γραπτού λόγου. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές εργασίες και με ένα ορισμένο αριθμό γραπτών δοκιμασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της γαλλικής γλώσσας με άξονα το «εκφώνημα», σε αντιδιαστολή με τη «φράση». Εξετάζονται τα γραμματικά φαινόμενα κατά τη γλωσσική τους πραγμάτωση καθώς και οι βασικές γραμματικές κατηγορίες της γαλλικής, όπως λειτουργούν στο επίπεδο του λόγου, σε αντιδιαστολή με τα κριτήρια της κλασικής γραμματικής. Επίσης μελετώνται και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το πέρασμα των διάφορων γραμματικών κατηγοριών προς τα ελληνικά. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (3 πρόοδοι) και τελική εργασία 

Το μάθημα αρθρώνεται γύρω από τη μελέτη των καθοριστικών στοιχείων που συνιστούν τη δομή κάθε γλώσσας. Η δομή μελετάται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την μορφοσύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία.Οι εξετάσεις του μαθήματος διεξάγονται γραπτώς.

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να ελευθερώσει τη δημιουργική έκφραση των φοιτητών/τριών και να τους μυήσει σταδιακά στη συγγραφική τέχνη, αξιοποιώντας διάφορες τεχνικές γραφής που θα έχουν διδαχτεί

CORPUS E241-KE-LOG-34(2024).pdfCORPUS E241-KE-LOG-34(2024).pdf

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής που αφορούν στη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στρατηγικών, καθώς και στην εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές στις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα κρίνεται απαραίτητη, πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία.

Το μάθημα αυτό μελετά την επιστημολογική και ενοιολογική εξέλιξη της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών και συγκεκριμένα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Μέσα από τη μελέτη των βασικών εννοιών της παιδαγωγικής, των επιστημών της εκπαίδευσης, της διδακτικής των ξένων γλωσσών αλλα και του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριων στην εφαρμογή δραστηριοτήτων για την διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη της λογοτεχνίας από τους Νεώτερους Χρόνους και εξής μέσα από τη συγκριτολογική προσέγγιση κειμένων διαφορετικών εθνικών λογοτεχνιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τους διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης κειμένων παραπλήσιας θεματολογίας αλλά που προέρχονται από διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια και πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

Μελέτη σε βάθος ενός ειδικού θέματος που άπτεται του γαλλικού πολιτισμού και περιλαμβάνει ατομικές έρευνες των φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένα ζητήματα που μελετούνται στην τάξη. 

Tο μάθημα επικεντρώνεται στη σύγχρονη λογοτεχνία των γαλλόφωνων λαών που μέσω της γαλλικής γλώσσας συμβάλλουν στη διαμόρφωση του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Εξετάζεται ιδιαίτερα η εμφάνιση, οι σταθμοί, η θεματική, τα ρεύματα και η διαμόρφωση λογοτεχνικών ειδών και η συμβολή τους στις διάφορες «εθνικές» ή προσωπικές γραφές που δημιουργήθηκαν.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να κατανοούν και να χειριστούν τις βασικές έννοιες της γλωσσολογίας, να συλλάβουν τους τομείς εφαρμογής της γλωσσολογίας,να χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία γλωσσικής ανάλυσης.

Το μάθημα εξετάζει την εμφάνιση των Ευρωπαϊκών Λογοτεχνιών, την αλληλεπίδραση τους, τους βασικούς σταθμούς της εξέλιξής τους, τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και τη σημαντική τους συμβολή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού» πνεύματος. Θα δοθεί προτεραιότητα στη μελέτη των δανείων, των αναλογιών, της μίμησης και της σύμπτωσης στο χώρο της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής παραγωγής.

Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, ορολογία Παιδαγωγικής, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, οικογένεια, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο.

Μελετώνται η γέννηση, η εξέλιξη κι ο θάνατος των μύθων όπως παρουσιάζονται διαχρονικά μέσα στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετεξέλιξη των αρχαίων μύθων στη σύγχρονη εποχή. H θεωρητική προσέγγιση θα βασιστεί σε κείμενα που πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο μύθο.

Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή από το Μεσαίωνα έως σήμερα συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: Προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Περιλαμβάνει μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου.