Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα πολυμέσα και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση / κατάρτιση.

Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι οι βασικές θεωρητικές αρχές των πολυμέσων και οι τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικών αρχείων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρονικού πολυμεσικού διδακτικού υλικού μέσω της χρήσης των κατάλληλων λογισμικών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης, ορισμένα από τα πιο γνωστά λογισμικά διδασκαλίας ξένων γλωσσών καθώς και σημαντικές online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Το μάθημα  ασχολείται ακόμη με τη δημιουργία πολυμεσικών ιστολογίων (blogs) και με τις υπηρεσίες δημιουργίας σελίδας προσωπικής παρουσίας  στο διαδίκτυο (personal profile web pages ή landing pages). 

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα λογισμικά και τις online υπηρεσίες παραγωγής διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο.

Τα θέματα που εξετάζονται είναι η παραγωγή πολυμεσικού διδακτικού υλικού, οι βασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, και η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των τρόπων αξιοποίησης του διαδικτύου για την ανάπτυξη, τη διάθεση και την υποστήριξη μαθημάτων γλώσσας στο διαδίκτυο.

Το πρώτο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις τεχνολογίες και τα λογισμικά που εξασφαλίζουν την διαδικτυακή παρουσία του –μελλοντικού- καθηγητή ξένης γλώσσας, και ιδιαίτερα με τα λογισμικά δημιουργίας ιστολογίων για εκπαιδευτική χρήση.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος ασχολείται με τη δημιουργία και τη χρήση των wikis, τις διαδικτυακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ομαδική εργασία από απόσταση, καθώς και τις υπηρεσίες δημιουργίας δικτυακών τόπων. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας των παραπάνω εργαλείων καθώς και οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται για γλωσσική εκπαίδευση /κατάρτιση. Εξετάζονται επίσης εργαλεία ανάπτυξης online ερευνών, ψηφοφοριών, φορμών και ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

Το τρίτο μέρος του μαθήματος αφορά τα προσωπικά διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα (PLEs) και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση. Παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας συγκεκριμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του εκπαιδευτή/δημιουργού του μαθήματος και γίνεται δοκιμαστική ανάπτυξη ενός PLE για γλωσσική εκπαίδευση.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο στο εαρινό εξάμηνο 2015 - 2016

Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία με σκοπό την εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας/Σημειωτικής, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της σημειολογίας. 

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων από την γαλλική (γλώσσα-πηγή) στην ελληνική (γλώσσα-στόχο). Στόχος του είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη λογοτεχνικότητα και στο ύφος, μέσα από την αντιπαραβολή ήδη μεταφρασμένων κειμένων, την ανάλυση και την κριτική τους. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μετάφραση σύντομων αμετάφραστων αποσπασμάτων από κλασικά και νεότερα λογοτεχνικά έργα. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό είδος (θέατρο, ποίηση, διήγημα/μυθιστόρημα, δοκιμιακός λόγος), με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα και τις κοινωνικο-ιδεολογικές συνιστώσες της ιστορικής συγκυρίας που απαρτίζουν το κάθε έργο. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με προόδους μεταφραστικής απόδοσης.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΚΕ-ΜΕΤ-10 και στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, αναλόγως με το γένος και το υπογένος (θέατρο, ποίηση, πεζογραφία/διήγημα – μυθιστόρημα κ.λπ.), οι τρόποι διαχείρισης της πολιτισμικής ομοιότητας και διαφοράς, η περικειμενική εργασία του μεταφραστή. Συζητιούνται επίσης ζητήματα σχετικά με το λογοτεχνικό θεσμό και τη θέση του μεταφραστή.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις μεθόδους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας,να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών,να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής ή της γλωσσικής κατάρτισης.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της μετάφρασης, με πεδίο εφαρμογής τη γενική μετάφραση και κείμενα ποικίλης θεματολογίας.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της (παράφραση, κατά λέξη απόδοση, προσαρμογή, κτλ.). Για το σκοπό αυτό μελετώνται μικρά σε έκταση κείμενα γενικού περιεχομένου, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί, οδηγίες χρήσεως, δελτία τύπου, και εξετάζονται οι τρόποι προσέγγισης του προς μετάφραση κειμένου καθώς και οι εκάστοτε μεταφραστικές λύσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στην οργάνωση και διαχείριση της μεταφραστικής διαδικασίας και στη χρήση των μεταφραστικών πηγών μέσω της πραγματοποίησης συγκεκριμένων κάθε φορά μεταφραστικών ασκήσεων. Το μάθημα εξετάζεται με διαρκή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του δοκιμίου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως είδους γραφής και εστιάζει στη μελέτη και στη μετάφραση κειμένων που προέρχονται από ποικίλα είδη δοκιμιακού λόγου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δοκίμιο και η ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων τους μέσω της εξάσκησης στη μετάφραση δοκιμίων ποικίλων θεματικών τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης σκέψης. 

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου και προφορικές εξετάσεις.