Με άξονα το λογοτεχνικό είδος γίνεται μια επισκόπηση της γαλλικής ποιητικής παραγωγής ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής ποιητικής παραγωγής και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: εξέλιξη και μετατροπές του είδους, ρεύματα και σχολές, ποιητικοί κώδικες όπως μορφή, στίχος, ρυθμός, εικόνες κλπ. Παράλληλα μελετώνται αποσπάσματα αντιπροσωπευτικών έργων της κάθε εποχής. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης.

Το μάθημα εξετάζει την ποιητική ως τέχνη της ποίησης. Μέσα από μια διαχρονική μελέτη με αφετηρία αρχικά την Ποιητική του Αριστοτέλη και βασιζόμενη στη συνέχεια στη θεωρητική σκέψη δημιουργών όπως του Boileau, του Jacobson, του Verlaine, του Valéry κ.ά. μελετώνται ζητήματα όπως η εξέλιξη των ποιητικών μορφών, οι τεχνικές της ποίησης, η λειτουργία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή παραγωγή του λόγου, καθώς και η προβληματική που αναπτύσσεται στη σύγχρονη ποιητική παραγωγή. 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται η εξέλιξη της σκέψης γύρω από τη μετάφραση καθώς και οι σημαντικότερες θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά με τη μεταφραστική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γλωσσολογικές, συστημικές και λειτουργικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελική ερευνητική εργασία.

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο- πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. 

Μελετάται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εκτιμήσουν, τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι γνώσεις αυτές μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν στην πράξη και στο σχολικό περιβάλλον, δίνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. 

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια επισκόπηση της ιστορίας της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσα από μια ιστοριογραφική, κοινωνιολογική και λειτουργική προσέγγιση. Μελετά τα ιστορικά ορόσημα και παρουσιάζει διαχρονικά το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται η μετάφραση. Παρουσιάζονται επίσης οι μεγάλες μορφές των μεταφραστών που επηρέασαν τη μεταφραστική σκέψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία της μετάφρασης στον ελληνόφωνο και γαλλόφωνο χώρο. Μεταξύ άλλων εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: η μετάφραση στην αρχαία εποχή (Ελλάδα – Αίγυπτος), στην Ρωμαϊκή Εποχή, στον Γαλλόφωνο Χώρο, (Αναγέννηση, Ωραίες Άπιστες), στον Ελληνόφωνο χώρο (Βυζάντιο, 16ος – 17οςαιώνας, 18ος αιώνας, 19ος αιώνας) και η εξέλιξη της μεταφρασεολογικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο.

Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία με σκοπό την εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας/Σημειωτικής, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της σημειολογίας. 

Το μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη μεταφραστικών δεξιοτήτων από την γαλλική (γλώσσα-πηγή) στην ελληνική (γλώσσα-στόχο). Στόχος του είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη λογοτεχνικότητα και στο ύφος, μέσα από την αντιπαραβολή ήδη μεταφρασμένων κειμένων, την ανάλυση και την κριτική τους. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μετάφραση σύντομων αμετάφραστων αποσπασμάτων από κλασικά και νεότερα λογοτεχνικά έργα. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, σε συνάρτηση με το λογοτεχνικό είδος (θέατρο, ποίηση, διήγημα/μυθιστόρημα, δοκιμιακός λόγος), με τα πολιτισμικά συμφραζόμενα και τις κοινωνικο-ιδεολογικές συνιστώσες της ιστορικής συγκυρίας που απαρτίζουν το κάθε έργο. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με προόδους μεταφραστικής απόδοσης.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΚΕ-ΜΕΤ-10 και στόχο έχει να εξοικειώσει περαιτέρω τους φοιτητές με τη λογοτεχνική μετάφραση και τις ιδιαιτερότητές της. Μελετώνται οι στρατηγικές και οι τεχνικές μετάφρασης των κειμένων, αναλόγως με το γένος και το υπογένος (θέατρο, ποίηση, πεζογραφία/διήγημα – μυθιστόρημα κ.λπ.), οι τρόποι διαχείρισης της πολιτισμικής ομοιότητας και διαφοράς, η περικειμενική εργασία του μεταφραστή. Συζητιούνται επίσης ζητήματα σχετικά με το λογοτεχνικό θεσμό και τη θέση του μεταφραστή.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις μεθόδους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας,να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών,να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής ή της γλωσσικής κατάρτισης.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές αρχές της μετάφρασης, με πεδίο εφαρμογής τη γενική μετάφραση και κείμενα ποικίλης θεματολογίας.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια του δοκιμίου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ως είδους γραφής και εστιάζει στη μελέτη και στη μετάφραση κειμένων που προέρχονται από ποικίλα είδη δοκιμιακού λόγου. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το δοκίμιο και η ανάπτυξη των μεταφραστικών δεξιοτήτων τους μέσω της εξάσκησης στη μετάφραση δοκιμίων ποικίλων θεματικών τόσο της κλασικής όσο και της σύγχρονης σκέψης.